Tuesday, July 07, 2015

Sains ukuran, timbangan dan sukatan dalam Tamadun Cina, Melayu dan India

1.0 Pengenalan

Unit ukuran adalah kuantiti piawai bagi ciri-ciri fizikal, digunakan sebagai faktor untuk menyatakan kuantiti bagi sesuatu sifat. Unit ukuran adalah antara peralatan yang terawal dicipta manusia. Masyarakat purba memerlukan pengukuran bagi banyak benda seperti pembinaan tempat kediaman bagi bentuk dan saiz yang sesuai, rekaan pakaian, atau penurakan bahan makanan. Sistem yang seragam bagi berat dan ukuran yang terawal diketahui nampaknya telah dicipta  pada  abad ke-4 SM  dan ke-3 SM dalam  kalangan  masyarakat Mesopotamia, Mesir dan Lembah Indus dan mungkin juga Elam di Parsi.

Banyak sistem diasaskan dengan penggunaan bahagian badan dan benda-benda di sekeliling sebagai alat pengukur. Banyak sistem diasaskan dengan penggunaan bahagian badan dan benda-benda di sekeliling untuk mengukur seperti depa, jengakal, batu, sepelaung, setanak, sekaki, selangkah dan sebagainya. Timbangan (berat) digunakan untuk mengukur berat sesuatu barang.

Contoh alatan yang dicipta untuk mengukur berat ialah dacing dan pikul digunakan untuk menimbang emas, perak, bijih timah, rempah, buah-buahan dan sebagainya. Sukatan digunakan untuk mengukur isipadu sesuatu benda. Alatan yang digunakan untuk mengukur sukatan ialah kaul, cupak dan gantang digunakan untuk menyukat beras, bijih timah, rempah, garam, kacang, gula dan sebagainya.

1.1 Latar Belakang Kajian

Takrif, persetujuan dan kegunaan unit ukuran telah memainkan peranan yang utama dalam usaha manusia sejak dari awal-awal lagi sehingga hari ini. Sistem-sistem ukuran yang berbeza sama sekali amat biasa pada suatu ketika, tetapi kini terdapat satu piawai sejagat iaitu Sistem Unit Antarabangsa (SI) yang merupakan bentuk sistem metrik yang moden yang telah atau sedang diterima guna di seluruh dunia. Amerika Syarikat hampir pasti merupakan negara yang terakhir untuk menerima guna sistem ini, walaupun sistem ini semakin digunakan di sana.

Dalam perdagangan, timbang dan ukur seringnya dikawal oleh peraturan kerajaan untuk memastikan keadilan dan gambaran. Bureau international des poids et mesures (BIPM) telah ditugaskan untuk memastikan keseragaman ukuran-ukuran di seluruh dunia serta memberi cadangan kepada Sistem Unit Antarabangsa (SI). Metrologi ialah sains untuk mengembangkan timbang dan ukur negara serta timbang dan ukur antarabangsa yang boleh diterima.

Dalam bidang fizik dan metrologi, unit-unit merupakan piawai-piawai untuk mengukur kuantiti fizikal dan yang perlu diberikan takrif yang jelas supaya berguna. Kebolehulangan ujian merupakan pokok kaedah saintifik. Oleh itu, satu sistem unit yang piawai dapat memudahkan pelaksanaan ini. Sistem unit saintifik merupakan perbaikan konsep timbang dan ukur yang dikembangkan untuk tujuan perdagangan sejak lama dahulu.

Sains, perubatan dan kejuruteraan sering menggunakan unit-unit ukuran yang lebih besar atau lebih kecil daripada unit-unit yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merujuk kepada unit-unit mereka dengan lebih tepat. Pemilihan unit-unit ukuran yang bijak boleh membantu para penyelidik dalam penyelesaian masalah.

1.2 Objektif Kajian

Objektif kajian ini adalah memahami perkembangan sains, ukuran, timbangan dalam tamadun Cina, Islam dan India. Selain itu, membandingkan sains ukuran, timbangan dan sukatan yang digunakan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Di samping itu, mengetahui persepsi pelajar terhadap perkembangan sains,ukuran,timbangan akan dikajikan.

1.3 Kepentingan Kajian

Mengetahui sejarah ukuran, timbangan dan sukatan dalam tamadun Cina, Islam dan India. Penggunaan  peralatan perukuran pada zaman dahulu dapat difahami dan dikenali.

2.0 Kajian Literatur

Masyarakat yang tinggal di Tamadun Indus telah memenguasai ketepatan dalam mengukur jarak, berat dan masa. Mereka adalah antara orang pertama yang membangunkan sistem berat dan pengukuran yang seragam. Sejarah sistem pengukuran di India bermula pada Tamadun Indus, sampel yang masih wujud bertarikh seawal 5 SM. Sejak zaman awal lagi masyarakat tamadun ini telah memberi keutamaan kepada sistem standard, ini telah dicerminkan melalui seni bina pada tamadun ini.     
                                                         
Pembaris yang diperbuat daripada ivory telah digunakan  pada Tamadun Lembah Indus sebelum 1500 SM. Penggalian di Lothal (2400 SM) telah menjumpai sebatang pembaris itu ditentukan ukuran kira-kira 1/16 (1.6 mm).

Ian Whitelaw berpendapat bahawa pada pemerintah Mohenjo-Daro, pembaris telah dibahagikankepada unit  1.32 dalam (33.5 mm) dan ini ditandakan  subdivisi perpuluhan dengan ketepatan yang mengagumkan iaitu 0.005 dalam (0.13 mm). Batu-bata kuno yang dijumpai di seluruh rantau ini mempunyai dimensi yang padan dengan unit-unit ini. Timbangan dacing atau lebih dikenali sebagai “steelyard balance” mempunyai lengan yang tidak sama panjang ia adalah penggabungan antara pengimbang dengan lengan yang ditentukur.

Apabila beban diletakkan di atas timbangan ini ia akan meluncur di sepanjang lengan ditentukur lebih lama untuk mengimbangi beban sekali gus menunjukan berat. Timbangan dacing pertama yang dijumpai pada abad ke-4 SM telah digali dari tapak arkeologi  Gandhara dan Amravati. Kewujudan sistem berat yang kompleks  dan ukuran digunakan bagipelbagai tujuan di bawah kawalan pusat pentadbiran Maurya (322-185 SM) terdapat dalam Arthashastra. 

Dalam tamadun Cina, kebanyakan unit SI adalah berdasarkan unit terdekat tradisional itu. Bilakah ia perlu untuk menekankan sistem yang akan digunakan, perkataan "pasaran" ( shi) untuk unit tradisional atau "biasa / standard" ( gong) bagi unit SI boleh ditambah di hadapan nama. SI adalah sistem unit yang rasmi, tetapi unit tradisional masih digunakan ubiquitously dalam kehidupan seharian. Li () dan Fen () untuk pemeriksaan unit-unit kecil untuk panjang, luas, dan jisim; Walau bagaimanapun, ia merujuk kepada pelbagai jenis ukuran.

Menurut Liji, Maharaja Kuning legenda menciptakan unit-unit yang pertama. Yang Erya Xiao dan Kongzi Jiayu menyatakan bahawa unit panjang adalah berasal dari tubuh manusia. Menurut Rekod Sejarawan Grand, unit tubuh manusia ini menyebabkan ketidakselarasan itu dan Yu Besar, satu lagi tokoh lagenda, menyatukan ukuran panjang. Raja-Raja dengan unit perpuluhan telah digali dari makam Dinasti Shang.

Peralatan astronomi menunjukkan sedikit perubahan panjang chi dalam abad yang berikut, sejak kalendar yang diperlukan untuk menjadi konsisten. Ia bukan sehingga pengenalan unit perpuluhan dalam Dinasti Ming bahawa sistem tradisional telah disemak semula. Pada tahun 1928, kerajaan Republik China telah menerima pakai sistem metrik sebagai standard rasmi. Pada tahun 1976, Ordinan Metrik Hong Kong membenarkan penggantian beransur-ansur sistem memihak kepada Sistem Unit Antarabangsa (SI) sistem metrik

Kerajaan Republik Rakyat China menyambung semula menggunakan sistem tradisional sehingga tahun 1984, apabila ia menggunakan sistem SI. Sistem SI menjadi standard kebangsaan pada tahun 1987.

Pada zaman kerajaan lama (sebelum wujudnya sukatan metrik piawai), gantang dijadikan alat penyukat rasmi. Ukuran ini sering digunakan di desa, terutama untuk penduduk yang menanam padi atau gandum. Gantang adalah satu ukuran untuk isi padu (volume measure atau capacity) bersamaan dengan 1 gelen imperial, hampir sama dengan 4.56 liter sukatan metrik ataupun 1.2 gelen U.S. Khazanah Malaysia mentakrifkan 1 gantang sebagai 4.546 09 liter dan 1 liter bersamaan dengan 0.219969 gantang.

Di Sabah dan Sarawak, gantang digunakan juga sebagai unit berat, bersamaan 5 1/3 paun Imperial (kira-kira 2.419 kg) (Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, 1966). Di Brunei, gantang digunakan dengan sukatan berat untuk beras, bersamaan 8 paun avoirdupois, iaitu kira-kira 3.63 kg. Tetapi apabila digunakan untuk mengukur padi, gantang bersama dengan 5 1/3 paun sahaja, bersamaan 2.419 kg.

Gantang di Indonesia adalah unit sukatan untuk beras, dan adalah bersamaan dengan 8.5766 liter. Semasa penjajahan Belanda, gantang dikira untuk ukuran isi padu sebagai 1/14 pikul (kira-kira 8.38048 liter) tetapi apabila digunakan dengan ukuran berat adalah dikira sebagai sukatan bersamaan 6.15 kg.

Sejenis alat penimbang (yang terdiri daripada batang yang berskala atau bersenggat, batu penimbang serta tempat meletak barang).Anak (buah, batu) dacing logam pada dacing sebagai pengimbang berat (ketika menimbang). Lidah dacing jarum (pada dacing) yang menunjukkan keseimbangan timbangan.

Ukuran isi untuk beras dan lain-lain (suku gantang). Secupak beras adalah bersamaan dengan 556 gram, iaitu lebih sedikit daripada setengah kilo, tetapi jauh lagi nak sampai satu kilo. Jengkal dan hasta digunakan untuk mengukur panjang dan pendek sesuatu benda.

Banyak benda telah dicipta pada era moden ini untuk mengukur jisim sesuatu benda.Penciptaan alatan-alatan yang moden ini telah membantu masyarakat pada zaman ini untuk menimbang jisim benda dengan senang dan tepat.Antara alatan yang telah dicipta untuk mengukur jisim sesuatu benda adalah penimbang berat, pengukur jisim bendalir, pengukur lemak, "triple beam balance" dan sebagainya.

Bikar  adalah sebuah wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. Beker secara umum berbentuk silinder dengan dasar yang bidang dan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 1 mL sampai beberapa liter.

Pembaris merupakan sebuah alat pengukuran dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Terdapat berbagai pembaris dari mulai yang lurus sehingga yang berbentuk segitiga (biasanya segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku 30°–60°). Pembaris dapat terbuat dari plastik, logam, berbentuk pita dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat pembaris yang boleh dilipat.

Venier angkup digunakan untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Ia juga diguanakan untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang seperti paip. Ia digunakan untuk mengukur kedalamanan celah atau lubang pada suatu benda.


3.0  Metodologi Kajian

Kajian ini merupakan satu kajian mengenai persepsi pelajar terhadap perkembagan sains ukuran, timbangan dan sukatan. Berdasarkan tujuan kajian di atas, bab ini akan membincangkan mengenai reka bentuk kajian, kerangka konsep (model kajian), sampel kajian, instrumen kajian, tatacara pengumpulan data dan tatacara penganalisaan data.

3.1 Reka Bentuk Kajian

Reka bentuk kajian adalah berfungsi sebagai panduan dalam sesuatu penyelidikan untuk mencapai jawapan yang jelas untuk persoalan-persoalan kajian.Secara umumnya, kajian ini berbentuk analisis yang mana ia melibatkan pengumpulan data dan penggunaan perisian komputer. Perisian komputer yang digunakan adalah Microsoft  Excel.

3.2 Kerangka Konsep

Konsep-konsep yang digunakan dalam kajian ini adalah meliputi persepsi dan pengetahuan. Persepsi merupakan tanggapan respoden terhadap perkembangan sains ukuran, timbangan dan sukatan. Manakala pengetahuan adalah sejauh mana  respoden memahami dan pededahan terhadap perkembangan sains ukuran, timbangan dan sukatan pada zaman dahulu dan zaman kini.

3.3 Sampel Kajian

Sampel kajian adalah terdiri daripada 30 orang pelajar lelaki dan perempuan yang berlainan fakulti  dan kaum di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM). Kajian ini lebih bertumpukan kepada pemahaman dan pendedahan tentang sains ukuran, sukatan dan timbangan pada zaman dahulu dan zaman kini. Data-data  yang dikumpulkan kemudiannya telah dianalisis.

3.4 Instrumen Kajian

Bagi memperolehi maklumat yang diperlukan dalam kajian ini, satu instrumen kajian iaitu soal selidik digunakan. Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada dua bahagian iaitu Bahagian A yang merangkumi demografi, Bahagian B berkaitan pendedahan tentang sains ukuran, timbangan dan sukatan dan Bahagian C ialah pengetahuan tentang sains ukuran, timbangan dan sukatan. Ia juga merupakan satu set soalan yang mengandungi sepuluh soalan mengenai tajuk yang dikaji.


4.0 Hasil Kajian dan Perbincangan

Kajian ini meliputi persepsi pelajar terhadap sistem pengukuran melalui soal selidik. Antara kandungannya adalah tentang pemahaman, pengenalan dan pandangan para pelajar terhadap sains pengukuran tamadun awal dan perbandingan dengan masa kini.


Rajah 1: Pemahaman terhadap perkembangan sains ukuran, sukatan dan
timbangan dalam tamadun Melayu, Cina dan India

Carta pai di atas menunjukkan pemahaman terhadap perkembangan sains ukuran, sukatan dan timbangan dalam tamadun Melayu, Cina dan India antara 30 pelajar. Sistem pengukuran bukan satu subjek wajib bagi pelajar, ini menyebabkan banyak pelajar yang tidak memahami tentang ia.


Rajah 2: pengetahuan tentang peralatan dan unit ukuran pada tamadun awal

Carta pai di atas menunjukkan pengetahuan tentang sebarang peralatan dan unit ukuran pada tamadun awal antara 30 pelajar. Hampir separuh pelajar yang tahu tentang peralatan dan unit ukuran. Sebahagian kecil daripada buku teks sejarah sekolah menengah mendedahkan peralatan dan unit ukuran kepada pelajar.


Rajah 3: Pengetahuan tentang sebarang peralatan dan unit ukuran sekarang

Carta pai di atas menunjukkan pengetahuan tentang sebarang peralatan dan unit ukuran sekarang antara 30 pelajar. Hampir semua pelajar yang mengetahui peralatan dan unit ukuran sekarang kerana sistem pengukuran ini digunakan masa kini.


Rajah 4: Jenis ukuran yang terpengaruh dalam tamadun manusia

Graf bar di atas menunjukkan jenis ukuran yang terpengaruh dalam tamadun manusia. Ukuran paling penting dalam perkembangan sesebuah tamadun kerana ia digunakan dalam pembinaan dan kehidupan harian manusia. Manakala sukatan mungkin tidak begitu berpengaruh sebab kegunaannya yang hanya terlibat dengan cairan.


Rajah 5: Tamadun yang mempunyai unit ukuran yang paling sistematik

Graf bar di atas menunjukkan tamadun yang mempunyai unit ukuran yang paling sistematik. Selepas Dinasti Qin dalam tamadun Cina, semua unit ukuran telah disatukan. Ini telah mengukuhkan kedudukannya sebagai tamadun yang memiliki unit pengukuran paling sistematik.


Rajah 6: Pendedahan pelajar terhadap instrumen yang digunakan

Graf bar di atas menunjukkan pendedahan pelajar terhadap instrumen yang digunakan untuk mengambil ukuran pada peringkat awal tamadun. Keputusan di atas adalah berkaitan dengan bilangan calon yang disoalselidik. Kebanyakan pelajar hanya mengetahui tentang instrumen ukuran daripada orang tua mereka.


Rajah 7: Menunjukkan tamadun yang mempunyai unit ukuran yang paling canggih

Graf bar di atas menunjukkan tamadun yang mempunyai unit ukuran yang paling canggih pada zaman dahulu. Tamadun india menitikberatkan kepada matematik sejak awal lagi, aktiviti harian mereka berkaitan dengan matematik tanpa mengira apa saja perkara. Ini membawa kepada pemilikan unit ukuran yang tercanggih.


Rajah 8: Menunjukkan pendapat tentang sama ada sistem pengukuran merangsangi
tamadun manusia ataupun tamadun manusia memajukan sistem pengukuran.

Graf bar di atas menunjukkan pendapat tentang sama ada sistem pengukuran merangsangi tamadun manusia ataupun tamadun manusia memajukan sistem pengukuran. Tamadun Cina tidak begitu dirangsangi oleh sistem pengukuran kerana sistem pengukurannya banyak dimajukan oleh para pemerintah dinasti-dinasti.


5.0 Kesimpulan dan Cadangan

Pemahaman sains pengukuran dalam tamadun pelbagai membawa kepada pembentukan sistem pengukuran baru. Tujuan ciptaan sistem pengukuran bagi setiap tamadun adalah sama iaitu untuk membolehkan manusia menilai kuantiti sesuatu bahan. Hasil kajian ini juga dapat mencerminkan tahap pemahaman dan pandangan pelajar UTeM terhadap sains ukuran, timbangan dan sukatan. Walaupun sains ukuran, timbangan dan sukatan tidak menonjolkan dari segi budaya yang masih dapat diperlihatkan pada masa kini, sains ini juga merupakan warisan daripada ketamadunan manusia yang berharga.Rujukan

http://violetthenusyameasurement.blogspot.com/2011/02/tugasan-1-jisim.html
http://panglimakahfi.blogspot.com/2008/07/sukatan-timbangan-dan-ukuran-mengikut.html
http://history.cultural-china.com/en/56H2758H7995.html
http://history.cultural-china.com/en/56History2758.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_units_of_measurement
http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_units_of_measurement
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_measurement_systems_in_India
Ramlah Binti Adam, Abdul Hakim Bin Samuri, Muslimin Bin Fadzil. (2010). Sejarah Tingkatan 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka & KPM.
Zulkifli Abd.Ghaffar. Focus 2009. Excel Tingkatan 4. Johor Bharu: Pelangi Sdn Bhd.
                    

MZ Zainudin, Yong Sing Xing, Lee Yi Ming, Lim Chen Chuan, Tiong Lee Ung, Parvinthiran A/L Anpalakan
Post a Comment