Saturday, March 14, 2009

Kemiskinan dari perspektif sains sosialKemiskinan bukan sekadar mempunyai pendapatan yang sedikit. Kemiskinan bermaksud tidak mempunyai cukup pendapatan untuk mengekalkan taraf hidup yang selayaknya dalam sesebuah komuniti (Kathleen Jones, 1958). Jika pendapatan yang diperoleh cukup untuk menampung kehidupan keluarga, tabiat buruk pencari pendapatan seperti suami yang berjudi akan turut menjejaskan kehidupan keluarga berkenaan apabila tiba di pertengahan bulan.

Oleh yang demikian, ahli sains sosial berpendapat kemiskinan bukan semata-mata agihan pendapatan, tetapi lebih kepada penghuraian sebab dan akibat kemiskinan yang dialami oleh sesuatu golongan masyarakat. Umpamanya kehidupan masyarakat di Pantai Timur lebih selesa dan mencukupi berbanding di Kuala Lumpur atau Johor Bahru walaupun mempunyai jumlah pendapatan yang sama.

Wujudnya kemiskinan di luar bandar ialah kerana masyarakatnya tidak tahu atau kurang mahir memasarkan barangan atau hasil pertanian kerana lemahnya nilai dan budaya mencari wang untuk menjadi kaya.

Tokoh-tokoh yang mengkaji perspektif sains sosial percaya bahawa kemiskinan terletak pada strata kelas dan nilai-nilai yang dipegang. Oscar Lewis (1959, 1966) mengenengahkan persoalan kemiskinan daripada perspektif nilai-nilai budaya masyarakat miskin tersebut. Lewis menyimpulkan budaya ini sebagai budaya miskin iaitu berada dalam kelas yang paling rendah dan mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri budaya yang tersendiri.

Ahli sosiologi, Martin Rein (1971) membahagikan kemiskinan kepada tiga sudut iaitu sara diri, ketidaksamaan dan akibat-akibatnya ke atas masyarakat. Ketiga-tiga faktor ini berkait antara satu sama lain yang akhirnya menjurus kepada pembahagian kelas di dalam masyarakat. Mahu ataupun tidak, akan wujud kesan-kesan sosial yang memberi implikasi kepada semua peringkat masyarakat.

Ungkapan “budaya miskin” dapat diringkaskan sebagai corak nilai dan tingkah laku golongan miskin yang sangat memberi pengaruh terhadap keluarga. Hyman Rodman (1971) percaya tingkah laku dan nilai yang terdapat dalam keluarga adalah komponen penting yang mempengaruhi budaya miskin. Kajian yang dilaksanakan di kalangan keluarga di beberapa buah negara turut menunjukkan persamaan seperti kewujudan vecindades di Mexico, perkampungan bandar di Trinidad dan Guyana, favelas di Brazil dan setinggan serta ghettos di Britain dan Amerika Syarikat.

Syed Husin Ali (1975) berhujah bahawa kemiskinan merupakan keadaan di mana (i) wujud kekurangan mendapatkan keperluan asasi iaitu makanan, perumahan, pakaian dan kemudahan-kemudahan sosial seperti air, elektrik, kesihatan dan pendidikan (ii) dari segi ekonomi, keadaan ini timbul disebabkan ketiadaan atau kekurangan kemampuan kerana tingkat pendapatan, pemilikan dan pekerjaan yang rendah (iii) dari segi sosial, golongan miskin berada di lapisan bawahan dalam sistem stratifikasi masyarakat.

Pendapatan, pemilikan dan pekerjaan adalah elemen yang berkait antara satu sama lain. Oleh yang demikian, golongan miskin adalah mereka yang berpendapatan rendah, tidak mempunyai harta dan menjalankan pekerjaan yang banyak melibatkan tenaga fizikal.

Mahathir Mohamad (1970) berpendapat kemiskinan dalam kalangan masyarakat khususnya Melayu disebabkan mereka tinggal di luar bandar, menjalankan ekonomi pertanian yang tidak produktif dan pegangan terhadap adat tradisional dan sistem nilai.

Kemiskinan adalah wajah kemanusiaan. Bagi mengurangkannya, banyak usaha yang perlu dikenal pasti. Terdapat kehilangan peluang dan tekanan untuk keluar daripada kemiskinan. Ada sesetengahnya berpendapat, budaya miskin tidak boleh dipisahkan daripada kemiskinan. Contohnya, masyarakat petani tradisional akan tetap berada dalam kelompok miskin jika kitaran kemiskinan itu tidak diubah. Kemiskinan yang dihadapi dipengaruhi oleh sikap-sikap tertentu seperti tidak peduli (apathy), mudah putus asa (defeatism), tidak ada harapan (hopelessness), bergantung kepada peluang atau takdir (reliance on chance) dan mudah berpuas hati (Khairudin Yusof, 1991).

Samuel Smiles (dalam Cootes, 1966) telah mempopularkan kepentingan sikap sebagai jalan keluar daripada masalah kemiskinan. Bukunya Self-Help (1859) dengan jelas menyatakan pendirian beliau iaitu:

“They who are the most persistent, and work in the truest spirit, will invariably be the most successful.”
Bekerja bersungguh-sungguh adalah kunci kepada kekayaan. Seorang pekerja yang tidak mempunyai pendidikan dan kurang mahir tetapi masih berupaya membaiki taraf hidup jika disemat dengan cita-cita dan bekerja kuat bermakna akan mendapat upah yang lebih banyak dan boleh digunakan bagi keperluan hidup yang lebih penting.

Perbincangan mengenai kemiskinan tidak pernah tergelincir daripada mengaitkan perspektif ekonomi dan sains sosial. Walaupun kedua-dua pendekatan ini memberi huraian yang berbeza mengikut kefahaman masing-masing, kedua-duanya adalah perlu kerana saling lengkap melengkapi.

Perspektif sains sosial melihat faktor individu, budaya, keluarga dan masyarakat sebagai punca wujudnya kemiskinan. Pendekatan yang digunakan oleh teori yang berkaitan dipecahkan kepada dua bahagian yang utama iaitu pendekatan individualistik dan budaya, dan kedua, pendekatan stratifikasi sosial masyarakat (Mohd Taib Haji Dora, 2002).

i) Pendekatan Individualistik dan Budaya

Pendekatan ini dipopularkan oleh Townsend (1974) yang menganggap kemiskinan berlaku kerana watak individu yang membuang masa dengan sia-sia, membazir dan mabuk. Peribadi ini dikaitkan dengan nilai moral yang rendah dan tidak serasi dengan pertumbuhan ekonomi selepas Revolusi Industri di Eropah. Keadaan ekonomi yang pesat dengan pengenalan pelbagai peralatan baru turut membawa nilai-nilai dan pegangan hidup yang baru kepada mereka.

Pendekatan individualistik dan budaya dapat dilihat melalui kajian oleh Oscar Lewis pada tahun 1959 yang memperkenalkan konsep “budaya miskin” di Amerika Syarikat. Kajian beliau mengenai kawasan sesak di Mexico City telah menemukan budaya yang dikaitkan dengan kemiskinan. Lewis menyifatkan budaya miskin sebagai kesan daripada penyesuaian dan reaksi kelompok miskin ke atas kehidupan mereka di bandar kerana keadaan sosioekonomi yang berlaku di sekitarnya. Antara ciri-ciri budaya miskin berkenaan ialah (1) kurang penglibatan dan lemah integrasi dalam institusi utama masyarakat, (2) tingkat organisasi yang rendah di peringkat komuniti tempatan iaitu mementingkan kelompok sendiri, (3) di peringkat individu, ada perasaan yang daif, kurang daya, sifat bergantung dan rendah harga diri, (4) di peringkat keluarga pula didapati lemah pengawalan terhadap kanak-kanak, kemahuan seks yang awal, perkahwinan yang bebas, mengabaikan isteri dan anak-anak, perhatian yang berlebihan kepada keluarga di sebelah ibu dan kurangnya masa untuk menyendiri (privacy).

Satu lagi pendekatan yang berkaitan dengan teori individualistik dan budaya ialah faktor kurang upaya. Rowntree (dalam Cootes, 1966) melihat dalam sesetengah keadaan, sebahagian daripada penyara keluarga tidak mampu lagi melaksanakan kerja ataupun telah meninggal dunia. Kurang upaya merujuk kepada sakit, terlalu tua ataupun uzur. Mereka ini tidak mempunyai sifat fizikal yang sempurna untuk menjadi sebahagian daripada penyumbang produktif kepada ekonomi negara.

Faktor kurang upaya adalah penyumbang penting kepada kemiskinan. Mereka yang termasuk di dalam kelompok ini dikira tidak cekap dan bakal menghadapi masalah dalam kehidupan. Bagi pembuat dasar, faktor ini wajar diberi perhatian jika ingin melaksanakan program pembasmian kemiskinan pada masa hadapan.

ii) Pendekatan Stratifikasi Sosial

Pendekatan ini berbeza daripada pendekatan individualistik dan budaya kerana ia melihat kemiskinan adalah disebabkan perbezaan dalam strata masyarakat. Kelompok paling miskin berada di lapis bawah struktur sosial masyarakat. Walaupun pendekatan ini tidak sekuat pendekatan individualistik dan budaya, ia turut menarik perhatian para pengkaji untuk melihat kemiskinan daripada perspektif yang berlainan.

Empat proses yang membentuk dan mengekalkan stratifikasi sosial dalam masyarakat ialah (i) pembezaan (ii) pemeringkatan (iii) penilaian, dan (iv) ganjaran (Tumin, 1967). Pembezaan adalah proses bagi menentukan kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat berdasarkan peranan yang dimainkan.

Status itu dinilai oleh masyarakat bagi mendapatkan ganjaran dalam bentuk harta, gaji, kuasa dan kepuasan jiwa. Umumnya yang berperanan dan berstatus biasanya akan mendapat ganjaran yang lebih. Oleh yang demikian wujudlah pembahagian masyarakat yang terpisah kepada kaya dan miskin.
Post a Comment