Sunday, November 12, 2006

Dasar Sosial Negara

Dasar Sosial Negara (DSN) adalah dasar yang pragmatik ke arah melahirkan masyarakat Malaysia yang sejahtera. DSN sebagai teras dalam pembangunan modal insan harus diletakkan ruang dan diberi peluang yang seluas-luasnya bagi melahirkan masyarakat yang seimbang dari semua segi sama ada ekonomi, pembangunan fizikal, kerohanian dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Peranan melaksanakan DSN ini harus sewajarnya didokong oleh setiap agensi kerajaan dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sebagai peneraju utama. Bahagian PINTAS di kementerian ini yang dulunya menjadi penggerak terhadap pelaksanaan DSN di peringkat awal telah dimantapkan dengan perubahan kepada Bahagian Pelaksanaan Dasar Sosial . Masih banyak perkara yang boleh dilakukan oleh Bahagian ini untuk membentuk kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat. Mereka wajar melihat kejayaan DSN selepas tiga tahun dilaksanakan agar selari dengan sembilan cabaran Wawasan 2020. Bahagian Pelaksanaan Dasar Sosial, KPWKM perlu turun padang dan melihat sendiri pencapaian setakat ini supaya langkah-langkah pengukuhan dapat dilaksanakan apatah lagi generasi yang akan mengecapi nikmat Wawasan 2020 sedang berada di peringkat keremajaan yang kritikal.

Meletakkan elemen ekonomi dan sosial sebagai pemacu kejayaan dalam pembangunan negara di samping nilai-nilai murni boleh dijadikan teras cabaran kepada bahagian ini untuk merealisasikan keupayaan Dasar Sosial Negara.

Kita ingin sekali melihat program-program yang tersusun merangkumi jangka masa pendek, sederhana dan panjang dirangka dan disusun sehingga berjaya, tidak sekadar program tergesa-gesa. Melalui pemantapan program inilah akan tercetusnya keprihatinan masyarakat terhadap kewujudan dan kepentingan Dasar Sosial Negara.
Post a Comment