Saturday, September 06, 2014

Evolusi idea pembangunan sosialBritain mengakui bahawa program-program kebajikan sosial yang diperkenalkan kepada negara-negara jajahannya tidak memenuhi keperluan penduduk tempatan. Program-program yang diperkenalkan lebih cenderung untuk kepentingan penduduk bandar, diubah suai berdasarkan keperluan semasa dan amat bergantung kepada keprihatinan penduduk setempat. Keadaan ini tidak dapat memenuhi keperluan sosial masyarakat luar bandar yang masih banyak terdedah kepada kemiskinan dan kesempitan hidup. Justeru, pentadbiran Britain menghadapi tekanan daripada pertubuhan pembebasan untuk merdeka bagi memperkenalkan pembangunan ekonomi.

Ketika ini ramai pemimpin nasionalis mendapat inspirasi daripada konsep negara kebajikan di negara-negara perindustrian kerana mereka menyedari bahawa negara-negara yang baru merdeka tidak berupaya mengadaptasi program-program sosial yang komprehensif dalam kalangan negara-negara Eropah sehingga mencapai standard yang tinggi dalam pembangunan ekonomi. Situasi ini mendesak kepada sebuah pendekatan alternatif yang mengatakan keperluan kelompok majoriti dan keupayaan memberi sumbangan kepada usaha-usaha pembangunan ekonomi (Midgley, 2002).

Pendekatan ini menjadi asas kepada penglibatan pentadbiran penjajah untuk memperkenalkan idea-idea pembangunan sosial (Midgley, 1994). Program-program pembangunan komuniti dan kempen-kempen membasmi buta huruf di luar bandar merupakan langkah awal di peringkat tempatan.

Keyakinan ini berkisar di sebalik kenyataan bahawa inisiatif ini akan mempamerkan keperluan mendesak dan sumbangannya ke atas pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan sosial sebagai kesepaduan kebajikan sosial dengan pembangunan ekonomi muncul daripada inisiatif ini. Ia merupakan satu kenyataan di mana pembangunan sosial muncul daripada aitiviti di kawasan luar bandar tetapi skop tersebut kemudiannya berkembang dan dirangkumkan dalam pembangunan nasional.

Pembangunan ini digalakkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan pelbagai agensi gabungannya. Hasil akhir ialah kebanyakan agensi pembangunan di seluruh dunia melaksanakan aktiviti berdasarkan idea berkenaan pada tahun 1960-an (Midgley, 2002).

Idea baru “pembangunan sosial” adalah untuk mempromosi “pernyataan popular” dalam projek-projek pembangunan yang produktif bagi meningkatkan pendapatan dan memenuhi keperluan sosial. Dalam hal ini, kebajikan sosial sepatutnya dihubungkan secara langsung dengan pembangunan ekonomi.

Kebanyakan sarjana akademik bersetuju dengan idea ini dan berfikir bahawa perubahan taraf hidup adalah mustahil melalui perkembangan ekonomi tanpa mengambil kira penyesuaian polisi dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di bawah pengaruh Gunnar Myrdal,  Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memasukkan konsep “perancang bersekutu sosioekonomi” dalam bidang ini (Midgley & Tang, 2001). Kini, “pendekatan keperluan asas” yang berasarkan hasil kerja Paul Streeten dan pasukannya serta digalakkan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa telah diberikan perhatian ke arah idea pembangunan sosial (Midgley, 1997; Midgley & Tang, 2001). Ketika ini muncul beberapa idea seperti “pendekatan perancangan sosial”, “pergerakan penyertaan popular atau komuniti” dan sebagainya. Idea-idea ini nampak meyakinkan dalam pendekatan-pendekatan polisi pada tahun 1960-an dan 1970-an yang dinilai sebagai longgar untuk mewakili pendekatan pembangunan sosial (Midgley & Tang, 2001).

Menurut Payne, semasa tahun-tahun 1980-an, pembangunan sosial menjadi model kerja dan didapati amat sesuai dengan negara-negara membangun. Pusat-pusat pengajian sosial beralih daripada model kerja sosial Barat kepada memberi fokus terhadap pembangunan sosial. Pada tahun 1990, UNDP menerbitkan Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) yang memberi penekanan ke atas keperluan mengintegrasi matlamat sosial dan ekonomi ke dalam proses pembangunan lestari an dinamik (Midgley, 2001).

Seterusnya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengadakan persidangan dunia pada Mac 1995 di Copenhange, Dernmark. Tema persidangan ialah pembasmian kemiskinan, menentang pengangguran dan menggalakkan integrasi sosial (Johannesen, 1997). Sejak 1995, pertubuhan-pertubuhan profesional telah mengiktiraf pembangunan sosial sebagai sangat relevan kepada negara-negara perindustrian seperti mana negara-negara maju yang lain (Midgley, 2002).


Idea pembangunan sosial sedia ada


i. status teori


Midgley merupakan salah seorang tokoh pemikir yang kerap menghuraikan pembangunan sosial. Pemikirannya mempengaruhi program-program advokasi pembangunan sosial di negara-negara dunia ketiga. Usaha terbaru beliau ialah mengadaptasi program-program pembangunan sosial di negara-negara perindustrian dan cuba untuk menonjolkan pandangannya. Dalam buku Social Development: the Development Perspective in Social Welfare (1995), beliau menawarkan idea pembangunan sosial moden yang jelas.

Midgley (2002) mendakwa konsep pembangunan sosial telah menerima pengiktirafan daripada pertubuhan-pertubuhan profesional dan telah pun mantap dari segi pendekatan terutama sejak 1995 selepas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mempromosi kesejahteraan masyarakat dalam Persidangan Kemuncak Dunia dalam Pembangunan Sosial biarpun Payne (1997) dan beberapa tokoh sarjana masih lagi keliru tentang statusnya sebagai sebuah teori.

Katanya, “Percubaan Midgley membentuk teori pembangunan sosial boleh dikatakan terlalu awal”. Beliau (Payne) berpendapat untuk penggunaan teori pembangunan sosial yang meluas dalam amalan kerja sosial, lebih banyak model tindakan perlu dibangunkan. Bagaimanapun ramai pengamal advokasi mendakwa ia adalah teori dan menurut pandangan popular pos-modenis, (Payne, 1997), perkembangan terbaru tentang idea pembangunan sosial boleh diaggap sebagai sebuah teori.


ii. idea Midgley


Menurut Midgley (1995), pembangunan sosial adalah “a process of planned social change designed to promote the well-being of the population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development”. Beliau membina perspektif ini yang bertentangan dengan pembangunan berbelit (distorted development) [pemisahan antara sosial dan kemakmuran ekonomi], bukti di kebanyakan negara di mana pembangunan ekonomi memberi manfaat kepada kelompok minoriti tetapi membiarkan kelompok majoriti berada dalam keparahan kemiskinan dan tidak ada perubahan (Bak, 2002).

Dalam definisi ini, Midgley mengenal pasti perspektif proses perubahan sosial yang berterusan. Proses perubahan mesti dirancang dan melihat kebajikan keseluruhan penduduk. Jika perancangan dibuat hanya melihat ke atas sesetengah penduduk berbanding keseluruhan penduduk, ia tidak dikira sebagai perancangan pembangunan sosial. Definisi ini juga memfokuskan integrasi sosial dan matlamat ekonomi dalam pembangunan polisi dan ekonomi dapat berada sebelah menyebelah.

Midgley (1995) juga berpendapat idea asas perspektif ini dihubungkan dengan galakan kebajikan kemanusiaan untuk pembangunan ekonomi. Beliau percaya pembangunan sosial mencetuskan sumber untuk komuniti dengan menghubungkan sosial bersama pembangunan ekonomi, berbanding melihat kebajikan sebagai bertentangan kepada pertumbuhan ekonomi (Payne, 1997). Midgley percaya pembangunan terganggu apabila kemajuan sosial tidak selari dengan pembangunan ekonomi. Beliau juga percaya kemajuan sosial bergantung kepada keharmonian pembangunan ekonomi dan sosial, justeru polisi dan program yang diperlukan nanti dapat meningkatkan kebajikan masyarakat, pada masa yang sama menyumbang secara positif kepada kemajuan ekonomi.

Midgley mencabar serangan kumpulan neo-liberal terhadap negara kebajikan berdasarkan kepercayaan perbelanjaan sosial akan merencatkan ekonomi dan menghalang pertumbuhan ekonomi yang berterusan. Beliau mengatakan kajian-kajian menunjukkan negara-negara yang memperuntukkan lebih banyak perbelanjaan sosial telah mencapai lebih banyak pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Midgley merujuk beberapa pandangan ahli ekonomi tersohor seperti Gunnar Myrdal, Hans Singer, Benjamin Hinggins dan Amartya Sen (Midgley & Tang, 2001; Midgley, 1997) yang mana menyokong pemikiran Midgley. Hujah-hujah mereka cenderung kepada kesatuan perancangan pembangunan sosioekonomi dan program sosial berproduktiviti untuk pembangunan.

Midgley juga menunjukkan impak negatif kerana mengelak untuk memenuhi matlamat-matlamat sosial dalam program-program penyelarasan Bank Dunia dan Pertubuhan Dana Matawang Antarabangsa (IMF). Pendekatan pembangunan sosial percaya pembangunan ekonomi tidak bermakna jika tidak diiringi dengan perubahan yang ketara dalam kebajikan masyarakat.

Merujuk kepada pendekatan pembangunan sosial, bagi mengintegrasikan dasar sosial dan ekonomi, tiga langkah berikut diperlukan (Midgley & Tang, 2001; Midgley, 1997, 2002). A. Penubuhan organisasi pengurusan peringkat nasional supaya agensi perkhidmatan sosial dan pembangunan ekonomi boleh bekerja dalam satu kerangka kerja. B. Membentuk polisi yang memastikan penyertaan aktif masyarakat dalam ekonomi. Matlamat ini boleh dicapai dengan melaksanakan dasar mikroekonomi. Kaedah terbaik untuk mencapai matlamat ini adalah mewujudkan peluang pekerjaan dan galakan bekerja sendiri untuk semua dan menghapuskan unsur-unsur perkauman dan halangan diskriminasi ke arah penglibatan ekonomi bersama. Kerajaan wajar menggerakkan institusi-institusi utama dalam masyarakat untuk mempromosi penyertaan penuh (penyertaan popular) dan agihan sumber yang saksama. C. Perkenalkan program-program sosial (intervensi sosial atau intervensi kerajaan) yang bakal menjana kadar pulangan dalam perbelanjaan sosial dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi secara langsung. Program-program ini mestilah bersifat produktif atau berorientasi pelaburan.

Tambahan pula, pembangunan sosial dilihat cuba mengembangkan kaedah konvensional yang bersifat “pemulihan dan senggaraan” dengan progam sosial bersama intervensi yang meningkatkan pelaburan sosial dan keterangkuman ekonomi serta menggalakkan pembangunan ekonomi itu sendiri. Intervensi atau program sosial mesti dirancang dalam menggalakkan perubahan sosial yang progresif. Menurut Amartya Sen (Midgley & Tang, 2001), program-program ini memberi penekanan tehadap keperluan material, pelaburan dalam meningkatkan keupayaan modal insan, galakan penyertaan yang berkesan dalam ekonomi dan menyumbang dalam pembangunan ekonomi yang aktif adalah berorientasikan produktif atau pelaburan. Pelbagai jenis kebajikan sosial produktif yang dikenal pasti seperti progam-program sosial yang mempromosi pembentukan modal insan, memupuk mobilisasi modal sosial, menggalakkan penyertaan mencari pekerjaan dan bekerja sendiri, membantu dalam pembinaan aset, menyingkirkan halangan dalam penyertaan ekonomi, dan memastikan kos program-program sosial adalah bersesuaian. Istilah “pelaburan sosial” dan “produktivisme” adalah teras kepada teori pembangunan sosial. Maksudnya ialah sumber-sumber yang diperuntukkan dalam program kebajikan sosial tidak sepatutnya dinyatakan sebagai perbelanjaan kepenggunaan tetapi sebagai pelaburan yang meningkatkan penyertaan ekonomi dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi (Midgley, 1995).

Pandangan Midgley (1995) adalah pembangunan sosial bertujuan menggalakkan kesejahteraan penduduk melalui pewujudan perubahan sosial yang berperancangan supaya masalah sosial dapat diurus, keperluan dapat dipenuhi dan peluang memajukan diri disediakan. Pembangunan sosial tidak sama seperti kebajikan tradisional yang berasaskan kepada falsafah bantuan dan perkhidmatan institusi kebajikan yang menyediakan bantuan melalui pekerja sosial profesional Payne (1997). Sebaliknya, pembangunan sosial bertujuan memberi impak kepada kumpulan yanglebih besar seperti komuniti atau masyarakat dan memperlihatkan perkembangan berbanding kembali kepada kelompok yang telah pun mencapai tahap kesejahteraan. Ia melihat kepada “taraf hidup” (Midgley, 2002) untuk semua dengan menyepadukan dasar sosial dan ekonomi. Ia menekankan keterangkuman tanpa meminggirkan golongan termiskin dan tertinggal dalam komuniti. Idea pembangunan sosial memberi keutamaan kepada pengurangan kadar kemiskinan, memenuhi keperluan pendatang, etnik minoriti, kelompok yang tinggal di kawasan terpencil, golongan wanita dan kanak-kanak miskin serta kelompok diskriminasi.


Rujukan


Bak, M. (2002). Can developmental social welfare change an unfair world?  The South African experience. International Social Work, 47(1), 81-94.

Johannesen, T. (1997) ‘Social Work as an International Profession: Opportunities and Challenges’, in M. Hokenstad and J. Midgley (eds) Issues in International Social Work: Global Challenges for a New Century, pp. 146–58. Washington, DC: NASW Press.

Midgley, J. (1994). Defining social development: Historical trends and conceptual formulations. Social Development Issues, 16(3), pp. 3-19.

Midgley, J. (1995). Social Development: the Development Perspective in Social Welfare. London: Sage.

Midgley, J. (1997). Social Work and International Social development. In: M.e. Hokenstad and James Midgley (ed) Issues in International Social Work. Washington: NASW.

Midgley, J. (2001). The  United States: welfare, work and developmentInternational. Journal of Social Welfare, 10(4), 284–293,.

Midgley, J. (2002). Themes in Social Development: Implications for Industrial Countries'. In: K.N. George (com) and P.K. Visvesvaran (ed) Social Work Today: Present Realities & Future Prospects. Chennai: The Madras School of Social Work.

Midgley, J. (2012). Welfare and social development. In Gray, M., Midgley, J. and Webb, S.A. (Eds.), The SAGE handbook of social work (pp. 94-107). Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

Midgley, J. and Tang, K.L. (2001). Social Policy, Economic Growth and Developmental Welfare. International Journal of Social Welfare. vol. 10, pp. 244-252.
Payne, M. (1997). Modern Social Work Theory (2nd ed.). London: Macmillan.
Post a Comment