Wednesday, February 06, 2013

Prinsip pembangunan sosial

Antara prinsip pendekatan pembangunan sosial yang dikenal pasti oleh sarjana sosial dan dasar sosial adalah tanggapan terhadap proses, perubahan, intervensi dan universalisme (kesejagatan). Prinsip-prinsip ini mencerminkan perbezaan perspektif normatif dan ideologi serta mendedahkan usaha perjuangan ideologi untuk mencapai matlamat pembangunan sosial. 

Seperti yang dicadangkan sebelum ini, tanggapan perubahan sosial yang progresif adalah prinsip utama pembangunan sosial. Penyokong pembangunan sosial menolak pandangan statik atau konservatif yang membiarkan keadaan sosial semasa atau menyimpulkan tidak boleh dilakukan apa-apa untuk memperbaiki kebajikan manusia. Mereka mengambil pandangan optimistik yang mempercayai bahawa perubahan adalah satu kemungkinan dan masalah sosial seperti kemiskinan, kemelaratan sosial,  masalah kesihatan, buta huruf, tempat tinggal yang tidak mencukupi, ketaksamaan, eksploitasi dan ketidakadilan boleh ditangani. 
 
Walaupun pandangan ini telah dikritik sebagai terlalu idealistik dan juga bersifat utopia, mereka mengakui dasar pembangunan sosial dan program-program yang dilaksanakan telah menunjukkan penambahbaikan yang ketara dalam banyak negara dan perubahan pada masa depan juga menunjukkan keadaan yang sama.
 
Kepentingan konsep perubahan sosial  yang progresif dalam pembangunan sosial mencerminkan tanggapan bahawa pembangunan sosial sebagai satu proses yang berkembang. Aktivis pembangunan sosial menyatakan perubahan sosial tidak berlaku serta-merta tetapi berkembang melewati masa, melibatkan ejen yang berbeza, peruntukan sumber serta komitmen politik. 
 
Oleh itu, pembangunan sosial boleh berbeza dengan pendekatan-pendekatan  lain seperti kebajikan atau penyampaian khidmat sosial yang tidak menekankan perlunya proses perubahan progresif yang berterusan.
 
Proses dalam pembangunan sosial juga mencerminkan maklum balas yang lebih luas dan konsep pembangunan yang pelbagai rupa yang saling bergantung kepada ekonomi, sosial, gender, politik dan dimensi ekologi dalam proses pembangunan. Penyokong pembangunan sosial menegaskan dimensi yang berbeza ini dikaitkan dengan berkesan dalam pembangunan dasar, program dan projek yang dilaksanakan.
 
Idea ini dapat diungkapan dalam tiga asas, pertama,  pengharmonian komponen yang berbeza-beza dalam proses pembangunan dan penggunaan pengaturan organisasi untuk mencapai matlamat berkenaan. Walaupun pemikiran dasar sosial konvensional telah menyatakan perbezaan yang ketara antara intervensi ekonomi dan sosial, pengkaji pembangunan sosial telah menggesa pengenalan pengaturan yang formal bagi mengintegrasikan dasar ekonomi dan sosial.
 
Asas yang kedua ialah dasar pembangunan ekonomi harus 'berpusatkan kemanusiaan' dan mapan serta menggalakkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Pembangunan berpusatkan kemanusiaan ini memerlukan dasar ekonomi pembangunan yang aktif mempromosikan penyertaan ekonomi melalui pengwujudan pekerjaan yang menguntungkan, peningkatan pendapatan, pelaburan dalam pendidikan dan kemahiran serta memastikan pertumbuhan ekonomi meningkatkan tahap hidup penduduk. 
 
Asas ketiga ialah dasar sosial, program dan projek yang perlu meningkatkan penyertaan kumpulan sasar dalam ekonomi produktif melalui pelaburan sosial.
 
Sebagai contoh,  intervensi yang menggerakkan manusia dan modal sosial, mewujudkan peluang pekerjaan,  menggalakkan perusahaan mikro dan pengumpulan aset serta memberi keutamaan kepada penyertaan ekonomi. Pelaburan berproduktiviti menggalakkan kesejahteraan dengan meningkatkan keupayaan dan memupuk penyertaan dalam kegiatan ekonomi. 
 
Di samping itu, mereka menyumbang secara positif kepada pembangunan. Walaupun sering disasarkan kepada keluarga miskin dan mereka yang secara tradisinya dibantu oleh sistem kebajikan, kedua-duanya mempunyai kaitan. Matlamat menggalakkan kebajikan sosial melalui intervensi pengeluaran ini dikatakan sebagai ciri pembangunan sosial yang paling menonjol.
 
Prinsip intervensi adalah satu lagi prinsip utama dalam pembangunan sosial.
 
Pendokong pembangunan sosial percaya proses perubahan sosial yang progresif tidak berlaku secara spontan atau sengaja disebabkan  kuasa semula jadi sosial dan ekonomi tetapi kerana usaha manusia, organisasi dan kerajaan yang komited untuk memperbaiki keadaan sosial. Penyumbang yang berbeza seperti ahli isi rumah dan keluarga, komuniti berasaskan persatuan masyarakat awam dan organisasi berasaskan agama turut  menyumbang kepada proses pembangunan sosial. Kerajaan adalah agensi yang amat penting untuk mempromosikan perubahan sosial. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan yang ketara tentang peranan bagi setiap penyumbang ini.
 
Universalisme adalah satu lagi prinsip utama pembangunan sosial. Pembangunan sosial melangkaui fokus yang sempit dalam kumpulan sasar kerana tujuannya ialah menggalakkan kesejahteraan penduduk. Walau bagaimanapun, keadaan ini tidak menghalang wujudnya kebimbangan mengenai eksploitasi terhadap komuniti dan kumpulan sasar, justeru dasar pembangunan sosial dan program-program berkaitan sering ditumpukan kepada kumpulan sasar seperti wanita dan kumpulan minoriti yang hidup dalam penempatan tidak formal di bandar dan luar bandar. Pembangunan sosial komited untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan menangani pelbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kemelaratan dan ketaksamaan. 
 
Strategi Pembangunan dan Intervensi Sosial

Faktor utama pembangunan sosial ialah membasmi kemiskinan bagi memenuhi keperluan sosial dan menangani masalah sosial, namun intervensi yang praktikal adalah lebih penting berbanding konsep atau teori. Sebilangan besar intervensi yang terdiri daripada projek-projek perancangan sosial dalam pembangunan masyarakat dan negara telah diterima pakai oleh pengamal pembangunanan sosial.
 
Seperti yang disebutkan sebelum ini, amalan pembangunan sosial bergantung kepada pelbagai agensi yang memainkan peranan aktif dalam melaksanakan intervensi ini. Mereka termasuk isi rumah, pekerja pembangunan masyarakat, pertubuhan tidak berasaskan keuntungan dan agensi kerajaan.
 
Intervensi  pembangunan sosial juga mencerminkan pengaruh yang lebih luas dan strategi ideologi bermotivasi serta aktiviti-aktiviti yang berbeza. Tiga strategi yang digunakan ialah strategi perusahaan individu, strategi masyarakat popular dan strategi kolektif berencana. Setiap strategi adalah berbeza, contohnya dalam perusahaan mikro, intervensi mencerminkan strategi yang lebih luas bagi membantu individu dan isi rumah untuk memulakan perniagaan kecil yang boleh beroperasi di pasaran bebas.
 
Sebaliknya, pemberian wang tunai, penetapan gaji minimum atau subsidi makanan yang disediakan oleh kerajaan mencerminkan strategi kolektif berencana. Begitu juga dengan intervensi yang menggerakkan komuniti desa melalui pembinaan klinik, strategi ini mencerminkan strategi masyarakat popular. Sudah tentu, pendekatan strategi dan intervensi yang berbeza boleh digabungkan. Malah, banyak program dan projek pembangunan sosial bersama masyarakat  dibiayai oleh kerajaan sebagai aktiviti ekonomi berasaskan pasaran semasa. Dalam kes ini, strategi yang berbeza boleh bergabung dalam cara yang kompleks. Walau bagaimanapun contoh perusahaan mikro yang diberikan mungkin boleh memberi maklum balas terhadap kesesuaian strategi dalam intervensi ini.

Intervensi Pembangunan Sosial

Beberapa dasar, program dan projek yang mencerminkan prinsip pembangunan sosial yang lebih luas dan mempunyai keutamaan normatif yang dilaksanakan sejak lama telah pun didokumentasikan oleh tokoh pembangunan sosial. Intervensi yang dimaksudkan ini termasuk pelaburan modal manusia dan modal sosial, pengumpulan aset indiviu dan komuniti, mewujudkan pekerjaan dan peluang pekerjaan sendiri, melanjutkan perlindungan sosial, mengatasi halangan terhadap penyertaan ekonomi dan promosi program dengan kos yang efektif. Sebilangan besar program dan projek yang berbeza ini mempunyai fungsi pelaburan sosial  dikategorikan di bawah intervensi ini.
 
Pelaburan modal insan menyediakan pengetahuan, kemahiran dan keupayaan kepada kita untuk mengambil bahagian secara berkesan dalam ekonomi produktif. Keperluan terhdap pengetahuan dan kemahiran mulai diberi keutamaan di seluruh dunia hari ini dan banyak negara komited untuk meningkatkan peluang pendidikan kepada rakyat masing-masing. Penekanan juga sedang diberi kepada penjagaan kanak-kanak, pendidikan prasekolah, literasi latihan, kemahiran kerja dan latihan semula serta pembelajaran sepanjang hayat.
 
Kebanyakan orang termasuk kelompok miskin mengiktiraf kepentingan pendidikan dan sering membuat pengorbanan yang besar untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Kesanggupan keluarga miskin melabur dalam pendidikan perlu disokong sepenuhnya oleh kerajaan. Anggapannya ialah pelaburan modal insan boleh menggembleng dan mengimbangi sumber isi rumah, individu, komuniti dan negara dengan berkesan.
 
Walaupun pengamal pembangunan sosial menekankan keperluan untuk intervensi pendidikan, pembangunan modal insan juga digalakkan melalui pemakanan yang baik dan program penjagaan kesihatan. Pelaburan modal insan membawa faedah positif bukan sahaja kepada individu tetapi juga kepada komuiti secara keseluruhannya dan wajar diberi keutamaan (Schultz, 1981). 
 
Modal sosial merujuk kepada pelaburan yang mengukuhkan rangkaian sosial dan penyertaan dalam aktiviti kemasyarakatan. Modal sosial juga digerakkan oleh pelbagai persatuan masyarakat.  Pembentukan modal sosial yang berkesan dapat memupuk kerjasama dan perpaduan sesama ahli komuniti. Putnam dan rakan-rakan (1993) menyatakan modal sosial menggalakkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup.
 
Sehubungan itu, projek pembangunan peringkat komuniti yang mengintegrasikan aktiviti sosial dan ekonomi telah mula diberi keutamaan di samping penyertaan dalam aktiviti awam. Konsep pemerkasaan, kolaborasi dan keaktifan  juga memainkan peranan utama dalam pendekatan ini. Melalui penyertaan aktif, komuniti perlu digalakkan mengawal hal ehwal mereka sendiri dan menentang sebarang bentuk eksploitasi dan penindasan.
 
Penggemblengan modal sosial tidak hanya memberi gambaran strategi masyarakat popular tetapi juga melibatkan sumber-sumber luaran yang disediakan oleh kerajaan. Promosi pekerjaan yang bergaji menjadi matlamat utama usaha-usaha pembangunan ekonomi sejak tahun 1950-an dan kedudukannya sama penting dengan pembangunan sosial tetapi di sini tumpuan harus diberikan kepada  kelompok miskin dan berkeperluan khas.
 
Pendokong pembangunan sosial percaya  kerajaan perlu memainkan peranan utama dalam mempromosikan peluang pekerjaan untuk mereka. Mereka juga harus menyokong masyarakat dan perusahaan yang memupuk matlamat ini. Walaupun manfaat perkongsian antara kerajaan, masyarakat dan institusi komersial boleh disalah guna, mereka mencadangkan supaya insentif ditawarkan kepada kedua-dua syarikat swasta dan koperasi berasaskan komuniti untuk merangsang peningkatan upah. Walaupun peranan koperasi dalam mewujudkan pekerjaan  tidak popular sebelum ini, mereka mempunyai peranan utama dan patut diberi sokongan. Dana komuniti yang dibiayai kerajaan  untuk melaksanakan projek pembasmian kemiskinan wajar diteruskan.
 
Di samping intervensi ini, isu seperti keperluan untuk gaji yang mencukupi, persekitaran kerja yang selamat dan sihat serta penciptaan peluang pekerjaan yang baik mesti juga diberi keutamaan. Memandangkan cabaran yang dihadapi dalam mewujudkan pekerjaan-pekerjaan baru, bekerja sendiri telah diiktiraf oleh pengamal pembangunan sosial yang percaya bahawa perusahaan mikro yang dibiayai melalui pinjaman kecil boleh menyumbang kepada peningkatkan pendapatan keluarga miskin.
 
Didorong oleh kejayaan Bank Grameen dan inisiatif yang sama, perusahaan mikro dilihat mempunyai asas kejayaan. Walaupun sering dikatakan terlalu optimistik, pendekatan ini  mungkin memberi manfaat hanya kepada sesetengah orang yang berpendapatan rendah, sumbangan kepada pembangunan sosial dalam aktiviti sektor tidak formal, meningkatkan pendapatan keluarga yang berpendapatan rendah dan memperkasa wanita (Midgley, 2008; Remenyi & Quinon, 2000). 
 
Program pembangunan aset juga telah menjadi popular akhir-akhir ini. Pembangunan aset melibatkan pengumpulan aset kewangan oleh individu dan kelompok isi rumah serta aset yang dimiliki oleh komuniti seperti sekolah, klinik, bekalan air bersih dan jalan raya. Pengumpulan aset kewangan telah ditambah baik melalui akaun simpanan kanak-kanak. Padanan yang disediakan oleh pertubuhan bukan kerajaan, yayasan dan kerajaan telah mewujudkan insentif untuk membantu keluarga miskin. Walaupun kajian menunjukkan jumlah yang disimpan adalah tidak penting, ia mempunyai kesan psikologi dan sosial yang positif kerana mereka dapat meningkatkan kepercayaan kredit keluarga miskin dan menyediakan akses kepada bank (Schreiner & Sherraden, 2007).
 
Walaupun program perlindungan sosial tidak lagi menjadi sebahagian besar pembangunan sosial pada masa lalu, implikasi pemberian wang bantun sara hidup sedang diiktiraf dan digunakan secara meluas. Sebagai contoh, program pemberian wang tunai yang diperkenalkan di Mexico dan Brazil pada tahun 1990-an (Fiszbein & Shady, 2009) telah yang diguna pakai di negara-negara lain. Ia menunjukkan bahawa menyuntik wang tunai ke dalam perbelanjaan isi rumah keluarga miskin dapat meningkatkan penggunaan dan permintaan bagi barangan dan perkhidmatan, mempengaruhi proses pembuatan keputusan dalam perusahaan kecil isi rumah serta menggalakkan kehadiran anak-anak ke sekolah, semuanya mempunyai implikasi positif untuk pembangunan (Patel & Trieghaardt, 2008; Ellis, Devereux, & White, 2009).
 
Menyedari bahawa terdapat banyak rintangan yang menghalang penyertaan masyarakat miskin dalam pembangunan, dasar-dasar yang memudahkan penyertaan mereka telah disuarakan oleh ramai sarjana dan pengamal pembangunan sosial. Rintangan ini termasuk amalan diskriminasi terhadap wanita, kumpulan minoriti, orang kurang upaya dan warga tua. Menghapuskan halangan jenis ini memerlukan peranan aktif kerajaan dalam menggubal dan menguatkuasakan undang-undang yang bersifat diskriminasi dan tindakan afirmatif. 
 
Di samping itu, penyertaan dalam ekonomi memerlukan persekitaran yang aman dan adil. Matlamat pembangunan sosial tidak mungkin dapat direalisasikan dalam masyarakat di mana ketakadilan sering berlaku dan kelompok elit mengekalkan keistimewaan mereka serta menghalang usaha kelompok majoriti memperbaiki taraf hidup mereka. Dalam situasi ini, cita-cita pembangunan sosial yang terbaik adalah dilaksanakan dalam komuniti yang aman dan adil yang dicirikan oleh penyertaan demokratik dan komitmen kepada hak asasi manusia. 
 
Akhirnya, penyokong pembangunan sosial hari ini lebih menyedari keperluan untuk menilai intervensi dan memastikan bahawa ia adalah dalam lingkungan kos efektif. Disebabkan tekanan ke atas perbelanjaan semakin bertambah, idea memastikan projek dan pembangunan sosial yang menepati objektif dan berorientasikan matlamat telah diterima secara meluas.
 
Penerimaan terhadap kepelbagaian teknologi dari analisis kos sehinggalah penilaian hasil adalah baik dan pendekatan berasaskan pembuktian semakin popular. Secara tidak langsung kecekapan kos menjadi satu prinsip yang penting dalam amalan pembangunan sosial pada masa depan.
Post a Comment