Thursday, March 12, 2009

Kemiskinan dari perspektif ekonomiAhli ekonomi melihat dua pendekatan bagi menghuraikan kemiskinan iaitu mutlak dan relatif. Penyelesaian bagi masalah kemiskinan pada akhirnya menjadi matlamat akhir dasar ekonomi. Para sarjana ekonomi lebih gemar memberi tafsiran dan mengukur kemiskinan berasaskan tafsiran statistik, berdasarkan satu atau beberapa petunjuk.

Kemiskinan mutlak ditafsir dengan menggunakan asas pengukuran yang dianggap standard bagi membolehkan perbandingan di antara tempat dan masa dilakukan (Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah Piei, 1988).

Pendekatan ini telah lama diperkenalkan oleh Seebohm Rowntree (dalam Mohd Taib Haji Dora, 1997) yang telah mengkaji masalah kemiskinan di York, England. Beliau mendapati penduduk York seramai 20,302 hidup dalam kemiskinan tanpa cukup makanan, bahan bakar dan pakaian untuk mempastikan mereka berada dalam keadaan yang sihat. Ini bermakna sesebuah keluarga itu dikatakan hidup dalam kemiskinan sekiranya pendapatan ahli-ahli keluarga itu tidak mencukupi untuk mendapatkan keperluan-keperluan asasi seperti kecukupan kalori dan protein di dalam makanan, mempunyai pakaian, alas kaki dan keperluan-keperluan harian lain yang diperlukan untuk sekurang-kurangnya mengekalkan peringkat cukup hidup.

Beliau yakin bahawa pendapatan minimum tertentu boleh dijadikan sebagai kayu ukur untuk mempastikan isi rumah atau keluarga dapat keluar daripada masalah kemiskinan. Ternyata, fokus Rowntree ialah kepada kemiskinan mutlak.

Dapatan yang sama turut diperoleh oleh Charles Booth yang membuat kajian mengenai kemiskinan di London. Booth mendapati satu per tiga populasi London hidup dalam kemiskinan dengan memperolehpendapatan satu paun atau kurang dalam masa seminggu (dalam Cootes, 1966).

Konsep kemiskinan relatif berbeza daripada kemiskinan mutlak. Mengikut konsep ini, kemiskinan adalah keadaan kekurangan yang dirasai apabila dibandingkan dengan kebajikan yang diterima oleh orang lain. Namun begitu ini tidak semestinya bermakna bahawa ketidaksamaan pasti akan membawa kemiskinan kerana konsep kemiskinan ditentukan oleh satu sempadan normatif pada kesinambungan ketaksamaan yang menyebabkan timbulnya perasaan kekurangan berbanding hingga seolah-olah dapat membahagikan masyarakat itu kepada golongan miskin dan golongan kaya (Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah Piei, 1988).

Konsep kemiskinan relatif telah ditaksirkan oleh Peter Townsend (1970) yang mengaitkan kemiskinan kepada orang perseorangan atau keluarga yang memiliki sumber, yang secara bandingannya amat berkurangan dengan sumber-sumber yang umumnya dimiliki oleh kebanyakan anggota masyarakat di dalam komuniti yang sama.

Kemiskinan relatif ditentukan dengan membandingkan purata pendapatan dan bahagian pendapatan dari pendapatan negara kasar antara berbagai-bagai kumpulan penduduk atau lain-lain bahagian. Melalui cara ini, golongan miskin akan menerima pendapatan purata yang paling rendah dari segi agihan pendapatan negara.

Oleh kerana kebanyakan negara membangunkan masyarakat masing-masing berorientasikan pertumbuhan ekonomi, definisi kemiskinan terarah kepada modal dan pembangunan infrastruktur. Namun begitu, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak disertai dengan kemajuan bagi seluruh masyarakat yang tergolong dalam kelompok kemiskinan tetap berada dalam kemiskinan yang parah (Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter-Evers, 1982).
Post a Comment