Sunday, December 30, 2007

Kesahan dan kebolehpercayaan

Dalam kajian yang saintifik, tumpuan utama ialah memastikan ukuran ke atas pemboleh ubah bersandar itu sah dan mempunyai kebolehpercayaan.

Perancangan ke atas reka bentuk sesuatu kajian yang baik akan meningkatkan kesahan sesebuah kajian. Seterusnya sesebuah kajian yang mempunyai kredibiliti yang tinggi akan memastikan kesahan sesebuah kajian.

Kesahan digunakan untuk mengukur ketepatan sesuatu ukuran yang digunakan. Ia bertujuan untuk memastikan sama ada ukuran/indikator yang digunakan itu mengandungi semua ciri atau gagasan yang harus ada dalam konsep yang diukur itu. Contohnya ialah ukuran yang sah untuk mencatat ketinggian ialah kayu pembaris, pita ukur dan sebagainya. Terdapat dua jenis kesahan iaitu:

a. Kesahan dalaman (internal validity) iaitu sejauh mana perkaitan antara pemboleh ubah itu dapat dipastikan.


b. Kesahan luaran (external validity) iaitu sejauh mana data itu dapat dipanjangkan pada populasi dan dalam konteks yang berbeza-beza.

Bagi menentukan kesahan dalaman, penyelidik boleh mengunakan beberapa kaedah seperti tringulasi, pemeriksaan rakan, semakan rakan, kenyataan pengalaman, pilih kasih atau pengharapan.


Manakala bagi kesahan luaran, ia boleh dilihat dalam ketebalan atau banyaknya penerangan, penggunaan pelbagai tema dan variasi yang maksimum. Kebolehpercayaan atau reliability ialah satu konsep yang merujuk kepada ketekalan (consistency) dan kestabilan (stability) sesuatu ukuran, alat ukur kajian atau soal selidik.

Ia bertujuan untuk mengetahui sama ada ukuran itu memberikan jawapan yang sama apabila ia digunakan untuk mengukur konsep yang sama kepada populasi atau sampel atau responden yang sama.

Terdapat dua jenis kebolehpercayaan yang sering kali digunakan oleh penyelidik iaitu kebolehpercayaan luaran dan dalaman.

Bagi memastikan kebolehpercayaan dalam kajian kualitatif, kaedah yang boleh digunakan ialah tringulasi, kedudukan penyelidik (teori yang digunakan, asas kepada pemilihan sampel) dan dan audit.

Dalam mini kajian kualitatif yang dijalankan, saya mempastikan kedua-dua kesahan dan kebolehpercayaan digunakan seiring dengan data-data yang diperolehi supaya kaedah ini dapat memberikan keputusan atau penemuan yang memuaskan. Sebagai contoh, tringulasi digunakan untuk mengukuhkan reka bentuk kajian dan sekali gus data kajian. Kombinasi gabungan, reka bentuk eksperimen,data kualitatif, anaisis gabungan dan analisis statistik digunakan bagi mengkaji fenomena ini.
Post a Comment