Tuesday, January 14, 2014

Model pelaburan sosial 
 


Model pelaburan sosial mengambil pendekatan menggabungkan dasar sosial dan dasar ekonomi. Dasar sosial tidak perlu dilihat sebagai sebahagian atau satu unit dalam dasar sosial sebaliknya bertindak sebagai pelengkap kepada dasar ekonomi.


Model ini cenderung dipengaruhi oleh pendekatan pembangunan sosial iaitu menyediakan pelbagai intervensi sosial yang berupaya memperkasa modal insan dan modal sosial. Dalam memenuhi modal insan, dasar sosial wajar menyediakan pelbagai bentuk intervensi yang merangkumi pendidikan, kemahiran ekonomi dan latihan dalam pembangunan ekonomi.

Intervensi seperti ini akan dapat meningkatkan keupayaan ekonomi individu dan komuniti seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.

Meningkatkan kapasiti modal sosial akan mengukuhkan modal insan. Bank Dunia (2010 ) dalam laporan tahunan yang bertajuk “Entering the 21st Century” telah mengiktiraf modal sosial sebagai pelengkap kepada pembangunan ekonomi.

Kaedah meningkatkan modal sosial ialah membaiki jaringan sosial antara ahli dalam komuniti di samping menyediakan pelbagai bentuk bantuan yang menggalakkan mereka menyertai aktiviti pasaran ekonomi secara aktif dan produktif.

Model ini juga menekankan pembangunan sosial yang seiring dan berterusan dengan pembangunan ekonomi negara melalui pelbagai pendekatan dan strategi sosioekonomi yang dapat membantu meningkatkan ekonomi komuniti.

Caranya ialah menghubungkan kebajikan sosial secara terus terhadap program dan dasar pembangunan ekonomi yang dirancang. Dasar sosial yang bersifat pelaburan sosial dilihat lebih adil iaitu dapat mengagihkan sumber dan peluang sosial secara sama rata kepada semua ahli komuniti (Giddens, 1998).

Pencapaian modal sosial ini boleh diukur melalui penyertaan komuniti dalam organisasi atau persatuan, kehadiran masyarakat dalam aktiviti dan acara awam, penglibatan komuniti dalam aktiviti sukarela dan aspek kepercayaan antara individu dalam komuniti (Putnam, 2000).

“Whereas physical capital refers to physical objects and human capital refers to the properties of individuals, social capital refers to connections among individuals – social networks and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them. In that sense social capital is closely related to what some have called “civic virtue.” The difference is that “social capital” calls attention to the fact that civic virtue is most powerful when embedded in a sense network of reciprocal social relations. A society of many virtuous but isolated individuals is not necessarily rich in social capital.”

Pembangunan dan kejayaan modal sosial ini dapat dicapai dengan baik sekiranya setiap individu dalam komuniti itu saling mempercayai, bertoleransi, persefahaman serta mengamalkan prinsip penerimaan. Integrasi dasar sosial dengan dasar ekonomi merupakan teras dalam model pelaburan sosial.

Kedua-dua dasar ini harus berupaya memberi fokus kepada intervensi sosioekonomi yang boleh meningkatkan modal insan dan modal sosial. Kaedah pelaksanaan intervensi tersebut mesti mampu membawa masuk setiap individu dan komuniti ke dalam aktiviti ekonomi secara aktif dan produktif supaya kesejahteraan hidup dapat ditingkatkan.

Di peringkat global, terdapat perubahan yang ketara dalam dasar-dasar pembasmian kemiskinan seperti yang berlaku di Amerika Selatan iaitu anjakan daripada strategi pembasmian kemiskinan berasaskan kebajikan residual kepada perlindungan sosial. Bagaimanapun, dalam realiti, perlindungan sosial masih memberi tumpuan kepada perlindungan pendapatan atau penggunaan dalam kalangan masyarakat miskin melalui program pemberian wang tunai dan dan kemudahan-kemudahan lain (Moser, 2005).

Anjakan seperti ini sebagai rekfleksi terhadap isu-isu sosial yang dibawa oleh organisasi antarabangsa dan kerajaan-kerajaan negara Barat ke pentas global melalui agenda pembangunan antarabangsa seperti World Summit for Children 1990, World Conference on Education for All 1990, UN Conference on Population and Development 1993, UN Conference on Environment and Development 1995, Fourth World Conference on Women 1995, World Summit for Social Development 1995 dan Millennium Summit 2000.
Post a Comment