Monday, January 05, 2009

Small-Scale Social Survey Methods

Penulis: Bill Gillham
Tahun: 2008
Penerbit: Continuum International Publishing Group, London, UK.
Muka surat: 111

Buku ini membantu penyelidikan yang lebih baik. Ia menyentuh aspek yang biasa ada dalam sesuatu penyelidikan seperti mencari sampel yang betul, membina soalan yang baik, memahami perbezaan jenis-jenis sampel dan menganalisis data yang diperoleh daripada kajian.

Membuat penyelidikan adalah amalan biasa bagi pelajar pascasiswazah dan profesional. Penyelidikan yang lemah dan kurang bermutu dapat ditingkatkan ke aras piawaian yang lebih berkualiti dengan menggunakan garis panduan yang disediakan di dalam buku ini.

Kandungan buku ini adalah: 1. Social Survey: Basic Issues; 2. Sampling: Probability or Random Methods; 3. Non-probability Sampling Methods; 4. Gaining Access to the Relevant Group; 5. Focusing Survey Topics and Questions; 6. The Relationship between Questions and Answers; 7. Refining the Question; 8. The Trialling Stage; 9. Designing Questionnaires and Interview Schedules; 10. The Piloting Stage; 11. Running the Main Study; 12. Descriptive Data Analysis; 13. Statistical Analysis; 14. Content Analysis; dan, 15. Interpretation and Writing up.

Seseorang penyelidik mesti mampu menghurai secara ringkas dapatan kajiannya berdasarkan latar belakang kajian, tujuan dan soalan-soalan kajian, metod kajian yang digunakan, dapatan kajian dan penerangan terhadap dapatan kajian berkenaan.

Justeru, buku ini wajar menjadi pilihan kepada pelajar di peringkat masters dan kedoktoran supaya kajian yang bakal dilakukan menepati kehendak sebenar penyelidikan dan boleh dimanfaatkan.
Post a Comment