Monday, December 02, 2013

Issues and challenges of social policy: east and west


Penulis: Roziah Omar dan John Doling
Tahun: 2000
Penerbit: University of Malaya Press, Kuala Lumpur, Malaysia.
Muka Surat: 230

Semua negara industri dan maju mempunyai sistem kebajikan sosial yang telah dibangunkan sejak lama sebagai tindak balas kepada persepsi nasional ke atas keperluan ekonomi, kepentingan politik dan keseriusan masalah sosial. Oleh kerana persepsi ini semakin berubah, ia memaksa kerajaan turut menyesuaikan dasar sedia ada melalui pengenalan dasar baru atau mengubah suai dasar yang ada.

Dalam buku ini dibincangkan 12 bab yang berkaitan dengan dasar sosial antara Malaysia dan Britain dengan mengambil kira kekuatan kedua-dua buah negara. Isu dan cabaran ini merangkumi perumahan, kesihatan, jenayah, masyarakat penyayang, kewangan usia emas, keselamatan sosial dan kerja kebajikan.

Memahami keseluruhan isi kandungan buku ini membuatkan kita menyimpulkan bahawa proses globalisasi berperanan mengubah dasar sosial sedia ada untuk bersaing dalam pembangunan ekonomi.

 

Post a Comment