Wednesday, July 09, 2014

Kesedaran keselamatan motosikal di IPTA: kajian kes di UTeM


 
 


 
1.0 Pengenalan

Penggunaan motosikal merupakan suatu kebiasaan yang digunakan oleh pelajar-pelajar dan staf UTeM di mana kewujudannya boleh ditafsir daripada pelbagai aspek. Dari aspek sosiobudaya, pelajar UTeM menjadikan penggunaan motosikal sebagai satu cara hidup untuk menghadiri kelas dengan mudah manakala staf UTeM menggunakannya untuk ke tempat kerja. Perkara ini biasa kita lihat dalam pelbagai situasi. Kebanyakan pelajar UTeM tidak menghiraukan keselamatan motosikal sama ada di kampus atau di tempat kediaman berbanding staf UTeM yang sudah biasa menggunakan motosikal. Sikap sambil lewa yang diamalkan boleh menyebabkan kerugian harta benda. Tingkah laku ini wajar dihentikan bagi membentuk golongan pelajar yang berwawasan. Faktor umur turut mempengaruhi pandangan mereka terhadap keselamatan motosikal. Mereka sedar akan pentingnya keselamatan motosikal tetapi tidak mengindahkannya dan mengetepikan keselamatan tersebut serta mementingkan aspek yang lain.

1.1 Objektif Kajian

Objektif kajian ini adalah mengetahui tahap kesedaran keselamatan motosikal dalam kalangan penunggang motosikal di UTeM, mengetahui kesalahan yang kerap dilakukan oleh penunggang motosikal serta mencadangkan langkah-langkah keselamatan motosikal.


2.0 Sorotan Kajian

Motosikal merupakan kenderaan berenjin dua roda yang menjadi sebahagian besar dalam kelompok kenderaan peribadi selepas kereta. Penggunaan motosikal menjadi popular disebabkan ianya mudah dikendalikan, selain harga kenderaan tersebut boleh katakan murah dan praktikal serta boleh dipercayai (Conrad et al., 1996; Kulanthayan et al., 2000; Pang et al., 1999; Hsu et al., 2005; Ibrahim et al., 2006). Senario ini boleh dilihat di kebanyakan negara-negara membangun seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Loas, Kemboja dan termasuk negara Asia lain yang menjadikan motosikal sebagai kenderaan penting dalam aktiviti perjalanan dan pengangkutan mereka.

Menurut laporan perangkaan yang dikeluarkan PDRM (2009) dan JPJ (2010), bilangan jumlah motosikal berdaftar di Malaysia didapati kian meningkat sehingga melebihi angka lapan juta. Peningkatan jumlah motosikal berdaftar sejak 1998 hingga 2009 iaitu daripada 4,692,183 ke 8,940,230 atau 90.5% dalam tempoh tersebut. Senario ini bagaimanapun tidak bermakna satu perkembangan yang baik, sebaliknya negara berhadapan dengan kesan dan akibat terhadap peningkatan kemalangan dan kematian di jalan raya.

Keselamatan jalan raya menjadi isu serius dan agenda penting di Malaysia. Bermula titik tolak melalui Kementerian Pengangkutan Malaysia pada tahun 1995 untuk menilai semula aspek keselamatan jalan raya dengan membuat sasaran sebanyak 30% pengurangan kematian di jalan raya. Ini melibatkan pendekatan yang bersepadu melalui pelbagai agensi-agensi yang bertangungjawab terhadap keselamatan jalan raya dalam negara (Radin 2005, 2007). Maka, Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya di UPM telah diberi mandat melaksanakan tugasan dan membangunkan sasaran yang lebih realistik, sementara agensi-agensi lain digesa untuk menyediakan program intervensi mereka berdasarkan pendekatan sainstifik. Antara strategi-strategi tersebut ialah kawalan pendedahan, pencegahan dan pengurangan kemalangan, kawalan kecederaan, dan pengurangan selepas kecederaan (Law et al., 2005; Radin 2007). Selain itu, program keselamatan juga difokuskan dan disepadukan kepada pengguna motosikal, pejalan kaki dan pengguna kereta. Perincian program tersebut adalah seperti berikut (Radin 2005, 2007):

i. Peningkatan sistem pengkalan data kemalangan kebangsaan
ii. Pengenalan penyiasatan kecelakaan kemalangan 20
iii. Pelaksanaan lima peringkat audit keselamatan jalan raya
iv. Pelaksanaan program titik hitam kebangsaan
v. Memasang lampu kepala siang hari inisiatif untuk motosikal
vi. Kempen keselamatan jalan raya kebangsaaan
vii. Pengubalan Akta Pengangkutan Jalan 1999
viii. Penguatkuasaan bersepadu semasa musim perayaan
ix. Topi keledar standard MS1-1996
x. Topi keledar kanak-kanak
xi. Polisi lorong motosikal eksklusif dan tidak eksklusif

Seterusnya kerajaan Malaysia telah meletak sasaran baru untuk sepuluh tahun akan datang negara akan menerima pakai tanda aras sebagaimana di negara-negara maju dengan menurunkan kadar kematian kurang daripada 2.0 kematian setiap 10,000 kenderaan berdaftar, 10 kematian setiap 100,000 populasi dan 10 kematian setiap bilion kilometer kenderaan bergerak. Begitu pun, sasaran 10 kematian masih terlalu jauh untuk dicapai dan disebabkan kadar kematian penunggang motosikal lebih tiga kali ganda pengguna kereta, maka keselamatan penunggang motosikal perlu difokuskan dan diberi keutamaan (Radin 2007).3. Metodologi Kajian

Kajian ini adalah berdasarkan penyediaan soalan kaji selidik. Soalan-soalan ini dijawab oleh staf dan pelajar UTeM. Seterusnya adalah proses mengalisis kembali semua data yang telah diterima kembali untuk soalan-soalan kaji selidik yang mana telah siap dijawab oleh responden.


4.0 Hasil Kajian 

Rajah 1: Jantina

Sebanyak 20 borang soal selidik di mana 16 responden (80%) responden adalah lelaki dan empat orang (20%) perempuan.

Rajah 2: Fakulti

Pecahan pelajar dan staf UTeM menunjukkan lapan daripadanya dari FKP, dua dari FTMK, empat FKEKK, lima dari fakulti FKE dan seorang dari FKM.

Rajah 3: Kaum

Responden terdiri daripada 14 Melayu (61%), lima Cina (22%) dan seorang responden India (17%).

Rajah 4: Cara menitikberatkan keselamatan motosikal sangat penting

Empat responden tidak pasti keselamatan motosikal sangat penting, berbeza dengan 18 resonden yang bersetuju.

Rajah 5: Sistem keselamatan motosikal sangat penting dalam kehidupan seharian

Seramai 11 responden mengakui sistem keselamatan motosikal sangat penting dalam kehidupan seharian manakala lapan responden memilih setuju untuk menjawab soalan yang dikemukakan manakala seorang daripadanya bingung dengan soalan yang dikemukakan.

Rajah 6: Info keselamatan motosikal banyak memberi pengetahuan yang berguna

Sepuluh responden bersetuju bahawa info keselamatan banyak memberi pengetahuan yang berguna. Tiga responden yang lain sangat setuju manakala enam yang lain tidak pasti.

Rajah 7: Mendapat lesen motosikal dapat menjamin keselamatan motosikal

Seramai 11 responden tidak setuju bahawa mendapat lesen motosikal dapat menjamin keselamatan motosikal manakala empat responden menjawab tidak pasti, lapan yang lain setuju.

Rajah 8: Kerap melakukan kecuaian di jalan raya 

Tujuh responden setuju bahawa mereka kerap melakukan kecuaian di jalan raya. Lima responden tidak setuju dan selebihnya tidak pasti bahawa mereka kerap melakukan kecuaian di jalan raya.

Rajah 9: Peminjaman motosikal kepada orang lain sangat digalakkan

Majoriti responden tidak setuju peminjaman motosikal kepada orang lain sangat digalakkan. Tiga responden menjawab tidak pasti dan tiga yang lain sangat setuju.

Rajah 10: Pemasangan alat keselamatan motosikal dengan baik sangat penting

Majoriti 14 responden berpendapat bahawa pemasangan alat keselamatan motosikal dengan baik sangat penting. Empat responden yang lain hanya bersetuju manakala dua responden tidak pasti.

Rajah 11: Meletakkan penggera pada motosikal dapat menjamin keselamatan motosikal

Seramai sembilan responden berpendapat bahawa meletakkan penggera pada motosikal dapat menjamin keselamatan motosikal. Lima responden tidak setuju penggera perlu diletakkan pada motosikal bagi menjamin keselamatan motosikal.

Rajah 12: Meletakkan motosikal di kawasan yang sunyi merupakan keselamatan yang baik

Majoriti responden sangat tidak setuju bahawa meletakkan motosikal di kawasan yang sunyi merupakan langkah keselamatan yang baik. Hanya dua responden berpendapat tidak pasti.

Rajah 13: Tahap keselamatan motosikal perlu membabitkan pihak berkuasa

Tujuh responden sangat setuju bahawa tahap keselamatan motosikal perlu membabitkan pihak berkuasa manakala empat responden sangat tidak setuju. Lima responden tidak pasti.


5.0 Kesimpulan

Artikel ini telah mengupas pelbagai mod tahap keselamatan motosikal yang telah digunakan oleh pelajar dan staf UTeM untuk menunggang di kawasan tempat tinggal dan kampus. Tahap kesedaran keselamatan motosikal ini digunakan bagi pelbagai tujuan. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir pelajar dan staf UTeM tidak mengamalkan keselamatan motosikal dan telah mendatangkan pelbagai kesan sama ada ke atas persekitaran ataupun keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Bagi mengatasi masalah ini, beberapa langkah telah dicadangkan supaya para pelajar dan staf UTeM dapat mengambil berat keselamatan tahap keselamatan motosikal mereka supaya berada dalam keadaan baik.


Rujukan

Ahmad Hariza H., Kulanthyan S., Mohd Nasir, T. & Radin Umar R.S. (2002). Keberkesanan kempen keselamatan motosikal ke atas penunggang motosikal. Malaysian Journal of Consumer and Family Economics 5: 99-107.

Che Su, I. (2000). Keberkesanan program keselamatan motosikal di kalangan penunggang motosikal. Tesis M.Sc. Universiti Utara Malaysia.

Fah, L.Y. & Hoon, K.C. (2010). Pengenalan kepada analisis statistik dalam penyelidikan sains sosial siri 3. Selangor: Venton Publishing.

Fazrina, I. (1995). Perkaitan antara tahap pengetahuan dan sikap dengan amalan semasa di jalan raya. Tesis Sarjana Muda. Universiti Pertanian Malaysia.

Polis Diraja Malaysia. (2009). Laporan perangkaan kemalangan jalan raya Malaysia 2007. Cawangan Trafik Bukit Aman, Kuala Lumpur.

Radin Umar R.S. (1998). Model kematian jalan raya di Malaysia: Unjuran tahun 2000. Pertanika Journal Science and Technology 6(2): 107-119.Zahir Zainudin, Muhammad Adib Ismail, Syahrul Zhafri Basri, Muhammad Faisal Ishak, Muhammad Azizi Mohd Nazir, Azizil Hakim Isnin, Muhammad Naim Ab RahmanPost a Comment