Tuesday, July 15, 2014

Kesedaran patriotik dalam membina negara bangsa
1.0 Pengenalan

Saban hari masyarakat kita disajikan oleh media dengan pelbagai berita yang berunsur ancaman terhadap keharmonian negara dan keutuhan bangsa. Berita-berita tersebut kebanyakan berhubung kait dengan kegiatan salah laku golongan muda umpamanya pembuangan bayi, vandalisme, buli, ponteng sekolah, samseng jalanan, sumbang mahram, berzina dan segala macam perlakuan lain yang merujuk kepada keruntuhan akhlak. Sekali imbas, senario-senario ini hanya berlegar dalam ruang lingkup permasalahan atau cabaran dunia golongan muda, namum jika diluaskan dengan lebih tuntas, situasi tersebut amatlah membimbangkan memandangkan golongan muda yang sepatutnya menjadi tiang negara serta pewaris kepada kepimpinan negara yang seterusnya.

Pedidikan amat penting dalam membina sesebuah negara bangsa yang berjaya bermula sejak umur muda sehinnga ke alam IPT. Istilah pendidikan menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) adalah merujuk kepada perihal mendidik, manakala istilah patriotisme pula ber maksud perasaan bangga dan cinta kepada negara serta kesedaran untuk berkorban apa saja demi kepentingan negara (Berns, 1997). Oleh yang demikian, 'pendidikan patriotisme' merujuk kepada pendidikan ke arah membangkitkan semangat patriotisme sama ada dijalankan secara formal mahupun tidak formal.

Pendidikan patriotisme di peringkat Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang khusus diperkenalkan semata-mata untuk memperkukuh semanagat patriotisme. Dalam subjek tersebut terdapat bab-bab yang megkhususkan perbincangan tentang kepentingan perpaduan kaum dalam negara Malaysia. Sementelah konsep ini bukanlah sesuatu konsep perkara yang baharu, tetapi telah diperkatak sejak zaman sebelum mereka lagi.

Hal ini dapat ditelusuri melalui Penyata Razak, 1956:

"Tujuan dasar pelajaran di dalam negeri adalah bermaksud hendak menyatukan kanak-kanak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar, walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur".
(Petikan daripada Penyata Razak, perenggan 12 dalam Shahril et al. 1998:54).

"Satu daripada umbi kemahuan dasar Persekutuan Tanah Melayu ini adalah mengubah corak semua sekolah-sekolah rendah dan sekolah menengah supaya bercorak Tanah Melayu".
(Petikan daripada Penyata Razak, perenggan 115 dalam Shahril et al. 1998:54)

Tanpa perpaduan, masyarakat kita yang berbeza ras, latar budaya dan agama lebih mudah diadu domba atau diprovokasi oleh pihak yang berkepentingan sama ada di dalam mahupun di luar negara. Selanjutnya, pelancaran gagasan "Satu Malaysia" pada bulan Jun 2009 yang menekankan elemen perpaduan kaum bagi merealisasikan aspirasi negara untuk mencapai Wawasan 2020 juga mencerminkan kepentingan elemen perpaduan dalam memajukan negara.                  

Oleh yang demikian, dengan kefahaman dan penghayatan yang tinggi setiap warganegara terhadap kepentingan pemeliharaan dan pemerkasaan perpaduan antara kaum di Malaysia, maka peristiwa-peristiwa yang boleh menggugat keamanan negara dan bangsa seperti Tragedi 13 Mei 1969 dan Peristiwa Kampung Medan 4 Mac 2001 akan dapat dihindari. Sehubungan itu, suasana masyarakat yang harmoni dapat diwujudkan. Sekali gus, matlamat untuk membangunkan serta memajukan negara akan lebih berfokus dan lebih berjaya.

1.1 Objektif Kajian

Objektif kajian ini adalah mengetahui kefahaman mahasiswa/i UTeM berkenaan patriotisme, mengetahui tahap kesedaran patriotik mahasiswa/i UTeM serta mengenal pasti faktor-faktor yang mewujudkan kesedaran patriotik dalam kalangan mahasiswa/i UTeM


2.0 Sorotan Kajian

Patriotisme yang seringkali dikaitkan dengan cintakan watan adalah satu semangat atau nilai yang perlu dihayati oleh segenap lapisan masyarakat khususnya generasi muda. Antara faktor yang menyumbang kepada kebejatan sosial dalam masyarakat mutakhir ini ialah lunturnya semangat patriotisme yang dihayati khususnya generasi muda. Maka, nilai-nilai patriotisme yang merupakan sebahagian daripada nilai-nilai murni, sekiranya dapat dijiwai dan diamalkan sebaik mungkin akan dapat menyumbang ke arah pembentukan generasi yang berhemah tinggi dan berakhlak mulia. Oleh itu, sangat wajar khususnya generasi muda menjadikan nilai-nilai patriotisme sebagai amalan atau pegangan serta disemai dalam jiwa segenap lapisan masyarakat Malaysia demi kelangsungan negara dalam menghadapi era pasca modenisme dan dikenali sebagai masyarakat majmuk.

Patriotisme sering dikaitkan dengan kesetiaan dan kecintaan terhadap negara sendiri. Seseorang itu dianggap berjiwa patriot apabila kepercayaan, amalan dan tindakannya menepati ciri-ciri patriotisme yang berteraskan kecintaan dan kesetiaan kepada negara (Nik Anuar Nik Mahmud, 2002). Namun, mutakhir ini, semangat patriotisme kelihatan agak longgar dalam kalangan masyarakat khususnya pelajar. Semangat yang longgar ini ditandai dengan kurangnya penglibatan pelajar dalam pasukan beruniform, sambutan bulan kemerdekaan yang agak hambar, penglibatan dalam jenayah dan isu-isu yang menyentuh kedaulatan negara dianggap terpencil dan remeh seperti isu Pulau Batu Putih dan penambakan laut oleh negara jiran (Affifuddin Omar, 2002). Situasi ini menunjukkan bahawa para pelajar tidak memahami nilai-nilai patriotisme dan menghayatinya. Dalam dunia globalisasi dan ledakan era teknologi maklumat, semangat patriotisme amat penting sekali seperti yang sering disebut iaitu kasihkan watan itu sebahagian daripada iman. Syeikh Daud Abdullah al-Fatani, seorang ulama besar Patani pernah mengingatkan bahawa mempertahankan negara daripada penjajahan ataupun tekanan kuasa asing (khususnya kafir harbi) adalah fardu ain. Tanpa semangat ini, kita tidak boleh yakin kita dapat bertahan (Nik Anuar Nik Mahmud, 2002).

Walaupun patriotisme adakalanya diseiringkan dan disamakan dengan nasionalisme, tetapi kedua- duanya mempunyai kelainan (Saifuddin Abdullah, 2002). Haruslah dinyatakan secara jelas bahawa disebabkan ciri-ciri, sifat nasionalisme itu sendiri adalah berbagai-bagai, manakala fenomena nasionalisme pula boleh muncul dengan rupa bentuk yang sama sekali berlainan, atas sebab dan faktor yang juga berbeza, maka menyamakan konsep patriotisme dengan nasionalisme adalah satu langkah yang kurang tepat dari segi keilmuannya (Mohamed Mustafa Ishak, 2000).

Menurut Doob (1964), perbezaan antara nasionalisme dan patriotisme, nasionalisme ialah ideologi tentang kelebihan bangsa sendiri dan berkait rapat dengan unsur-unsur ras, bahasa dan adat. Manakala patriotisme ialah sentimen cintakan negara dan berkait rapat dengan emosi mempertahankan kedaulatan negara, institusi politik dan undang-undang daripada dicerobohi oleh kuasa asing. Secara umumnya patriotisme bersifat motivasi, rasional, harapan dan pembaharuan semula, kelangsungan hidup, rela berkorban, organisasi kesukarelaan, kenegaraan dan cinta  negara. Maka, dalam  konteks  negara  Malaysia,  patriotisme  yang  ingin  diterapkan  adalah  mempunyai  nilai-nilai berikut:

1. Berbangga sebagai rakyat Malaysia
2. Bersemangat setia negara
3. Bersemangat kekitaan
4. Berdisplin
5. Berusaha dan produktif

Lima nilai tersebut perlu ada dalam diri setiap orang pelajar bagi membangkitkan semangat patriotsme dan mewujudkan sebuah suasana cintakan watan tanpa mengenal erti sepadan khususnya sepadan yang membezakan bangsa kerana ia mampu menyatupadukan rakyat serta berjaya dalam membina sebuah negara bangsa melihat kepada anak-anak muda yang begitu bersemangat patriot. Jika para pelajar tiada kelima-lima nilai tersebut, harapan untuk membina sebuah negara bangsa yang cemerlang pasti terbantut serta masa depan negara akan menjadi gelap kerana hilangnya pelapis pentadbir negara yang berwibawa dan diiktiraf di mata dunia. Seterusnya kita akan lihat senario patiotisme dalam kalangan masyarakat umumnya dan dalam kalangan pelajar khasnya.

Pemupukan dan penghayatan nilai-nilai patriotisme telah bermula sejak daripada sekolah rendah. Menurut Buku Panduan Pemupukan Patriotisme Di Sekolah Rendah (Kementerian Pendidikan, 1994), nilai-nilai patriotisme perlu diterapkan melalui kurikulum dan ko-kurikulum. Oleh itu, subjek seperti Bahasa Melayu, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Pendidikan Moral, Pendidikan Islam, Kajian Tempatan dan lain-lain subjek sekolah rendah, perlu diterapkan nilai-nilai patriotisme yang disepadukan melalui topik yang diajar. Begitu juga melalui ko-kurikulum seperti aktiviti sukan, lawatan sambil belajar dan sebagainya.

Manakala di peringkat menengah, penerapan nilai-nilai patriotisme dibuat melalui subjek Sejarah, Pendidikan Moral, Geografi, Pendidikan Islam dan subjek-subjek yang lain. Walau bagaimanapun, setelah melalui proses pendidikan selama 13 tahun, ternyata penghayatan semangat patriotisme di kalangan pelajar masih longgar dan berada pada tahap sederhana (Rizal Uzir, 2002).

Bagi Wan Zahid (1993) pula, bangsa dan negara yang kuat serta mulia tidak hanya bergantung kepada kekuatan fizikalnya yang bercorak kebendaan dan teknologi. Maka negara harus membina kekuatan di atas asas budaya, ilmu pengetahuan, akhlak mulia, keyakinan diri yang teguh, semangat tanggungjawab dan pengorbanan diri yang tinggi. Maka, nilai-nilai patriotisme yang merupakan sebahagian daripada nilai-nilai murni, sekiranya dapat dijiwai dan diamalkan sebaik mungkin, akan dapat menyumbang ke arah pembentukan generasi yang berhemah tinggi dan berakhlak mulia. Justeru, wajar para pelajar terutamanya di peringkat menengah menjadikan nilai-nilai patriotisme sebagai amalan atau pegangan.

Kekurangan penghayatan nilai-nilai patriotisme akan menyebabkan pelajar menjadi mangsa kepada pelbagai penyakit sosial.

Golongan pelajar adalah satu golongan yang besar. Apabila dihalusi, istilah besar ini membawa erti yang luas jika diambil kira bahawa golongan ini juga adalah golongan yang paling berpengaruh kerana pelajarlah yang mewakili masa depan negara. Identiti negara dan penerus budayanya adalah dicorakkan oleh pelajar hari ini. Dalam pada itu, golongan pelajar merupakan golongan yang senang dipengaruhi dan mudah dicabar. 

Tanpa bimbingan mereka senang menjadi sasaran bermacam-macam unsur negatif yang sudah pasti timbul selari dengan perubahan yang berlaku. Tanda-tanda ini telah banyak kelihatan dan yang ketara ialah tingkah laku yang bercorak jenayah, penyalahgunaan dadah, bersikap mengagungkan nilai-nilai luaran dan memandang rendah unsur-unsur dalam negara, bersikap tidak apa dan lain-lain.

Begitu juga, sikap individu dan materialistik yang menjadi aliran hidup masa kini seolah-olah menyekat perkembangan sikap dan semangat patriotisme. Era kepesatan ekonomi masa kini seolah-olah menarik seluruh tenaga dan fikiran umum ke arah yang bercorak materialistik. Daripada tinjauan rambang ke atas remaja di Kuala Lumpur, kebanyakan mereka mengaku semangat patriotisme tidak wujud lagi. Kalau ada pun peratusnya sedikit sekali (Fahda Nur Akma, 1995).

Mutakhir ini, didapati keterlibatan remaja atau pelajar sekolah dalam jenayah adalah akibat lunturnya nilai-nilai patriotisme. Kurangnya semangat patriotik di kalangan generasi muda hari ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sebahagian daripada mereka lebih cenderung kepada aktiviti yang tidak berfaedah, seperti terlibat dalam budaya hedonisme (mementingkan hiburan atau keseronokan) kerana jiwa mereka kosong dari segi nilai dan rasa kecintaan kepada agama, bangsa dan negara. Hal ini                                                          mungkin disebabkan salah satu faktornya, iaitu kurangnya pendedahan terhadap patriotisme yang diterima atau jika banyak pun, kurang berkesan (Ahmad Ahmad Rusdi, 2002). Kemungkinan juga disebabkan amalan patrioisme yang diamalkan oleh para pelajar berbeza dengan nilai-nilai patriotisme yang ingin diserapkan kepada mereka.


3.0 Metodologi Kajian

Internet merupakan media baru yang sangat berkesan untuk diguna pakai. Kaedah soal selidik telah diguna pakai dengan mengedar satu bentuk soal selidik untuk diisi oleh respondan yang dipilih secara rawak kemudian keputusannya direkod dalam bentuk carta.


4.0 Hasil KajianRajah 1: Kefahaman konsep patriotisme

Rajah 1 menunjukkan kebanyakan daripada responden setuju dan memahami konsep patriotisme, iaitu semangat cinta akan negara. Terdapat 20 daripada 30 orang atau 66.7% daripada jumlah responden adalah setuju dengan persoalan ini. Seterusnya, terdapat 3 daripada 30 orang atau 10% daripada jumlah responden tidak pasti terhadap pemahaman konsep patriotisme.Justeru, terdapat 5 orang responden atau 16.7% daripada jumlah responden sangat setuju terhadap persoalan ini.

       
Rajah 2: Suka Malaysia dan berbangga menjadi warganegaranya

Daripada rajah 2 ini, tidak ada sesiapa pun sangat tidak setuju atau kurang setuju tentang persoalan status warganegaranya di Malaysia ,tetapi terdapat 13.3% daripada jumlah responden tidak pasti. Terdapat 30% daripada keseluruhan responden sangat setuju tentang persoalan ini. Kebanyakan responden setuju tentang persoalan ini iaitu 57%. .Hal ini adalah disebabkan kerana Malaysia telah mengharungi anjakan paradigma dan ledakan ekonomi yang memberangsangkan, oleh itu kebanyakan daripada responden bangga dengan status warganegaranya.

                        
Rajah 3: Mengambil berat akan isu-isu yang mengugat keamanan dan ketenteraman negara

Melalui soal selidik yang dijalankan, sebanyak 8 orang responden atau 27% daripada jumlah responden sangat mengambil berat dengan isu-isu yang mengugat keamanan dan ketenteraman negara. Manakala terdapat seorang responden tidak mengambil berat terhadap isu-isu yang mengugat keamanan negara. Selain daripada itu,terdapat responden yang tidak mengambil berat mengenai perkara ini kerana mereka hanya mengambil berat apa yang berlaku dalam pelajaran mereka sahaja. Kebanyakan daripada responden iaitu 15 daripada 30 orang atau 50% mengambil berat terhap isu-isu yang mengugat keamanan dan ketenteraman kerana mereka menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara.


Rajah 4: Bahasa Malaysia adalah bahasa kebangsaan dan saya bangga menuturkannya
                                        
Melalui hasil soal selidik ini, tidak ada orang memilih sangat tidak setuju atau tidak setuju. Sebaliknya, terdapat 16.7% daripada jumlah responden tidak pasti terhadap soalan ini. Manakala kebanyakannya setuju terhadap persoalan ini dengan 53% daripada jumlah responden.
     

Rajah 5: Patriotisme merupakan teras kepada perpaduan

Secara keseluruhan, terdapat 10 orang responden sangat setuju bahawa patriotisme teras perpaduan dan hanya seorang responden yang tidak setuju terhadap persoalan ini.
                                
          
Rajah 6: Rakyat Malaysia adalah bersatu padu tanpa mengira bangsa dan agama

Dalam kajian ini, kategori tidak setuju hanya seorang responden daripada setiap kategori memilih sahaja. Terdapat dua orang responden tidak pasti dengan hal ini. Kebanyakan responden berpendapat kategori setuju dan sangat setuju, terdapat 19 orang setuju dan 8 orang sangat setuju terhadap hal ini, iaitu masing-masing adalah 63% dan 27% daripada jumlah responden berikut.


Rajah 7: Malaysia merupakan sebuah negara yang demokrasi dan setiap rakyat mempunyai hak dalam melontarkan pendapatnya

Jika dikaji dari perspektif yang lain, kebanyakan responden setuju bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang luhur dengan perlembagaan dan Malaysia merupakan negara berdemokrasi dan rakyat mempunyai hak kebebasan bersuara. Sebanyak 12 orang daripada 30 responden atau 40% sangat setuju bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang bebas berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman. Sebaliknya, terdapat 3 responden atau 10.00% sangat tidak setuju terhadap persoalan tersebut. Selain itu, satu per tiga responden setuju bahawa Malaysia mempunyai hak dalam melontarkan pendapatnya. Perbezaan persoalan sanagat setuju dan tidak setuju adalah 10 responden atau 83%.


Rajah 8: Dapat menerima rakan yang berbeza fahaman dan ideologi

Daripada 30 responden, 11 orang atau 37% daripada jumlah responden sangat setuju terhadap penerimaan fahaman dan ideologi rakan mereka. Pada masa yang sama, terdapat responden yang beretika dan dapat menerima dengan rakan yang berbeza fahaman dan ideologi dengan mereka iaitu 16 orang daripada 30 responden atau 53%. Hal ini telah menggambarkan semangat patriotisme yang berkobar-kobar antara mahasisawa. Analisis daripada persoalan sangat setuju dan setuju telah merangkumi 27 orang responden atau 90%.


Berikut adalah dapatn kajian terhadap kefahaman responden tentang patrionisme.

-love the country no matter what circumstances.
-berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi .
-memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat .                                
-memupuk persefahaman dan permuafakatan.
-berkorban untuk bangsa dan negara.
-semangat cinta akan negara.
-semangat dan sayangkan negara. 
-love your country and nation.
-tiada sistem kuota kerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain.
-menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa. 
-menanam semangat patriotik amat penting dalam melaksanakan sesuatu perkara.
-sifat gigih dan rajin mesti dipegang dan fokuskan pada matlamat perasaan cinta negara. 
-tiada sistem kuota kerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain.
-patriotisme adalah semangat cintakan negara. 
-semangat kekitaan dalam kalangan masyarakat majmuk.
-berbangga dengan sejarah tanah air. 
-menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara. 
-cintai tanah air adil dan bertimbang rasa 
-bangga akan pencapaian dan budaya bangsa nasionalisme.
-hormat-menghormati. 
-berkorban untuk bangsa dan negara adil dan bertimbang rasa.
-memupuk persefahaman dan permuafakatan sikap.
-tolak-ansur dan bertoleransi. 
-rakyat dapat memupuk perpaduan kaum.
-berkat kegigihan dan kerajinan.                             
-semangat cinta pada tanah air. 
-masyarakat yang harmoni semangat muhibah dalam kalangan masyarakat. 
-kemakmuran dan kesejahteraan yang dikecapi di negara bertuah. 
-sifat gigih dan rajin mesti dipegang dan fokuskan pada matlamat cinta akan negara.
-mematuhi setiap peraturan dan undang-undang yang diketatkan.


5.0 Kesimpulan

Agenda patriotisme perlu disemarakkan di kalangan rakyat Malaysia dan bukan hanya bermusim. Sebagai sebuah negara berbilang bangsa, tanggungjawab mempertahankan negara perlu dipikul oleh semua rakyat. Semangat patriotisme perlu dihayati kerana ia adalah teras kepada pertahanan negara. Oleh itu, kita perlu suburkan kembali jiwa patriotik yang sebenarnya. Dengan nikmat kemerdekaan yang dikecapi kini, kita perlu bergerak maju dan pada masa yang sama menghapuskan saki-baki penjajah yang masih lagi bersarang dalam jiwa masyarakat. Semoga negara dan bangsa Malaysia akan terus maju dengan semangat patriotisme sejati.Rujukan

Abdul Latiff Abu Bakar. (1996). Konsep Patriotisme dan Nasionalisme. Abdul Latiff Abu Bakar dalam Melaka dan Arus Gerakan Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Affifuddin Omar. (2002). Dasar bahasa dan budaya Malaysia tidak konsisten. Berita Harian, 22 Ogos 2002.

Davies, I & Mark, E. (2002). Encourging Active Citizenship, Educational Review 54, (1); 69-78.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (1994). Kamus Dewan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fahda Nur A. Kamar. (1995). Semangat Patriotisme di Kalangan Remaja. Dewan Siswa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (1994). Buku Panduan Program Pengukuhan Pemupukan PatriotismeSekolah RendahMZ Zainudin, Muhammad Faizal Ismail, Afiq Syazwi Ahmad Nizam, Anuar Abdul Aziz, Tee Kok Chen


Post a Comment