Tuesday, April 07, 2015

Pengurusan kewangan mengikut perspektif etnik


1.0 Pengenalan

Pengurusan dan perancangan adalah suatu tabiat yang amat mustahak dalam semua urusan kehidupan terutama berkaitan dengan harta atau kewangan. Kegagalan merancang kewangan mengikut kategori ataupun keperluan merupakan punca utama seseorang individu terjebak dengan pelbagai masalah kewangan dalam kehidupan. Merujuk Wikipedia, “Pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti bertujuan menyelaraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat. Pengurusan biasana melibatkan sumber-sumber manusia, kewangan, teknologi serta sumber semula jadi. Selain itu, pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan”. Bidang-bidang yang menggunakan konsep pengurusan kewangan adalah seperti pengurusan perakaunan, pengurusan perolehan, pengurusan aset, pengurusan perbelanjaan, pengurusan hasil dan pengurusan belanjawan.

Dalam pengurusan perakaunan, rekod-rekod perakaunan yang lengkap dan sentiasa dikemas kini akan membantu pihak pengurusan membuat keputusan dalam perancangan, pengagihan, peruntukan dan perbelanjaan. Selain itu, ia membantu kerja-kerja pengauditan dan membantu menjelaskan akauntabiliti kewangan penjawat awam.

Dalam pengurusan perolehan, sistem yang melibatkan peraturan dan tatacara perolehan yang  berkesan mestilah dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh semua jabatan dalam sektor awam. Perolehan boleh dibuat dengan cekap jika spesifikasi barang perkhidmatan ditentukan terlebih dahulu dan dasar dan peraturan, tatacara perolehan dipatuhi.

Pengurusan aset ada secara langsung dan tidak langsung aset awam ini. Pengurusan perbelanjaan yang baik dan berkesan tidak boleh melebihi peruntukan yang diluluskan. Pemindaan perlu dilakukan jika peruntukan yang disediakan adalah kurang.

Dalam pengurusan hasil, satu penyata pengutan hasil hendaklah disediakan dan dikemas kini. Penyata ini hendaklah disesuaikan dengan hasil yang dipungut dan tunggakan hasil manakala pengurusan belanjawan membolehkan pihak pengurusan merancang hasil dan perbelanjaan jangka pendek dan jangka panjang dengan tujuan menentukan pulangan terbaik daripada setiap ringgit hasil yang dipungut.

1.1 Latar Belakang Kajian

Apakah maksudnya “wang” ataupun “duit” yang sering digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu? Sebenar, sistem barter telah digunakan sebelum kemunculan wang. Sistem barter ini berkonsep pertukaran benda yang mempunyai nilai yang sama. Revolusi wang telah muncul dengan wang komoditi dahulu. Peringkat penggunaan wang komoditi bermula apabila masyarakat merasakan terlalu banyak kelemahan dalam sistem barter. Barang-barang yang digunakan sebagai alat pertukaran ialah biji manik, kulit binatang, pedang, cerek dan sebagainya. Revolusi wang telah berterus dengan penemuan batu uji kecil membawa kepada penciptaan syiling. Logam lembut boleh diuji ketulenannya di atas batu uji yang membolehkan seseorang mengira jumlah kandungan sesuatu logam dengan cepat dalam satu ketulan. Emas adalah logam lembut yang juga sukar didapati, padat dan senang disimpan. Antara logam yang pernah digunakan adalah besi, timah, perak dan tembaga selain daripada emas. Antara logam-logam ini, emas dan perak merupakan logam yang paling popular dan diguna secara meluas di seluruh dunia. Kewujudan wang kertas adalah untuk mengatasi kelemahan wang logam yang berat untuk berurus niaga. Pada permulaan, wang kertas berbentuk satu resit yang digunakan sebagai bukti simpanan emas dan perak dengan tukang emas. Resit ini secara tidak langsung memberitahu bahawa resit boleh ditukarkan kepada duit syiling emas ataupun perak yang sebenar.

Pengurusan kewangan berhubung kait dengan pembangunan organisasi. Kira-kira abad ke-15, perniagaan di sepanjang pantai bandar Mediterranean telah membangun secara pesat. Pada permulaannya, syarikat bersaham dihendaki pengurusan kewangan dijadikan sebagai salah satu bentuk organisasi bagi perusahaan. Namun, pada masa itu, pengurusan kewangan tidak dipentingkan dalam pengurusan organisasi kerana tidak mempunyai pengetahuan dan tiada pengalaman dalam pengurusan kewangan.

Oleh itu, pengurusan kewangan hanyalah dipentingkan pada peringkat permulaan sesuatu organisasi. Sehinggalah abad ke-19, tempoh revolusi perindustrian Barat tamat, syarikat bersaham berkembang dengan pesat dan peningkatan secara beransur-ansuran, demi biasakan dengan pengumpulan modal, terbitan saham, cara memberi faedah, telah menghasilkan pengurusan kewangan yang berprofesional. Kewangan sebenarnya adalah suatu seni dan sains mengurus wang. Setiap orang akan menggunakan wang, tetapi tidak banyak mampu mengurus wang yang seadanya dengan cermat. Konsep pengurusan kewangan seharusnya dipupuk sejak kecil kerana pengurusan yang kemas memerlukan kesabaran dan disiplin dalam individu. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan konsep “pengurusan kewangan”? Pengurusan kewangan ialah proses untuk memastikan supaya sumber kewangan yang diterima, diurus dan dibelanjakan dengan cara yang terbaik untuk memenuhi objektif organisasi mahupun individu.

Selain itu,  pengurusan kewangan juga dimaksudkan dengan mengurus ekonomi individu dengan mengambil kira perkara yang ingin dilakukan seperti berkahwin, membeli aset dan sebagainya.Siapakah yang memerlukan pengurusan kewangan? Jawapannya ialah setiap insan termasuklah pelajar, pesara, suri rumah tangga, pekerja dan lain-lain. Mengurus kewangan pula melibatkan penggunaan pelbagai teori ekonomi dan maklumat-maklumat perakaunan bagi mencapai matlamat firma atau individu. Dengan mempunyai pengurusan kewangan yang teratur, masa depan dapat dijamin, sekurang-kurangnya wang yang selebihnya akan dilabur dengan cermat. Pengurusan kewangan juga membantu individu memperbaiki tahap hidup, mengumpul harta secara efisyen dan mencapai matlamat untuk memenuhi kehendak kita.

Sekiranya tiada pengurusan kewangan, pelbagai masalah akan dihadapi oleh organisasi ataupun individu dari aspek perolehan, pelaburan dan sebagainya. Fungsi pengurusan kewangan ialah menganggar keperluan modal, penentuan komposisi modal, pilihan sumber dana pelaburan dana, pengurusan wang tunai, kawalan kewangan dan sebagainya. Langkah-langkah dalam pengurusan kewangan ialah menilai semula kedudukan kewangan dengan meneliti pendapatan dan perbelanjaan. Dengan mempunyai analisis ini, individu seharusnya merangka yang ingin dicapai, contohnya, bagi jangka masa yang pendek untuk membeli kereta dan jangka masa panjang membeli rumah, ataupun berspesifik dengan menabung RM 3000 dalam masa empat bulan. Dengan mempunyai target, seterusnya merangka belanjawan dan membuat pelan seperti mengenal pasti keperluan dan kehendak.

Seterusnya ialah merancang aliran kewangan dan mengambil kira hal-hal yang harus didahulukan seperti mengumpul harta, menguruskan hutang, meneliti dan merancang cara pembayaran cukai. Untuk meningkatkan kewangan, seseorang individu seharusnya sentiasa berbelanja mengikut bajet, membayar hutang kad kredit dan bukan membayar bayaran minimum tiap-tiap bulan kerana faedah yang setinggi itu mampu menyebabkan seseorang menghadapi masalah kewangan dalam masa yang pendek. Pelan simpanan seharusnya ada untuk menjamin keperluan masa hadapan terutamanya dalam kecemasan, dan cuba menjimat dari segi penggunaan elektrik, penggunaan kad kredit dan sebagainya.

1.2 Objektif Kajian

Dalam kajian ini, kami telah mengenal pasti pola pengurusan kewangan dalam masyarakat pelbagai kaum, mengenal pasti sistem pengurusan kewangan masyarakat dan mengenal pasti cabaran, keperluan dan masalah pengurusan.

1.3 Kepentingan Kajian

Kajian ini telah dijalankan kerana membawa kesedaran yang amat penting kepada orang ramai. Setiap orang seharusnya mempunyai pengetahuan terhadap pengurusan kewangan, terutamanya merancang, mengawal aktiviti kewangan seperti perolehan dan penggunaan kewangan bagi sesuatu organisasi atau individu. Kesedaran ini bukan sahaja memberi kekemasan dari segi pemfailan, mempunyai tabiat perancangan kewangan mampu melatih disiplin dan mengawal nafsu untuk mengejar kebendaan.


2.0 Sorotan Kajian

Kajian literatur ini adalah tentang kaedah-kaedah masyarakat mengurus kewangan dan termasuk faktor-faktor yang akan menjejaskan kegunaan kewangan masyarakat. Kaedah- kaedah kegunaan wang akan termasuk simpanan, pelaburan, hiburan,keperluan dan barang mewah yang dibeli. Faktor-faktor pribadi, sosial, ekonomi dan politik kerajaan juga akan menyebabkan perbezaan pengurusan kewangan masyarakat .

Warren Edward Buffett, menyatakan penilaian pasti, memandangkan melibatkan masa depan. Peter Ferdinand Drucker menyatakan kebanyakan orang tidak boleh memiliki pengetahuan akan bersepadu dan oleh itu tidak boleh diletakkan dalam pengurusan. Dari buku “Rich Dad, Poor DaD”, syarat-syarat ini penting untuk seseorang menjalankan pengurusan kewangan. Buku ini mengada kebanyakan pengetahuan-pengetahuan tentang pengurusan kewangan. Konsep “Rich Dad” dan “Poor Dad” adalah untuk menganalisis perbezaan fikiran antara orang kaya dan orang miskin. Contohnya, “Poor Dad” akan membuat wang perlu berhati-hati dan jangan mengambil risiko. “Rich Dad” akan mempelajari bagaimana untuk mengurus risiko.


3.0 Metodologi Kajian

Kajian ini tertumpu kepada pekerja swasta, kakitangan kerajaan dan orang yang tidak bekerja seperti pelajar  dan suri rumah tangga. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif bagi mengumpul data.

3.1 Rekabentuk Kajian

Rekabentuk kajian merupakan kaedah atau tatacara pengumpulan data yang bertujuan untuk menjawab soalan-soalan kajian umntuk menyelesaikan masalah-masalah dan mendapatkan data-data yang diperlukan. Oleh itu, reka bentuk kajian jenis tinjaun dipilih untuk mendapatkan maklumat tentang faktor-faktor atau masalah-masalah menjejaskan pengurusan kewangan masyarakat. Di samping itu, juga mendapatkan pola pengurusan kewangan antara beberapa kaum.

3.2 Sampel Kajian

Populasi kajian adalah kaum Cina, Melayu, India dan kaum-kaum lain. Responden yang terpilih dikelaskan mengikut pekerjaan. Sampel kajian terdiri daripada 40 orang responden.

3.3 Instrumen Kajian

Instrumentasi yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik yang disediakan melalui perbincangan. Instrumen kajian yang sangat penting bagi memastikan data yang diperolehi dapat menjawab objektif kajian. Oleh itu, penyelidik menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Melalui soal kajian, boleh memberikan penyelidik mempunyai lebih banyak masa untuk berfikir dan menjawab soalan-soalan yang diberikan. Hal ini membantu mendapatkan keputusan atau data-data yang lebih tepat kerana tidak perlu terburu-buru semasa menjawabkan soalan.

Soal selidik yang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bahagian satu berkaitan latar belakang dan Bahagian dua berkaitan pengurusan wang. Bahagian satu merupakan bahagian maklumat am responden yang mengenai latar belakang responden seperti jantina, umur, status, gaji, etnik, pekerjaan dan tempat tinggal.

Bahagian dua mempunyai 12 soalan yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. Responden diberikan lima pilihan iaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju.


4.0 Hasil Kajian dan Perbincangan

Bahagian ini mendapatkan data-data latar belakang responden untuk analisis demografi responden. Kaedah tinjuan akan dijalankan untuk mendapatkan data-data tersebut. Semua responden akan mengelaskan mengikut kaum, pekerjaan dan jantina.


Rajah 1: Peratusan responden yang mengikut jantina

Rajah 1 di atas mewakili peratusan jantina lelaki dan perempuan berdasarkan analisis serta tinjauan yang telah dibuat. Sebanyak 43% atau 17 orang mewakili lelaki telah dipilih, manakala responden perempuan sebanyak 57% atau 23 orang. Peratusan ini mewakili pemilihan secara rawak melalui pelbagai kaum dan pekerjaan kerajaan, swasta atau tidak bekerja.


Rajah 2: Peratusan reponden yang mengikut pekerjaan

Melalui Rajah 2 dan jadual di atas, sebanyak 53% atau  21 orang yang tidak ada pekerjaan termasuk pelajar dan suri rumah tangga. Sebanyak 12 % atau 5 orang kakitangan kerajaan dan 35 % atau 14 orang pekerja swasta telah dipilih sebagai responden kajian ini .


Rajah 3:  Peratusan yang mengikut entik

Melalui analisis, masing -masing kaum Melayu  dan kaum Cina terdapat 27.5% atau 11 orang, 30% atau 12 orang kaum India dan 15% atau enam orang terdiri dari lain-lain.


Rajah 4: Peratusan pilihan responden dalam soal selidik mengikut simpanan kecemasan

Berdasarkan Rajah 4 yang dikemukan, hanya 18% kaum Cina yang sangant tidak setuju menggunakang wang untuk simpanan kecemasan tetapi 64% atau tujuh orang kaum Cina yang tidak setuju untuk simpan kecemasan. Kaum Melayu, India dan lain-lain lebih ramai yang setuju untuk menggunakan wang untuk simpanan kecemasan iaitu sebanyak 55%, 42% dan 33%.


Rajah 5: Peratusan pilihan responden mengikut simpanan semasa

Berdasarkan Rajah 5, terdapat 73% atau lapan orang Cina  tidak setuju dengan menggunakan kewangan untuk menjada simpanan semasa. Perbezaan dengan orang Cina, orang Melayu terdapat 36% setuju dan 55% sangat setuju. Secara umumnya, selain orang Cina kebanyakan responden yang setuju ataupun sangat setuju dengan mengunakan kewangan untuk membuat simpanan semasa, 50% India  dan 33% lain-lain.


Rajah 6: Peratusan pilihan responden mengikut saham

Berdasahkan Rajah 6, terdapat 50% atau tiga orang yang tidak setuju menggunakan wang untuk membeli saham. Berlainan dengan kaum-kaum lain, sebanyak 55 % atau enam responden Cina bersetuju menggunakan wang untuk membeli saham.


Rajah 7: Peratusan pilihan responden mengikut insurans

Berdasarkan Rajah 7, kebanyakan responden memilih setuju dalam pilihan ini. Terdapat sebanyak 64 % orang Melayu dan 58 % orang India tetapi bilangan orang adalah sama iaitu masing-masing mempunyai sebanyak tujuh orang dan 55%  atau enam orang adalah responden Cina.


Rajah 8: Peratusan pilihan responden mengikut kadar pertukaran wang

Berdasarkan Rajah 8, terdapat 73%  atau lapan responden  Cina yang setuju melakukan pelaburan iaitu jumlah yang tertinggi dalam pilihan ini. Tiada sesiapa memilih pilihan sangat tidak setuju. Hanya seorang responden Cina dan India yang memilih sangat setuju untuk pelabuaran tersebut.


Rajah 9: Peratusan pilihan responden mengikut harta tanah

Bedasarkan Rajah 9, sembilan responden India telah memilih pilihan tidak pasti dalam menggunakan wang untuk pelaburan harta tanah, bilangan ini adalah bilangan yang tertinggi berbanding dengan semua kaum. Selain itu, berbanding dengan pilihan lain, pilihan tidak pasti mendapat bilangan dan peratusan yang paling tinggi di mana responden Cina sebanyak tujuh orang (64%), Melayu sebanyak lapan orang (73%) dan kaum-kaun lain  sebanyak lima orang (83%). Kebanyakan responden berasa pelaburan harta tanah perlu menggunakan wang yang terlalu banyak, oleh itu mungkin bakal menjejaskan gaya hidup mereka walaupun boleh mendapat kadar pulangan yang baik.


Rajah 10: Peratusan pilihan responden mengikut keperluan

Berdasarkan Rajah 10,  kebanyakan responden memilih pilihan setuju iaitu kaum Cina sebanyak 73% atau lapan orang, kaum Melayu sebanyak 64% atau tujuh orang, kaum India sebanyak 67% atau lapan orang dan kaum-kaun lain sebanyak 83% atau lima orang. Keputusan ini disebabkan keperluan adalah kegunaan yang sangat penting untuk hidup manusia, keperluan termasuk makanan,  minuman, pakaian dan sebagainya. Oleh itu, semua orang juga akan mengunakan sebahagian gaji mereka dalam bahagian keperluan ini.


Rajah 11 : Peratusan pilihan responden mengikut hiburan

Bedasarkan Rajah 11,  sebanyak 20 responden yang memilih pilihan tidak pasti, sebanyak empat orang adalah kaum Cina, tujuh orang Melayu, enam orang India dan tiga orang kaum-kaum lain. Selain itu, ada beberapa orang responden yang memilih pilihan setuju, empat orang Cina, empat orang Melayu, dua orang India dan kaum-kaum lain hanyalah seorang. Perbezaan antara kedua-kedua pilihan adalah sebanyak sembilan orang.


Rajah 12: Peratusan pilihan mengikut barang mewah

Berdasarkan Rajah 12, sebanyak 19 orang yang telah memilih pilihan tidak setuju menggunakan kewangan untuk membeli barang mewah termasuk enam responden Cina, enam responden Melayu, empat responden India dan lima responden daripada kaum-kaum lain, bilangan ini adalah paling ramai berbanding dengan pilihan lain. Selain itu, tidak ada responden yang memilih pilihan sangat setuju.


Rajah 13: Peratusan pilihan responden mengikut soalan adakah perbelanjaan rakyat akan menjejaskan ekonomi negara

Berdasarkan Rajah 13, lebih separuh orang yang setuju perbelanjaan rakyat akan menjejaskan ekonomi negara. Sebanyak 21 orang atau 52% telah memilih pilihan “ya”, sebahagian responden berasa ada kebanyakan faktor boleh menjejaskan kemajuan ekonomi negara, tidak semestinya adalah perbelanjaan rakyat.


Rajah 14: Bilangan pilihan responden untuk menjelaskan faktor-aktor menjejaskan pengurusan kewangan masyarakat.

Berdasarkan Rajah 14, terdapat 31 orang responden yang setuju pendapatan yang akan menjejaskan pengurusan mereka. Bilangan ini adalah tertinggi berbanding dengan faktor- faktor lain. Selain itu, faktor inflasi mempunyai sebanyak 27  orang responden yang setuju.


5.0 Ringkasan dan Cadangan

Secara keseluruhan, pengurusan kewangan amat penting kepada setiap orang terutamanya sesuatu organisasi. Dengan mempunyai sistem fail yang kemas akan menyenangkan dan meningkat kecekapan dalam pencarian sesuatu data manakala inidividu pula seharusnya mempunyai fail untuk menyimpan kesemua data secara teratur terutamanya pekerja kerana setiap informasi penggunaan adalah amat penting untuk pengawalan kewangan. Jika seseorang ataupun organisasi mempunyai modal selebihnya, seharusnya melabur dan bukan membazir sewenang-wenangnya. Oleh itu, perancangan untuk perolehan adalah proses yang penting supaya seseorang tidak membazir setiap sen yang ada. Terdapat pelbagai jenis pelaburan yang telah ditawarkan di pasaran. Semua pelaburan ini sebenarnya bukan kerana ketamakan, padahal adalah kerana pada masa depan. Oleh itu, pelaburan diperlukan sebagai kegunaan masa depan. Simpanan juga seharusnya diperuntukkan untuk kegunaan kecemasan untuk bila-bila masa supaya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.


Rujukan

http://uniprof.wordpress.com/2008/01/07/pengurusan-definisi-sejarah-dan-konsep-siri-1/
http://dspace.unimap.edu.my/dspace/bitstream/123456789/1582/1/Konsep%20akautabiliti%20dalam%20pengurusan%20kewangan.pdf

http://www.thebuffettblog.blogspot.com/
http://www.360doc.com/content/10/0910/18/185139_52683409.shtml
http://www.tradingeconomics.com/malaysia/inflation-cpi
http://www.malaysiaeconomy.net/my_economy/comm_econ/citizen_in_exp/2011-09-22/12600.html
http://www.kkk.org.my/melayu/index.php/portal-pengguna/penerbitan/80-risalahbrochure/125-pengurusan-kewangan.html
http://pts.com.my/modules.php?name=News&file=print&sid=65


MZ Zainudin, Lim Ruoh Ing, Ang Sock Koon, Chee Haw Yee, Elaine Cheong Hui MingPost a Comment