Saturday, July 16, 2011

Pembudayaan
Budaya merupakan asas kepada pembudayaan. Istilah budaya diambil dari perkataan Sanskrit , buddayah yang membawa erti budi pekerti atau akal. Bahasa Inggeris menyebut budaya sebagai culture yang diambil dari perkataan latin ‘colore’ yang bermaksud menanam atau mengerjakan.

Kamus Dewan (2002) memberi maksud budaya sebagai tamadun, peradaban, kemajuan fikiran dan akal budi yang merangkumi cara berfikir, bertingkah laku dan sebagainya. Modern Dictionary of Sociology mentakrifkan budaya sebagai cara hidup manusia yang hidup berkelompok sama ada berbentuk material ataupun bukan material.

Berdasrkan kepada tafsiran ini, pembudayaan dilihat sebagai proses atau kaedah membudayakan sesuatu seperti pemikiran, ilmu, undang-undang, adat resan dan sebagainya. Proses ini tentulah melibatkan pelaksana yang memiliki pengetahuan dan kemahiran yang khusus.

Rujukan

Kamus Dewan Edisi Ketiga. (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Theodorson, G. A. (1969). Modern Dictionary of Sociology. New York: Crowell.
Post a Comment