Sunday, June 09, 2013

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Penyanyi jalanan di Pekanbaru, Riau mencari wang di warung tepi jalan.


Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) adalah program yang menaungi aktiviti PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pelancongan. Pelancaran PNPM Mandiri dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Program ini merupakan pengembangan yang lebih luas daripada perogram-program pembasmian kemiskinan yang pernah dijalankan sebelum ini.
 
Matlamat PNPM Mandiri adalah sebagai payung daripada pelbagai program pembasmian kemiskinan yang dilaksanakan oleh jabatan dan agensi kerajaan Indonesia yang menggunakan konsep pembangunan komuniti sebagai pendekatan operasional. Di peringkat awal, terdapat dua program yang menjadi teras iaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pembasmian Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Sebelum PNPM Mandiri dilaksanakan, terdapat banyak program pembasmian kemiskinan di Indonesia yang menggunakan pendekatan pembangunan komuniti seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program ini bermula pada tahun 1993 iaitu di awal Repelita VI melalui bantuan dana pusingan sebanyak Rp20 juta (RM17.5juta) setahun kepada lebih 20 ribu kawasan desa terpinggir. Selain bantuan modal, peserta turut diberikan bantuan teknikal yang bersesuaian dalam tempoh tiga tahun.
 
Peringkat kedua program pembasmian kemiskinan dan pembangunan komuniti ialah Program Pemgembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri (1998), Program Pembasmian di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum (1999), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial. Terdapat juga program-program lain yang diuruskan oleh pelbagai agensi yang bergerak sendirian, tidak bersepadu dan sektoral.
 
PNPM Mandiri Perdesaan
 
Salah satu program pembangunan komuniti yang menyokong PNPM Mandiri ialah PNPM Mandiri Perdesaan yang menyasarkan komuniti desa luar bandar. PNPM Mandiri Perdesaan melibatkan pelaksanaan mekanisme dan prosedur PPK sejak 1998-2007. Program ini menggunakan kegiatan dalam bidang infrastruktur desa, pengurusan dana pusingan bagi wanita, pendidikan dan kesihatan komuniti. Tiga komponen utama yang menjadi teras program ini ialah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (untuk pembangunan), Dana Operasional Kegiatan (untuk latihan dan pembangunan komuniti) dan Perdampingan Masyarakat.
 
Dalam menjayakan PNPM Mandiri Perdesaan, peserta digalakkan untuk melibatkan diri dalam setiap tahap bermula dari perancangan, membuat keputusan sehingga pelaksanaan. Direktorat Pemberdayaa masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri menjadi agensi penting dalam melaksanakan program ini. Sumber untuk membiayai program ini ialah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABDB), Tanggungjawab Sosial Korporat (Corporate Social Responsibility), dana hibah dan pinjaman dengan kerjasama Bank Dunia.
 
Prinsip-Prinsip PNPM 
 
Oleh kerana PNPM menyesuaikan sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK), prinsip-prinsip dalam PNPM sebenarnya meneruskan agenda yang telah dilaksanakan oleh PPK di samping memberi penambahbaikan kepada program sedia ada. Prinsip dan ciri PNPM ditunjukkan dalam jadual di bawah. 

 


Prinsip

Ciri-Ciri

Fokus pembangunan manusia

Setiap aktiviti bermatlamat meningkatkan maruah peserta.

Autonomi

Masyarakat diberi kemudahan untuk megambil bahagian dalam menentu dan menguruskan aktiviti pembangunan secara pengurusan kendiri (swakelola).

Desentralisasi

Urusan aktiviti pembangunan sektoral dan wilayah diserahkan kepada pegawai daerah sesuai dengan keupayaannya.

Orientasi masyarakat miskin

Aktiviti yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan keperluan masyarakat miskin dan kurang mampu.

Penglibatan masyarakat

Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses membuat keputusan pembangunan dan menjalankan pembangunan bersama-sama.

Kesetaraan dan keadilan gender

Setiap orang mempunyai kesaksamaan dalam menunaikan peranannya di setiap tahap pembangunan dan dapat menikmati manfaat tersebut secara adil.

Demokratik

Proses membuat keputusan dilakukan secara musyawarah dan muafakat.

Telus dan akauntabiliti

Masyarakat memiliki akses yang mencukupi ke atas maklumat dan proses membuat keputusan sehingga aktiviti dapat dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab.

Keutamaan

Kerajaan dan masyarakat memberi keutamaan untuk memenuhi program pembasmian kemiskinan dan memperkasa pelbagai sumber.

Kolaborasi

Semua pihak yang berkepentingan dalam pembasmian kemiskinan digalak mewujudkan kerjasama dan sinergi.

Kesinambungan

Setiap keputusan wajar mengambil kira peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

PNPM Mandiri Perdesaan menjadi program pembangunan komuniti yang terbesar di Indonesia merangkumi 42,319 kawasan termiskin di negara itu. Pengelolaan program ini diletakkan di bawah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Tim Koordinasi yang merangkumi pejabat Menko Kesro, Bapennas, Depdragi, Depkau dan Departemen Kimpraswil. Di peringkat kecamatan (daerah), ketua seksyen PMD merupakan pengurus projek atau Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK).
 
Pemantauan dan penilaian PNPMM melibatkan proses penglibatan masyarakat oleh Tim Pemantau yang bertindak mengawasi penggunaan dana yang merangkumi pemeriksaan harga, pengelompokan produk, pengauditan dan laporan status kemajuan projek. Masyarakat juga mengkaji laporan kemajuan program yang dibentangkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Seterusnya semua bentuk pencapaian dipaparkan di Papan Informasi setiap kawasan yang terlibat.

 
Post a Comment