Wednesday, September 07, 2016

Peranan pasar malam dalam memperkukuh kesepaduan sosial di Malaysia
Zainudin MZ , Sahril Rizali, Muhamad Fitri Abdul Kadir, Muhammad Khairulanwar Amisan, Kennedy Bradley Humoc, Tan Yon Shern


1.0 Pengenalan

Perkataan “Pasar Malam” diambil kerana aktiviti niaganya dijalankan pada waktu sebelah malam. Pasar malam merupakan sejenis pasar jalanan yang biasanya di kawasan perumahan. Kebiasaannya, aktiviti niaga pasar malam bermula jam 4.00 petang sehingga 11.00 malam dan ia dijalankan seminggu sekali di setiap kawasan perumahan tertentu kerana perniagaan berpindah-randah di kawasan perumahan berlainan setiap minggu. Terdapat pelbagai gerai mudah alih di pasar malam yang menjual barang-barang seperti makanan, hasil tani seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging dan bahan basah yang lain. Barang seperti permainan, perkakas, buku, pakaian dan sebagainya turut dijual di pasar malam.

Ramai orang mengunjungi pasar malam sama ada Melayu, Cina, India mahupun etnik lain-lain kerana keunikannya pasar malam tersebut. Berbagai-bagai aneka pilihan dan harganya yang berpatutan dijual di pasar malam.  Orang yang mengunjungi pasar malam tidak mengira bangsa dan agama. Semua etnik di Malaysia mengunjungi pasar malam  pada waktu yang sama. Pelbagai kemeriahan suasana yang berlaku di pasar malam. Tawar-menawar merupakan amalan biasa yang berlaku di pasar malam. Peniaga yang terdiri daripada pelbagai kaum bukan menjadi penghalang bagi meneruskan aktiviti jual beli di pasar malam.

1.1 Objektif Kajian

Objektif kajian ini ialah mengetahui peranan pasar malam sebagai tempat perpaduan sosial. Seterusnya mengetahui persepsi masyarakat pelbagai kaum terhadap pasar malam sebagai tempat interaksi sosial.


2.0 Sorotan Kajian

Kamus Dewan mendefinisikan pasar malam sebagai kelompok gerai yang menjual barang-barang makanan keperluan atau bagi orang ramai membeli-belah pada waktu malam. Secara umumnya pasar malam sering dijumpai di kawasan dengan jumlah penduduk yang ramai. Pasar malam menjual pelbagai jenis barang termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, makanan ringan, mainan, pakaian, kasut dan banyak lagi. Pasar malam hanya dibuka beberapa hari dalam tempoh seminggu kerana kebanyakan pengusaha pasar malam akan berpindah kawasan pada hari yang berbeza. Pasar malam wujud disebabkan oleh permintaan daripada pihak peniaga untuk menambah jumlah pendapatan mereka dan pada masa yang sama memberikan peluang kepada pengguna untuk membeli pada kadar harga yang lebih murah. Aktiviti jual beli yang dijalankan di pasar malam turut menyumbang kepada Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dan memainkan peranan yang besar dalam menjana ekonomi negara.

Pasar malam selalunya diklasifikasikan mengikut etnik yang mana barang-barang yang dijual selalunya berbeza mengikut kaum dan etnik masing-masing. Oleh kerana kepelbagaian barang yang terdapat di pasar malam, tempat-tempat ini sering menjadi tumpuan bagi para pelancong untuk melihat juadah dan aneka jenis barang setiap kaum dan etnik yang berbeza di Malaysia. Menyedari hal ini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) juga telah mengambil inisiatif untuk melancarkan bazaria larut malam untuk mempromosikan pasar malam kepada para pelancong tempatan mahupun antarabangsa seperti yang diterbitkan oleh akhbar Kosmo (Nurul Izza Rosly, 2006).

Rapii B. Salam (2012) turut menyatakan bahawa bagi negara yang terdiri daripada kaum dan etnik yang berbeza, adalah penting bagi rakyat Malaysia untuk mengamalkan gaya pemikiran yang terbuka dalam hal-hal seperti adat resam dan kepercayaan kaum dan etnik yang lain untuk mengelakkan sebarang jenis penindasan yang berlaku di negara lain seperti Afrika dan Thailand. Selain itu juga perkara ini penting untuk mengelakkan berlakunya kembali rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Untuk menanam sifat ini di dalam keperibadian rakyat Malaysia, pergaulan di antara kaum yang berbeza harus digalakkan dan pasar malam merupakan salah satu contoh tempat yang mana rakyat berbilang kaum dan bangsa dapat bertemu dan berinteraksi. Pada masa yang sama juga kita dapat melihat barang-barang yang dijual oleh kaum lain untuk mengenali budaya mereka dengan lebih baik bak kata pepatah “tak kenal maka tak cinta”.


3.0 Metodologi Kajian

Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah soal selidik sebagai salah satu cara untuk mendapatkan maklumat. Kaedah ini didapati sesuai dalam pengurusan kajian seperti ini kerana tinjauan yang hendak dilakukan hanya mengenai reaksi responden terhadap soalan yang pengkaji senaraikan. Antara kelebihan kaedah tinjauan ialah ianya boleh meliputi populasi yang luas. Kaedah ini juga boleh digunakan untuk mengumpul data daripada responden menyentuh dalam pandangan responden berkenaan. Bentuk soalan yang dikemukakan dalam soal selidik ini adalah soalan jenis tertutup dan skala liket. Jenis soalan ini mudah untuk dianalisis dan memudahkan responden untuk memberikan jawapan tentang perkara ini. Soal selidik ini dilakukan di atas talian dan borang. Soal selidik ini dibahagikan kepada tiga kategori di setiap kategori merangkumi setiap objektif pengkaji dalam kajian ini. Tempoh pengedaran soal selidik ini adalah seminggu. Pengkaji dapat mengumpul jumlah responden adalah seramai 51 orang dalam tempoh seminggu.


4.0 Dapatan Kajian dan Analisis


Rajah 1: Jantina, umur dan bangsa

Hasil kajian menunjukkan seramai 51 responden telah menjawab soal selidik yang telah diedarkan secara rawak yang terdiri daripada berlainan jantina, umur, bangsa dan status. Berikut adalah hasil kajian yang telah direkod berdasarkan responden.


Rajah 2: Aktiviti jual beli dapat mengeratkan hubungan etnik di Malaysia

Rajah 2 menunjukkan bahawa responden (65%) bersetuju aktiviti jual beli dapat mengeratkan hubungan etnik di Malaysia dan tiada responden yang menyatakan mereka sangat tidak setuju dengan penyataan tersebut. Hal ini kerana kawasan pasar malam merupakan tempat jual beli yang peniaga dan pembelinya terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama berkumpul disuatu tempat untuk melakukan aktiviti jual beli. Di samping itu, peniaga dan pembeli akan berinteraksi antara satu samalain, jadi secara tidak langsungnya aktiviti ini boleh mengeratkan lagi hubungan etnik di Malaysia.


Rajah 3: Pelanggan di pasar malam terdiri daripada pelbagai kaum

Rajah 3 membuktikan responden bersetuju (45%) dan sangat setuju (43%) bahawa pelanggan di pasar malam terdiri daripada pelbagai kaum. Di samping itu, responden tidak memilih untuk menyatakan bahawa mereka sangat tidak setuju terhadap penyataan tersebut ini kerana pelanggan di pasar malam sememangnya bukan hanya terdiri daripada satu kaum sahaja tetapi terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain yang pergi ke pasar malam untuk membeli barangan. Oleh sebab itu, responden bersetuju pelanggan pasar malam terdiri daripada pelbagai kaum malahan ada juga pelancong dari luar negara pergi ke pasar malam di Malaysia untuk memberi barangan.


Rajah 4: Peniaga di pasar malam terdiri daripada pelbagai kaum

Rajah 4 memaparkan responden bersetuju (51%) dan sangat setuju (27%) bahawa peniaga di pasar malam terdiri daripada pelbagai kaum manakala tiada responden yang menyatakan bahawa meraka sangat tidak setuju. Hal ini kerana di kawasan peniaga di pasar malam tidak terikat pada satu kaum sahaja, semua rakyat Malaysia dibenarkan berniaga tanpa mengira kaum, bangsa dan agama kerana Malaysia mengamalkan perpaduan hidup dalam masyarakat majmuk. Oleh hal demikian, peniaga tidak terdiri pada sesuatu kaum sahaja tetapi pelbagai kaum yang terlibat dalam satu tempat.


Rajah 5: Pasar malam menjadi pusat pertemuan sosial paling berkesan di Malaysia

Rajah 5 menyatakan bahawa responden bersetuju (51%) dan sangat setuju (27%) pasar malam menjadi pusat pertemuan sosial pelbagai kaum yang sangat berkesan di Malaysia. Sebaliknya, tiada responden yang menyatakan bahawa mereka sangat tidak setuju dengan penyataan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan suasana yang berlaku di pasar malam yang sememangnya terdiri daripada pelbagai kaum dimana mereka saling mengadakan aktiviti jual beli. Di situ juga terdapat pelbagai jenis jualan sebagai contoh makan tradisi setiap kaum seperti maruku, nasi lemak, dim sum dan pelbagai lagi. Di samping itu mereka dapat merasa pelbagai jenis makanan tradisi pelbagai kaum. Oleh sebab itu, pasar malam merupakan pusat kesepaduan sosial yang paling berkesan.


Rajah 6: Pasar malam menjadi ruang interaksi sosial yang lebih terbuka dan luas

Rajah 6 memperlihatkan bahawa responden bersetuju dan sangat setuju dengan penyataan pasar malam memberi ruang kepada interaksi sosial yang lebih terbuka dan bebas di berikan oleh rakyat di Malaysia. Manakala, tiada responden yang menyatakan bahawa mereka sangat tidak setuju. Seperti yang sedia maklum, pasar malam adalah suatu tempat yang akan dikunjungi oleh ramai orang untuk melakukan aktiviti jual beli. Oleh sebab itu, kesepaduan sosial dapat dipupuk melalui aktiviti ini ketika proses jual beli lebih-lebih lagi dengan berlainan kaum sebagai contoh pelanggan dari kaum cina membeli barangan dari peniaga melayu disitu berlakukan interaksi yang dapat meningkatkan sikap kesepaduan. Demikian, pasar malam dapat memberi ruang interaksi sosial yang lebih terbuka dan bebas.


Rajah 7: Jual beli barang di pasar malam melibatkan pelbagai bangsa

Rajah 7 menunjukkan majoriti responden bersetuju (63%) bahawa jual beli barang di pasar malam melibatkan pelbagai bangsa manakala hanya seorang responden yang tidak setuju dengan penyataan tersebut. Perkara ini ialah kerana seperti yan kita tahu pasar malam merupakan satu kawasan tumpuan masyarakat bila hari minggu dan hari-hari lain. Oleh sebab itu, sebagai rakyat kita bebas untuk menjadi pelanggan ataupun peniaga di pasar malam tersebut kerana masyarakat mengamalkan hidup bermasyarakat majmuk. Justeru, rakyat Malaysia tidak kekok sekiranya ada bangsa lain yang mengunjungi pasar malam ataupun yang berniaga di pasar malam kerana budaya bermasyarakat majmuk ini sudah dipupuk sejak dari kecil lagi.


Rajah 8: Saya selalu membeli barang daripada peniaga berbilang bangsa

Rajah 8 menyatakan responden tidak pasti (35%) bahawa mereka selalu mengunjungi pasar malam dan membeli barangan daripada peniaga berbilang bangsa. Di samping itu, hanya seorang yang mengatakan bahawa beliau sangat tidak setuju dengan penyataan tersebut. Hal ini berlaku kerana majoriti responden yang telah menjawab soal selidik ini adalah daripada kaum Melayu yang sudah pasti beragama Islam. Oleh sebab itu, responden lebih mengutamakan tentang makanan apabila pergi ke pasar malam, agama Islam amat mengutamakan dalam aspek memilih makanan iaitu makanan yang halal. Oleh hal demikian, mereka lebih gemar membeli dari peniaga Melayu yang sememangnya beragam Islam daripada membeli daripada peniaga yang berlainan agama, bukan tidak mahu melakukan urusan hal jual beli tetapi lebih mementingkan tentang hal agama. Namun, untuk barangan selain makanan ia bukanlah satu permasalahan terhadap perkara ini.


Rajah 9: Saya tidak kisah membeli barang di pasar malam walaupun berlainan bangsa

Rajah 9 memperlihatkan responden bersetuju (41%) bahawa mereka tidak kisah untuk membeli di pasar malam walaupun berlainan bangsa. Sebaliknya, hanya seorang yang memilih untuk sangat tidak setuju untuk membeli di pasar malam walaupun berlainan bangsa. Perkara ini kerana kebanyakan masyarakat lebih berfikiran terbuka iaitu mereka tidak kisah untuk melakukan urusan jual beli walaupun berlainan bangsa kerana majoriti sudah biasa ataupun selesa dengan keaadan seperti itu. Walau bagaimanapun, masih yang berfikiran sebaliknya. Oleh demikian, masyarakat Malaysia tidak kisah membeli dari peniaga yang berlainan bangsa


Rajah 10: Berasa selamat jika membawa rakan-rakan dan keluarga ke pasar malam

Rajah 10 mencatatkan  majoriti responden memilih tidak pasti (39%) bahawa mereka berasa selamat jika membawa rakan-rakan dan keluarga ke pasar malam tetapi dikuti oleh responden yang memilih setuju (35%) bahawa mereka berasa selamat dengan hanya membezakan dua orang berbanding sebelum ini. Hanya seorang responden yang sangat tidak setuju. Perkara ini dapat dijelaskan bahawa responden mengutamakan keselamatan ketika berada di pasar malam kerana di situlah pelbagai orang yang datang dari pelbagai tempat serta kuantiti yang ramai di pasar malam membuatkan responden harus mengambil langkah berjaga-jaga sebelum berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Manakala responden yang bersetuju bahawa mereka selamat ketika mengunjungi pasar malam kerana masyarakat Malaysia hidup dalam masyarakat majmuk yang aman dan makmur


Rajah 11: Saya sangat gembira mengunjungi pasar malam

Berdasarkan Rajah 11, hasil kajian menunjukkan responden bersetuju (47%) bahawa mereka berasa gembira ketika mengunjungi pasar malam manakala tiada responden yang tidak setuju bahawa mereka sangat gembira mengunjungi pasar malam. Perkara tersebut dapat dijelaskan bahawa pasar malam merupakan satu tarikan masyrakat di negara ini tidak kira di negeri atau daerah manapun pasti ada pasar malam dan mendapat sambutan yang menggalakkan oleh masyarakat Malaysia tanpa mengenal kaum, bangsa dan agama yang berkumpul pada satu tempat untuk melakukan aktiviti urusan jual beli. Oleh sebab demikian, pasar malam merupakan satu altenatif dalam mengeratkan kesepaduan sosial di negara Malaysia.


5.0 Kesimpulan dan Cadangan

Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Interaksi antara pelbagai etnik telah mewujudkan keunikan dalam kehidupan rakyat Malaysia. Pasar malam telah menjadi tempat berkumpul antara pelbagai etnik sejak dulu sehingga sekarang. Pelbagai etnik pergi ke pasar malam menjalankan aktiviti jual beli di pasar malam dan berinteraksi. Jenis barangan berbeza yang dijual di pasar malam telah membuatkan pelbagai etnik di Malaysia berkumpul untuk membeli dan menikmati pelbagai makanan yang terdiri daripada etnik lain. Mereka juga akan membeli barangan lain seperti keperluan harian di pasar malam dan secara tidak langsung mereka berinteraksi dengan etnik yang lain.

Daripada hasil kajian, pengkaji mendapat keputusan yang positif berkaitan pasar malam berperanan penting dalam mengeratkan hubungan etnik. Interaksi melalui aktiviti jual beli dapat meningkatkan persefahaman antara kaum. Selain itu,  pasar malam dipenuhi oleh pelanggan dan peniaga yang berasal daripada pelbagai etnik. Suasana ini telah memberi ruang interaksi yang lebih luas dan bebas untuk membolehkan pelbagai etnik memahami antara satu sama lain.  Menurut perspektif responden bahawa mereka tidak kisah membeli barang dari pelbagai etnik asalnya bersikap jujur dan mesra pelanggan. Di samping itu, responden juga bersetuju dan berasa selamat serta gembira semasa mengunjungi pasar malam. Segala pergaulan di pasar malam mampu membantu rakyat Malaysia berinteraksi antara kaum lebih efektif. Di pasar malam juga, terdapat aktiviti tawar-menawar antara pembeli dan peniaga tidak kira kaum dan agama dan ini lebih dapat mengeratkan hubungan rakyat Malaysia walaupun berbeza agama dan etnik.

Untuk cadangan, pasar malam memainkan peranan penting dalam mengeratkan hubungan etnik Malaysia dari pelbagai sudut secara tidak langsung. Justeru, pemilihan lokasi pasar malam perlulah ditempatkan  di kawasan lebih pesat dengan penduduk di mana pelbagai kaum lebih mengetahui dan dapat mengunjungi pasar malam tersebut bersama rakan-rakan dan keluarga. Pihak media juga perlulah selalu membuat hebahan yang lebih di media sosial dan juga radio tentang lokasi dan kebaikan pasar malam. Ini kerana secara tidak langsung dapat menarik minat pelbagai kaum untuk datang ke pasar malam.

Peniaga juga digalakkan menjual makanan dan barangan yang unik daripada etnik itu tersendiri dan dijual tetapi dikehendaki mengklasifikasikan kepada halal dan tidak halal untuk persefahaman antara etnik. Ini akan mendapatkan lebih permahaman pada sesuatu etnik seperti makanan tradisional mereka, pakaian tradisional dan lain-lain lagi secara tidak langsung. Selain itu, peniaga perlu terdiri daripada pelbagai kaum agar mewujudkan interaksi yang lebih mendalam antara rakyat Malaysia. Walaupun begitu, peniaga dari etnik lain perlu ditempatkan di setiap lokasi dan bukannya dibahagikan mengikut etnik. Setiap pasar malam perlulah membahagikan kuota untuk peniaga daripada pelbagai bangsa supaya jurang dapat dielakkan.


Rujukan

Ben Van Wijnen, The Nightmarkets – Pasar Malam.
Nurul Izza Rosly.(2006). Budaya beli-belah lewat malam. Kosmo
Rapii B. Salam. (2012). Kepentingan Memupuk Perpaduan Kaum.
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=pasar+malam
http://www.malaysiasite.nl/pasarmalam.html
http://zaizak69.blogspot.my/2011/09/perpaduan-kaum-di-malaysia.html
Post a Comment