Friday, January 09, 2015

Pentarbiyahan anak di peringkat prasekolah berpaksikan surah Al-fatihah
oleh Rosdi Baharom dan Maimunah Hashim
Little ‘Abd Programme


Ibu bapa muslim dan pemimpin masyarakat muslim berhajat untuk melahirkan generasi anak-anak yang telah dibentuk dan diproses ke arah menjadi hamba Allah swt dan mampu mengabdikan diri hanyasanya kepada Allah swt.

Pengabdian ini semata-mata kerana hendak menjadi hamba Allah yang ikhlas dan setia melaksanakan sistem hidup Islam. Impian ini mesti diprogramkan secara terancang dan mampu dibumikan dengan mengambil kira keperluan menyediakan ana-anak untuk berperanan pada zaman mereka yang sudah tentu berbeza dengan zaman ibu bapa.

Pendidikan berteraskan ‘tauhidullah’ telah menjadi teras pendekatan ini. Sumber utama adalah al-quran dengan menjadikan surah Al-fatihah sebagai dasar pendidikan di peringkat prasekolah.

Meneliti generasi awal al-quran

Dr Ahmad Farid dalam bukunya ‘Pendidikan berbasis metod Ahlus Sunnah Wal Jamaah’ telah mengungkap tulisan Muhammad Qutb yang berbunyi;

‘Kelompok pertama adalah kelompok yang ditarbiyah secara langsung oleh Rasulullah saw. Baginda mengerahkan segenap tenaga, perhatian dan kepeduliannya untuk mentarbiyah mereka. Kelompok iniah yang mendapat tarbiyah Islam secara lengkap dan sempurna kerana ditarbiyah langsung oleh murabbi yang terhebat sepanjang sejarah.’

Kelompok inilah yang pertama-tama dimaksudkan oleh firman Allah swt dalam surah Ali Imran ayat 110;

‘Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.’

Kelompok ini benar-benar menjadi umat terbaik dalam sejarah umat manusia secara keseluruhannya. Kelompok ini memiliki beragam kebesaran dalam segala aspek yang belum pernah dimiliki oleh kelopok manapun dalam sejarah. Kebesaran yang mereka miliki amat berlimpah, berbagai-bagai dan luas. Mereka memiliki kebesaran politik dan pengurusan, kebesaran jiwa, kebesaran ruhani dan pelbagai kebesaran lagi.

Dr Ahmad Farid memetik penjelasan Muhammad Qutb mengenai tarbiyah yang diperlukan untuk dilaksanakan semula sebagaimana tarbiyah yang pernah dilalui oleh generasi pertama adalah:

1. Akidah yang jernih, tanpa noda bida’ah dan khurafat. Ertinya, akidah yang sama dengan akidah generasi salaf yang bersih dari segala macam tambahan dan penyimpangan. Tarbiyah untuk melahirkan tokoh-tokoh istimewa, bukan sekadar orang-orang Islam biasa iaitu peribadi yang diumpakan seperti tiang-tiang yang kukuh untuk menunjangi bangunan Islam.

2. Pemahaman dan kesedaran terhadap akibat dari akidah ini. Adapun akibat dari akidah ini adalah semua kewajipan dan arahan yang ada dalam al-quran dan hadis. Oleh kerana kewajipan dan arahan ini begitu agung dan mencakup seluruh aspek kejiwaan dan semua semua sudut kehidupan, maka agama ini pun menjelma menjadi sebuah agama yang agung manakala umat yang mengembangkan agama ini menjadi sebuah umat yang agung. Seterusnya dapat membina sebuah peradaban besar yang hebat dalam sejarah manusia.

3. Tarbiyah yang boleh mengubah akidah menjadi sebuah kenyataan dalam bentuk perilaku yang ada di alam maya. Tarbiyah ini memerlukan pemantapan dan mendalamkan konsep-konsep ketuhanan hingga menjadi sebuah keyakinan di dalam hati sebagai landasan perilaku di alam maya. Maksudnya, sebuah keyakinan yang tidak boleh digoyah oleh ujian dan kesulitan dan tidak boleh digoyang oleh kemakmuran dan kekayaan.

4. Tarbiyah ini memerlukan pemantapan akhlak ‘tiada tuhan selain Allah’ hingga menjelma menjadi perilaku nyata yang muncul secara automatik dari dalam jiwa. Akhlak ini memiliki cakupan yang sangat luas dan menyeluruh kerana mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia. Persaudaraan, pemedulian, keteguhan hati, kesabaran, keberanian, berdisiplin dan mengenal kebenaran adalah sebahagian daripada akhlak ini.

Beliau juga memetik ungkapan Imam Malik, ‘Urusan generasi penerus umat ini tidak akan baik kecuali apabila diatur dengan institusi (tarbiyah) yang mengatur generasi pertamanya’.

Tarbiyah keimanan dasar pentarbiyahan anak

Tarbiyah pertama dan terutama adalah tarbiyah keimanan atau tarbiyah akidah. Dasar keimanan ini adalah mentauhidkan Allah swt. Dr Ahmad Farid memetik tulisan Anas Karzun yang bertajuk ‘Manhaj Islam fi tazkiyatin nufus’ iaitu;

‘Oleh kerana itulah, tajuk utama dalam al-quran ialah tauhid. Ayat-ayat al-quran yang turun di Mekah selama bertahun-tahun dimaksudkan untuk memperkuatkan akidah ini di dalam hati dan menjawab keraguan orang-orang yang menyimpang dari akidah ini. Hal terbesar yang menjadi fokus dari ayat-ayat al-quran yang berupaya memperkuatkan akidah tauhid ialah keupayaan membangunkan fitrah. Ini adalah kerana orang yang fitrahnya mati dan hatinya gelap pasti menyimpang dari akidah tauhid dan merasa tidak memerlukan penciptanya’.

Dr Ahmad Farid turut memetik dari apa yang dijelaskan oleh Abdullah Nasih Ulwan dalam buku ‘Tarbiyatul aulad fil Islam’;

‘Tanggungjawab memberikan tarbiyah keimanan yang dipikul oleh para pendidik, ibu dan ayah adalah benar-benar merupakan satu tanggungjawab yang penting. Ini disebabkan oleh tarbiyah keimanan merupakan sumber keutamaan dan kesempurnaan. Bahkan tarbiyah keimanan ini merupakan fokus utama untuk memasukkan anak ke dalam sangkar iman dan jambatan Islam.

Tanpa tarbiyah keimanan ini, seseorang anak tidak boleh menjadi anak yang bertanggungjawab, tidak memiliki sifat amanah, tidak mengetahui tujuan hidupnya, tidak mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, tidak mahu menjalankan norma-norma yang dihormati, tidak memiliki tujuan yang mulia bahkan menjalani hidupnya laksana binatang ternak yang ada di benaknya hanyalah bagaimana cara mengisi perutnya, memuaskan nalurinya mengejar kesenangan dan kenikmatan serta bergaul dengan orang-orang yang membuat kerosakan. Saat itulah ia termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir dan kelompok yang menganut fahaman kebebasan yang menyesatkan’.

Tarbiyah berasaskan al-quran

Ungkapan Imam Malik ini wajar kita renungi.

‘Urusan generasi penerus umat ini tidak akan baik kecuali apabila diatur dengan institusi (tarbiyah) yang mengatur generasi pertamanya’.

Hal ini bermaksud kita perlu menggubal satu manhaj yang sama dengan yang telah membentuk generasi al-quran yang pertama dulu. Walaupun begitu, perlu dinyatakan bahawa manhaj ini digubal dengan beberapa perkara tertentu untuk menjadikan manhaj itu mampu mencetak anak-anak yang berperanan dalam kehidupan zamannya.

Sayyid Qutb dalam buku ‘Petunjuk sepanjang jalan’ telah menulis mengenai pembentukan generasi al-quran yang unik.

‘Yang demikian maka dapatlah diambil kesimpulan bahawa Rasulullah saw yang bermaksud dan mengarahkan supaya sumber panduan dan pengajaran generasi pertama itu dalam peringkat pertumbuhan mereka, sememangnya hanya terbatas kepada kitab Allah (al-quran) supaya jiwa mereka menyatu dengan program-Nya yang tunggal itu. Kerana itulah baginda murka melihat Umar al-Khattab mencuba mencari panduan lain selain al-quran’.

Peranan Nabi Muhammad saw adalah membentuk satu generasi yang memiliki kebersihan hati, pemikiran, pandangan hidup dan perasaan serta kemurnian jalan hidup. Generasi baginda menerima panduan dari sumber yang tunggal. Oleh kerana itulah, generasi itu telah berhasil membentuk sejarah gemilang pada zamannya. Apakah yang telah berlaku kepada mereka?

Surah Al-fatihah ditanzilkan pada tahap sangat awal kepada Nabi Muhammad saw. Surah ini adalah surah yang pertama ditanzilkan secara lengkap dan sempurna. Terdapat perbezaan pendapat surah-surah yang ditanzilkan sebelum Al-fatihah iaitu Al-alaq, AL-muzammil, Al-mudadatsir dan Al-qalam.

Keempat-empat surah ini memberikan perintah dan arahan kepada Nabi Muhammad saw dan menunjukkan betapa beratnya tanggungjawab baginda di hadapannya. Surah Al-qalam meyakinkan baginda bahawa dirinya tidak gila malah memiliki akhlak yang agung. Surah Al-mudadatsir memerintahkan baginda untuk bangun mala dan memberi peringatan. Surah Al-muzammil memerintahkan baginda mendirikan solat dan menyembah Allah swt dan Dia memaklumkan bahawa baginda akan diletakkan satu tanggungjawab yang berat.

Surah Al-fatihah adalah surah yang pertama ditanzilkan dalam bentuk memberi arahan dan panduan kepada Nabi Muhammad saw tentang bagaimana hendak berkomunikasi dengan Allah swt iaitu apa yang perlu dikatakan kepada Allah swt.  Surah ini juga merupakan ringkasan padat risalah Islam dan al-quran.

Meneliti kandungan surah Al-fatihah yang dikemukakan ulama dunia iaitu Muhammad Abduh, Said Hawwa dan Wahbah Zuhaili serta merenung pula tujuan pentarbiyahan anak-anak, khususnya di peringkat umur prasekolah, kita yakin bahawa surah Al-fatihah adalah sangat sesuai dan tepat sekali untuk dijadikan dasar penggubalan kurikulum pentarbiyahan anak-anak ini.

Salah satu sebab yang sangat penting adalah surah Al-fatihah mempunyai hubungan dengan solat yang difardhukan ke atas seluruh umat muslimin. Surah ini wajib diajarkan kepada setiap anak pada usia awal tahun. Dengan menjadikan surah ini sebagai dasar pentarbiyahan anak-anak, mereka bukan sahaja akan belajar membaca dan menghafalnya malah akan ditarbiyah dengan penjelasan yang mendalam tentang isi kandungannya. Hasil yang dihajati adalah anak-anak didik akan memahami dan menghayati saripati iman dan Islam dalam surah ini, sudah pasti meninggalkan kesan yang mendalam dalam solat dan kehidupan mereka.

  
Post a Comment