Tuesday, June 15, 2010

Intipati Rancangan Malaysia Ke-10 (2011-2015)

Berikut ialah intipati Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) (2011-2015) yang dikeluarkan Khamis:


TERAS

* Mencarta pembangunan ke arah negara berpendapatan tinggi

* Sasaran pertumbuhan 6 peratus

* Pendapatan perkapita dijangka meningkat kepada RM38,845 (US$12,139) pada 2015

* Membentuk ekonomi yang diteraju sektor swasta

* Menyokong pertumbuhan yang diteraju oleh inovasi

* Pekerjaan sepenuhnya

* Penstrukturan subsidi


PERUNTUKAN

* RM230 bilion: 60 peratus pembangunan fizikal; 40 peratus pembangunan bukan fizikal

* Peruntukan sektor: ekonomi 55 peratus, sosial 30 peratus, keselamatan 10 peratus, pentadbiran am 5 peratus


MENCARTA PEMBANGUNAN KE ARAH NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI

* 10 idea utama

- Ekonomi dipacu faktor dalam negeri, disamping mengambil kira persekitaran luar negara

- Memanfaatkan kepelbagaian di arena antarabangsa

- Transformasi ke arah negara berpendapatan tinggi menerusi pengkhususan

- Menjayakan pertumbuhan yang diterajui produktiviti dan inovasi

- Memupuk, menarik dan mengekalkan modal insan

- Memastikan peluang sama rata dan melindungi golongan yang mudah terjejas

- Pertumbuhan bertumpu, pembangunan inklusif

- Menyokong perkongsian pintar dan berkesan

- Menghargai khazanah alam sekitar

- Kerajaan umpama syarikat berdaya saing


12 Bidang Ekonomi Utama Negara

- Minyak dan gas

- Minyak sawit dan produk berkaitan

- Perkhidmatan kewangan

- Pemborongan dan peruncitan

- Pelancongan

- Teknologi maklumat dan komunikasi

- Pendidikan

- Elektrik dan elektronik

- Perkhidmatan perniagaan

- Penjagaan kesihatan swasta

- Pertanian

- Greater Kuala Lumpur


MENARIK MODAL INSAN

* Talent Corporation akan ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri pada 2011 untuk penyumberan modal insan terkemuka global termasuk di kalangan diaspora Malaysia

* Mempermudahkan prosedur penggajian modal insan luar negara

* Membenarkan modal insan asing bertukar kerja

* Pasangan modal insan asing dibenarkan bekerja

* Kebenaran bagi modal insan asing membawa pembantu rumah

* Tiada had tempoh bagi visa pekerjaan modal insan asing berkemahiran yang berpendapatan lebih RM8,000 sebulan

* Visa terbuka dikeluarkan kepada profesional asing berkemahiran

* Profesional asing berkemahiran tinggi dibenarkan membeli unit kediaman berharga RM250,000 dan ke atas

* Rangka Tindakan Modal Insan Berkemahiran Kebangsaan dibangunkan pada 2011 untuk mengenal pasti keperluan sektor ekonomi utama.


MENINGKATKAN PENYERTAAN BUMIPUTERA DALAM EKONOMI

* Sasaran 30 peratus pemilikan ekuiti korporat Bumiputera kekal

* Membangunkan komuniti komersil dan perindustrian Bumiputera

* Mewujudkan peneraju industri yang lebih kukuh dan berdaya saing

* Memperluas dan mempertingkat pemilikan kekayaan secara kekal dan berterusan

* Menggalakkan penyertaan Bumiputera dalam pekerjaan berpendapatan tinggi melalui peningkatan keupayaan dan insentif permintaan pasaran


PEKERJAAN

* Berkembang pada kadar 2.4 peratus setahun untuk mewujudkan 1.4 juta pekerjaan terutamanya dalam sektor perkhidmatan

* Pekerjaan berkembang kepada 13.2 juta pekerjaan pada 2015

* Status guna tenaga penuh dengan kadar pengangguran 3.1 peratus pada 2015


MELUASKAN KEBOLEHPASARAN

* Penyeragaman dan pengiktirafan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TEVT) oleh Sijil Kemahiran Malaysia

* RM150 juta untuk melatih 20,000 pelajar tercicir

* RM7.5 juta untuk melatih jurulatih, tenaga pengajar dan fasilitator

* Memperkukuh budaya berprestasi tinggi di universiti


MENYUSUN SEMULA PASARAN PEKERJAAN

* Pasaran pekerjaan lebih fleksibel

* Meningkatkan kemahiran dan keupayaan tenaga kerja sedia ada

* Menarik dan mengekalkan modal insan

* RM80 juta bagi Tabung Bantuan Kehilangan Pekerjaan dari 2010 hingga 2012 untuk menyediakan bantuan kepada pekerja yang diberhentikan tanpa diberikan pampasan

* Peraturan Kerja Sambilan di bawah Akta Pekerjaan 1955 akan diperkenalkan untuk menarik tenaga kerja daripada kalangan surirumah, pesara dan orang kurang upaya

* Meningkatkan tenaga kerja wanita daripada 46 peratus pada 2010 kepada 55 peratus pada 2015

* RM500 juta disediakan masing-masing kepada pekerja dan lepasan sekolah bagi latihan dan meningkatkan kemahiran

* RM50 juta untuk meneruskan geran padanan bagi latihan dan peningkatan kemahiran bagi pekerja perusahaan kecil dan sederhana

* RM50 juta untuk pembiayaan latihan perantisan membabitkan lebih 8,000 pelajar

* RM50 juta untuk tajaan bersama majikan untuk memperoleh PhD perindustrian

* RM350 juta untuk program bantuan kewangan separuh bagi PhD di universiti tempatan bermula pada 2009


INFRASTRUKTUR BAGI MENYOKONG PERTUMBUHAN/PRODUKTIVITI

* Penembusan jalur lebar sebanyak 75 peratus pada 2015

* RM2.7 bilion untuk pembinaan jalan raya dan rel menuju ke pelabuhan dan lapangan terbang utama untuk meningkatkan keefisienan perdagangan dan sistem logistik

* Keselamatan tenaga melalui pembangunan sumber alternatif iaitu hidro, arang dan gas cecair asli pada 2015


PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI INKLUSIF

* Meningkatkan taraf hidup bagi isi rumah 40 peratus terendah

* Meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi

* Mengurangkan kadar kemiskinan daripada 3.8 peratus pada 2009 kepada 2 peratus pada 2015

* Meningkatkan purata pendapatan bulanan bagi isi rumah 40 peratus terendah daripada RM1,440 pada 2009 kepada RM2,300 pada 2015

* Meningkatkan peratusan kelayakan SPM dan ke atas dalam isi rumah 40 peratus terendah daripada 30 peratus pada 2009 kepada 45 peratus pada 2015

* Bantuan pendidikan bagi kanak-kanak daripada isi rumah 40 peratus terendah


JARINGAN KESELAMATAN SOSIAL

* Bantuan rumah kepada isi rumah miskin di luar bandar

* Rumah mampu milik dan kos rendah diperluaskan kepada isi rumah miskin di bandar/separuh bandar

* Bantuan pendapatan kepada kumpulan yang layak bagi isi rumah 40 peratus terendah apabila subsidi distruktur semula

* Bantuan pendapatan bagi warga tua kurang upaya dan ibu tunggal

* Menggalakkan GLC menyediakan program CSR bagi golongan memerlukan

* Klinik 1Malaysia diperluaskan kepada miskin bandar dan lain-lain yang memerlukan


KUMPULAN SASARAN KHUSUS

* Mengurangkan kepada separuh kadar kemiskinan di kalangan masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia kepada 25 peratus pada 2015

* Mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan etnik minoriti di Sabah daripada 22.8 peratus kepada 12 peratus dan etnik minoriti Sarawak daripada 6.4 peratus kepada 3 peratus

* Bantuan kewangan kepada penduduk di kampung baru Cina untuk memperbaharui pajakan tanah, menaik taraf rumah dan membiayai aktiviti perniagaan

* Meningkatkan akses kepada kemudahan asas di ladang dan program latihan semula bagi pekerja ladang


INFRASTRUKTUR ASAS

* 6,312 km jalan baru di Semenanjung Malaysia, 2,540km di Sabah dan 2,819 km di Sarawak yang akan memberi faedah kepada 3.3 juta rakyat di seluruh negara

* Bekalan air bersih kepada 99 peratus isi rumah di Semenanjung Malaysia, 98 peratus di Sabah dan 95 peratus di Sarawak

* Bekalan elektrik bagi kawasan luar bandar di hampir 100 peratus di Semenanjung Malaysia dan 99 peratus di Sabah dan Sarawak

* Sekurang-kurangnya satu telecentre 1Malaysia di setiap mukim untuk menggalakkan jalur lebar


MEMBINA MASYARAKAT YANG LEBIH PROGRESIF DAN INKLUSIF

* Memperkasa wanita merupakan agenda penting dengan meningkatkan jumlah pembuat keputusan, tenaga kerja, bantuan untuk janda, ibu tunggal dan berpendapatan rendah

* Menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita

* Program pembangunan belia untuk mewujudkan generasi bercita-cita tinggi, mementingkan akademik dan cemerlang dalam kerjaya

* Kursus kemahiran di Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) diperluaskan untuk menawarkan pilihan lebih besar dan juga latihan kemahiran insaniah dan kepimpinan

* Jumlah persatuan belia ditingkatkan daripada 5,000 kepada 11,500

* Perlindungan kanak-kanak dipertingkatkan melalui perkhidmatan penjagaan kanak-kanak berkualiti dan menaik taraf pusat dan rumah kebajikan kanak-kanak

* Program kesedaran masyarakat untuk melindungi kepentingan kanak-kanak

* Pemeriksaan polis ke atas penjaga kanak-kanak untuk menangani isu penderaan

* Sistem siap siaga serupa dengan buletin U.S Amber Alert bagi kanak-kanak hilang/sesat

* Tumpuan kepada kesihatan dan kesejahteraan kehidupan warga tua

* Rebat cukai 100 peratus untuk latihan warga tua diteruskan

* Pangkalan data dalam Jobs Malaysia bagi warga tua akan dipromosikan untuk meningkatkan lebih kesedaran kepada mereka yang mencari kerja

* Pusat jagaan harian bagi warga tua akan diperluaskan

* Kerajaan akan giatkan lagi usaha mencapai 1 peratus pekerjaan bagi golongan orang kurang upaya dalam perkhidmatan awam

* Kerajaan akan menubuhkan institusi pendidikan khas dan sekolah vokasional kepada golongan orang kurang upaya


SISTEM PENDIDIKAN

* Rombakan sistem pendidikan dengan tumpuan kepada pelaksanaan dan keupayaan penyampaian

* Menekankan pentingnya nilai dan etika dalam sistem pendidikan

* 181 pusat Permata akan ditubuhkan di seluruh negara

* Enrolmen ke prasekolah akan ditingkatkan daripada 87 peratus pada 2012 kepada 92 peratus pada 2015

* Had umur kemasukan ke sekolah dikurangkan daripada 6 kepada 5 seiring dengan banyak negara maju

* RM400 juta bagi program penguasaan Literasi dan Numerasi (LINUS) antara 2010 hingga 2012 untuk memastikan semua pelajar mempunyai kemahiran asas literasi dan numberasi bagi tempoh tiga tahun pertama pendidikan sekolah rendah

* Memperkukuh pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

* Pelaburan bagi infrastruktur dan kemudahan sekolah terutama bagi sekolah luar bandar di Sabah dan Sarawak

* RM140 juta untuk pembangunan 100 sekolah berprestasi tinggi pada 2012

* RM160 juta bagi program ganjaran antara 2010 dan 2012 bagi guru besar dan pengetua

* Latihan kepimpinan bagi 14,000 pegawai sekolah setiap tahun oleh Institut Aminuddin Baki daripada 8,000 orang sekarang


BANDAR BERDAYA MAJU DAN SESUAI DIDIAMI

* Menjadikan kualiti kehidupan sebagai teras projek di bandar

* Merancang komuniti dan kejiranan

* Mewujudkan bandar menarik dan selesa untuk kehidupan, pekerjaan dan hiburan

* Fokus kepada hubungan pengangkutan awam tanpa sempadan

* Rangkaian jalan raya mesra pejalan kaki

* Ruangan terbuka dan koridor hijau

* Pemuliharaan sungai dan waterfront diutamakan di bandar raya

* Meningkatkan seni, budaya dan riadah

* Sokongan kepada pelukis dalam bentuk bantuan/pinjaman untuk mewujudkan perkampungan seni

* Menggalakkan penganjuran acara seni dan budaya antarabangsa

* Menarik bakat antarabangsa untuk mencipta, membuat persembahan dan menganjurkan pameran di Kuala Lumpur

* Pusat Malaysia Truly Asia akan dibangunkan sebagai destinasi pelancongan ikonik untuk mempamerkan budaya, seni dan warisan Malaysia


SISTEM PENGANGKUTAN YANG MENGUTAMAKAN RAKYAT

* Meneruskan usaha perancangan bersepadu pengangkutan dalam pelan induk tempatan dan kebangsaan

* Sistem Bus Rapid Transport (BRT) dipertimbangkan untuk menghubungkan pusat pertumbuhan di wilayah Iskandar di Johor

* Kerajaan akan menyemak potensi bagi memperluaskan skop Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) ke Sabah dan Sarawak bergantung kepada kejayaan pelaksanaan di Semenanjung

* Sistem tiket tanpa penggunaan wang tunai di semua 16 pengusaha pengangkutan awam di Greater Kuala Lumpur


MENTRANSFORMASIKAN PENJAGAAN KESIHATAN

* Kementerian Kesihatan akan menguatkuasakan penjagaan berkualiti di sektor awam dan swasta

* Menyemak pilihan pembiayaan untuk menguruskan peningkatkan kos dan memastikan penjagaan kesihatan kekal mampu dan boleh diakses

* 197 klinik baru dengan kos RM637 juta akan disiapkan pada separuh pertama RMK-10 iaitu 156 klinik di kawasan luar bandar dan 41 klinik kesihatan komuniti

* 50 lagi klinik 1Malaysia akan dibina di kawasan miskin bandar dan kawasan yang memerlukan

* Empat hospital baru dengan kos RM600 juta akan disiapkan dalam dua tahun pertama RMK-10. Ini termasuk Institut Kanser Negara dan Pusat Pemulihan Cheras.

* Pemetaan penyedia penjagaan kesihatan sedia ada untuk mengenl pasti jurang bagi menyelaraskan penyampaian perkhidmatan kesihatan

* Perkhidmatan klinik bergerak, flying doctor dan penjaga kesihatan kampung akan diperluaskan ke kawasan pedalaman


AKSES KEPADA PERUMAHAN BERKUALITI DAN MAMPU MILIK

* 161,00 unit baru perumahan awam

* Reka bentuk rumah akan digabungkan dengan rekaan dan teknologi Bangunan Hijau

* 78,000 unit rumah rendah untuk individu berkelayakan dengan pendapatan kurang RM2,500 sebulan

* Satu agensi persekutuan bertanggungjawab bagi perumahan biayaan persekutuan berbanding beberapa kementerian dan agensi sebelum ini

* RM500 juta diperuntukkan untuk menubuhkan Tabung Penyelengaraan Perumahan untuk membantu penghuni rumah kos rendah awam dan persendirian bagi pembaikan dan penyelenggaran berdasarkan geran padanan 50-50 daripada penghuni

* Kerajaan akan meneruskan bantuan untuk memulihkan projek terbengkalai


PENGURUSAN SISA PEPEJAL

* Kerajaan persekutuan mengambil alih tanggungjawab penuh daripada pihak berkuasa tempatan bagi pengurusan sisa pepejal

* Perkhidmatan kutipan pepejal dari rumah akan diswastakan kepada tiga konsesi dengan kontrak rundingan dijangka siap menjelang akhir 2010

* Pengusaha swasta lain akan dilesenkan untuk mengendalikan operasi pengurusan sisa pepejal dan perkhidmatan pembersiahan awam

* Kutipan sampah bagi isi rumah dua kali seminggu dan harian bagi pasar basah

* Sebanyak 112 pusat perkhidmatan sanitari sedia akan akan ditutup dan dipulihkan, sesetengahnya akan dinaik taraf menjadi pusat pelupusan sampah


JALAN DAN KOMUNITI LEBIH SELAMAT

* RM2.04 bilion bagi program mengalakkan sukarelawan untuk memerangi jenayah

* Mengurangkan indeks jenayah sebanyak 5 peratus setahun pada 2015 untuk mengurangkan kadar jenayah sebanyak satu suku

* Meningkatkan jumlah anggota polis bantuan sebanyak 5,000 pada 2015

* RM2.4 bilion untuk menaik taraf balai-balai polis, kuarters dan meningkatkan prospek kerjaya untuk menaikkan semangat polis

* Meningkatkan keberkesanan rawatan bagi penagih dadah untuk mengurangkan jenayah akibat penyalahgunaan dadah

* RM120 juta untuk Skim Rondaan Sukarela di bawah Rukun Tetangga

* Memperluaskan skim Rakan Cop bagi memudahkan orang ramai melaporkan kes jenayah atau tingkah laku mencurigakan melalui SMS

* RM150 juta diperuntukkan bagi Program Keselamatan Bandaraya


MENGHARGAI KHAZANAH ALAM SEKITAR

* Sasaran tenaga diperbaharui sebanyak 98MW pada 2015 untuk menyumbang 5.5 peratus kepada penjanaan elektrik secara keseluruhan

* Penghapusan pengunaan mentol lampu pijar pada 2014 untuk mengurangkan pengeluaran karbon dioksida sebanyak 732,000 tan dan mengurangkan penggunaan tenaga sebanyak 1,074 gigawatss setahun

* Negeri-negeri digalakkan mewartakan kawsan hutan khususnya kawasan tadahan hujan

* Lebih banyak pokok akan ditenaman dengan kerjasama badan bukan kerajaan

* Meningkatkan pelaksanaan Pelan Tindakan Udara Bersih

* Pelaksanaan Kawasan Hutan Berpusat sebanyak 4.32 juta hektar di Semenanjung Malaysia dan di Borneo membabitkan 6 juta hektar di Sabah dan Sarawak

* Pelan Tidnakan Pemuliharaan Harimau Negara akan dilaksanakan untuk meningkatkan perlindungan dan meningkatkan populasi harimau.


-- BERNAMA
Post a Comment