Tuesday, March 10, 2009

Konsep kemiskinanTerdapat berbagai-bagai dimensi bagi menjelaskan konsep kemiskinan (Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah Piei, 1988). Isu-isu kemiskinan ini adalah hal sejagat masyarakat seluruh dunia. Keadaan hidup masyarakat di Malaysia berbeza dengan negara lain yang tentunya memberikan tafsiran yang berbeza terhadap konsep kemiskinan.

Apa yang boleh dilihat ialah idea tentang kemiskinan tidak hanya terbatas kepada kegagalan memenuhi keperluan material, tetapi juga keperluan psikologi dan politik. Oleh yang demikian, tidak ada satu takrif kemiskinan yang boleh diterima dan diguna pakai oleh semua negara pada setiap masa dan ketika tanpa mengambil kira struktur masyarakat dan tahap pembangunan di negara tersebut (Mohd Taib Dora, 2000).

Konsep kemiskinan adalah sensitif kepada kaedah pengukuran yang berbeza sama ada dari segi ekonomi, sosial ataupun politik yang boleh menghasilkan keputusan yang berbeza tentang insiden kemiskinan. Oleh itu perbincangan mengenai kemiskinan sentiasa diberikan perhatian oleh para pengkaji di dunia.

Walau bagaimanapun kemiskinan adalah refleksi keadaan sosioekonomi yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai-bagai situasi yang melanda dan menguasai faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kemiskinan. Konsep kemiskinan ini sedikit sebanyak terbentuk oleh persekitaran ekonomi dan sosial serta matlamat umum masyarakat yang cuba dicapai melalui dasar anti kemiskinan. Perumahan, tahap pendidikan, pendapatan yang rendah, masalah sosial dan tidak ada pekerjaan adalah elemen yang sentiasa hadir dalam isu kemiskinan masyarakat.

Tidak ada definisi yang tepat mengenai kemiskinan menggambarkan wujudnya tafsiran yang berbeza-beza mengenai isu ini. Umpamanya tafsiran miskin di negara maju adalah berkaitan dengan golongan tertentu yang tidak mampu menampung kehidupan yang setara dengan golongan yang mempunyai tahap hidup dan pendapatan yang lebih tinggi.

Di negara sedang membangun pula, hal ini merujuk kepada keadaan yang lebih ekstrem seperti kelaparan, kebuluran, tidak ada tempat tinggal, menganggur dan mengemis. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai:


Poverty is hunger. Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty is not being able to go to school and not knowing how to read. Poverty is not having a job, is fear of the future, living one day at a time. Poverty is losing a child to illness brought about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom.


Tokoh tersohor yang memperkenalkan perspektif ekonomi ialah Seebohm Rowntree, anak seorang pengilang koko dan coklat di York, England. Hasil kajian beliau telah mengaitkan menjadi miskin atau berada dalam kemiskinan primer apabila keseluruhan pendapatan tidak dapat memenuhi keperluan minimum bagi mengekalkan kecekapan fizikal.

Penerima Hadiah Nobel Keamanan 2006, Profesor Muhamad Yunus, juga menjadikan perspektif ekonomi sebagai penyelesaian ke atas program pembasmian kemiskinan di Bangladesh. Penubuhan Bank Grameen adalah manifestasi kesungguhan beliau untuk membebaskan kelompok miskin dengan menggunakan pendekatan ekonomi (Jolis, 1996).

Daripada kajian di enam buah negara membangun (Brazil, India, Malaysia, Pakistan, Taiwan dan Thailand), Field (1980) telah mengenal pasti ciri-ciri umum mengenai kemiskinan iaitu: (1) kadar kemiskinan menurun dengan pendidikan, (2) kadar kemiskinan paling tinggi berlaku dalam keluarga pada peringkat umur penjana ekonomi keluarga iaitu 30 hingga 49 tahun, (3) kadar kemiskinan lebih tinggi di kalangan wanita yang menjadi ketua isi rumah kecuali di Thailand, (4) kemiskinan meningkat jika saiz keluarga semakin besar, (5) jika bilangan penjana ekonomi keluarga meningkat, kadar kemiskinan akan berkurangan, (6) kadar kemiskinan tertinggi dalam kalangan mereka yang bekerja sendiri, (7) kadar kemiskinan tertinggi di setiap negara adalah dalam kalangan pekerja di sektor pertanian (8) kadar kemiskinan tertinggi dalam kalangan petani atau pekerja ladang, (9) kemiskinan meningkat di kawasan luar bandar dan kampung-kampung kecil, dan (10) golongan miskin mempunyai sedikit atau tidak ada tanah.

Asian Development Bank (ADB, 1992) merujuk kemiskinan yang dicirikan oleh pelbagai indikator mikro dan makro. Antara ciri-ciri kemiskinan tersebut ialah (1) tanah yang terhad atau tidak ada langsung, (2) penyesuaian terhadap teknik moden yang perlahan atau rendah, (3) keluarga yang besar dan kekurangan penjana pendapatan, (4) sumber manusia yang kecil, (5) tertumpu di kawasan yang tidak maju, dan (6) biasanya dalam kalangan kelompok minoriti.

Beberapa orang tokoh awal dalam kajian kemiskinan ini cuba memberikan tafsiran mengenai konsep kemiskinan bagi mengukur konsep masyarakat sejahtera. Charles Brooth (1889) contohnya ingin membuat ukuran mengenai kemiskinan mutlak dan relatif yang merujuk kepada kekurangan keperluan asasi bagi meneruskan kehidupan yang sihat secara fizikal, makan yang mencukupi untuk memberikan perlindungan fizikal dan berkesan. Andaian Booth ialah konsep kemiskinan boleh dilaksanakan kepada semua orang tanpa mengira umur (Giddens, 1995).

Seorang tokoh sosiologi Islam yang terkenal, Ibnu Khaldun (1332-1406) mengutarakan konsep kemiskinan dari segi perbezaan masyarakat badawah (luar bandar) dan masyarakat hadharah (bandar). Beliau berkata keadaan hidup di bandar berkembang pesat kerana adanya tuntutan kemewahan berbanding di luar bandar yang rata-ratanya terdiri daripada penduduk yang lemah dan daif kerana kemiskinan mereka. Keadaan ini berlaku kerana jerih payah mereka tidak cukup untuk membayar keperluan dan tidak dapat memberi lebihan yang dapat dikumpulkan sebagai keuntungan (Ibnu Khaldun, 1993).

Disebabkan bilangan penduduk dan perubahan kepada keperluan yang sentiasa berlaku, menjadi satu kemestian bagi agensi terlibat untuk mengetahui bagaimana keperluan tersebut boleh dipenuhi (Kathleen Jones, 1958). Nor Aini dan Chamhuri Siwar (2003) dalam kajian mereka mengenai kemiskinan mendapati keadaan kemiskinan boleh dirujuk sebagai fenomena apabila seseorang hanya mampu mempunyai harta benda yang sedikit atau menerima pendapatan benar yang kecil dan tidak mencukupi bagi memenuhi keperluan asas hidup. Keperluan asas yang dimaksudkan merangkumi makanan, minuman, perlindungan, pakaian, kesihatan dan pendidikan.

Pendapat terdahulu juga tidak banyak bezanya seperti Martin Rein (1971), Townsend (1974), Mahar Mangahas (1979), Khairudin Yusof (1991), Mohd Taib Haji Dora (1993), Shireen Mardziah Hashim (1998) dan Charole Rakodi (2002) yang menyatakan keperluan asas ini adalah pelbagai disebabkan perbezaan keadaan fizikal, cuaca, pekerjaan dan pemakanan bagi sesebuah masyarakat dan negara.

Kemiskinan adalah berkonsepkan pengeluaran (Zainal Ariff Hussain, 2000). Kemiskinan disebabkan oleh perbezaan pendapatan berdasarkan faktor-faktor pengeluaran yang mempengaruhi antara satu sama lain. Kelompok tertentu menjadi miskin kerana kekurangan tenaga buruh, tanah dan modal. Anggapannya ialah jika tiga perkara ini dipenuhi, tidak ada golongan miskin. Oleh itu sekiranya diberi pekerjaan, tanah atau modal ataupun kombinasi ketiga-tiganya, tidak terdapat golongan miskin kerana pendekatan ini memberi tindak balas terhadap strategi dan program yang akan dilaksanakan.


Post a Comment