Tuesday, August 09, 2016

Perubahan sosioekonomi pelbagai etnik di Malaysia: kajian kes di Ayer Keroh
1.0 Pengenalan

Ekonomi merupakan satu cabang sains sosial yang mengkaji pembahagian sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia. Ini termasuklah kajian tentang pengeluaran dan penggunaan melalui pembolehubah yang dapat diukur, meliputi analisis pengeluaran, pengedaran dan penggunaan barang dan perkhidmatan. Ekonomi disebut sebagai positif jika ilmu ini berusaha untuk menjejaskan akibat dari berbagai-bagai pilihan yang ada untuk sekumpulan tangapan-tangapan tertentu dan disebut sebagai normatif jika ia mensyaratkan tindakan yang harus diambil.

Pembangunan sosioekonomi ialah proses pembangunan sosial dan ekonomi sesebuah masyarakat. Ia diukur menerusi penunjuk seperti keluaran Negara kasar (KNK), jangka hayat, kenal huruf dan tahap pengajian. Perubahan faktor-faktor yang kurang ketara seperti maruah peribadi, kebebasan berpersatuan, keselamatan peribadi dan kebebasan daripada ketakutan kecederaan, serta takat penyertaan dalam masyarakat awam juga diambil kira. Punca kesan sosioekonomi termasuk teknologi baharu, perubahan undang-undang, serta perubahan persekitaran fizikal dan ekologi.

Sosioekonomi adalah kajian hubungan antara aktiviti ekonomi dan kehidupan sosial. Jurusan ini sering dianggap pelbagai disiplin, menggunakan teori dan kaedah ekonomi, sejarah, psikologi dan banyak yang lain. Ia telah muncul sebagai suatu bidang kajian berasingan pada lewat kurun kedua puluh. Dalam banyak perkara, bagaimanapun pakar sosioekonomi berfokus pada kesan sosial sesetengah jenis perubahan ekonomi. Perubatan tersebut boleh termasuk menutup kilang, manipulasi pasaran, menandatangani perjanjian perdagangan antarabangsa, kawalan gas asli baru dan sebagainya. Kesan-kesan sosial seperti itu dapat menjadi berlingkungan luas dalam saiz, daripada kesan tempatan pada suatu masyarakat kecil ke perubahan pada keseluruhan masyarakat.

Contoh-contoh kesan sosioekonomi termasuk teknologi baru seperti kereta atau telefon bimbit, perubahan pada undang-undang, perubahan pada alam fizikal (seperti bertambah kesesakan dalam bandar) dan perubahan ekologi (seperti kemarau memanjang atau kemerosokan stok). Keadaan ini boleh mempengaruhi corak penggunaan, pembahagiaan pendapatan dan kekayaan, cara di mana orang berkelakuan (kedua-dua dari segi keputusan pembelian dan cara bagaimana mereka memilih menggunakan waktu mereka) dan kualiti hidup yang keseluruhannya.

1.1 Objektif Kajian

Kajian ini mempunyai tiga objektif iaitu mengetahui status sosioekonomi masyarakat pelbagai kaum di Ayer Keroh, Melaka; mengetahui isu dan cabaran yang dihadapi dari segi ekonomi dan  mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan sosioekonomi setempat.


2.0 Kajian Literatur

2.1 Sebelum kemerdekaan

Sosioekonomi adalah kajian hubungan antara aktiviti ekonomi dan kehidupan sosial. Jurusan ini sering dianggap pelbagai disiplin, menggunakan teori dan kaedah dari sosiologi, ekonomi, sejarah, psikologi dan banyak yang lain. Jurusan ini telah muncul sebagai suatu bidang kajjian berasingan pada lewat kurun ke-20. Dalam banyak perkara, bagaimanapun, pakar sosioekonomi berfokus pada kesan sosial sesetengah jenis perubahan ekonomi.

Dalam membahaskan kesan kolonialisme terhadap struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan, penakrifan tentang kolonialisme harus dirungkaikan. Menurut Nadel dan Curtis, kolonialisme bermaksud imperialisme seperti dilihat daripada kaca mata penting penjajahan dan semua kolonialisme dimengertikan sebagai perkembangan imperialism, tetapi bukan semua perkembangan imperialisme bererti kolonialisme. Secara amnya, kolonialisme bermaksud penindasan, penghinaan atau eksploitasi orang-orang peribumi. Oleh yang demikian, kolonolisme ialah bentuk penjajahan politik satu kuasa ke atas kuasa yang lainnya. Masyarakat tradisional tempatan merupakan penduduk awal yang mendiami Tanah Melayu  iaitu orang Melayu dan mengamalkan ekonomi sara diri. Masyarakat tradisional tempatan mempunyai kehidupan sosioekonomi yang tersendiri sebelum kedatangan kolonalisme British. Justeru, perbahasan ini akan membincangkan kedatangan kolonialisme British telah memberi kesan kepada struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan. Kesan kolonialisme sebenarnya telah mengubah politik, ekonomi dan sosial masyarakat tradisional tempatan iaitu penguasaan oleh pihak British.

Sebelum tahun 1800, penduduk di negara kita hanya terdiri daripada penduduk tempatan. Walau bagaimanapun, pada akhir abad ke-19 berlaku kemasukan orang Cina dan India secara beramai-ramai ke negara ini. Kemasukan orang Cina dan India disebabkan oleh banyak peluang ekonomi yang terdapat di Tanah Melayu. British telah membawa masuk orang Cina dan India ke Tanah Melayu sebagai tenaga kerja di sektor perlombongan dan perladangan. Situasi ini memberikan kesan terhadap kehidupan sosioekonomi di Tanah Melayu. Kesan sosial kemasukan orang Cina dan orang India pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ialah pertambahan bilangan penduduk Tanah Melayu yang begitu pesat.

Pada tahun 1870, bilangan penduduk Tanah Melayu kira-kira 500,000 orang. Setelah kedatangan orang Cina dan orang India ke Tanah Melayu, jumlah penduduk bertambah menjadi 3,300,000 orang pada tahun 1921. Pada tahun 1931, jumlah penduduk bukan Melayu lebih ramai berbanding dengan masyarakat tempatan di Tanah Melayu. Situasi tersebut telah melahirkan situasi masyarakat majmuk di negara kita. Kehidupan mereka bercorak asing dan mengamalkan kebudayaan masing-masing. Orang Cina yang datang ke Tanah Melayu terdiri daripada pelbagai kelompok. Mereka berbeza dari segi dialek, adat dan pengkhususan ekonomi. Malahan terdapat permusuhan antara mereka. Orang India pula tinggal di kawasan kampung luar bandar dan pesisir pantai.

Sememangnya kesan kolonialisme British telah memberi perubahan ke atas struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan. Kedatangan British secara langsung atau tidak langsung telah melemahkan kekuasaan sultan dan pembesar. Dasar-dasar yang diperkenalkan oleh British seperti sistem residen dan undang-undang tanah memperlihatkan kerakusan British dalam mengeksploitasi ekonomi dan menguasai politik memberi kesan ke atas struktur masyarakat feudal. Di samping itu, perkembangan infrastruktur seperti kemudahan komunikasi dan perhubungan megubah landskap penduduk tradisional tempatan. Selain itu, kesan kolonialisme ialah pembentukan masyarakat majmuk akibat kegiatan perlombongan dan perladangan yang menghasilkan masyarakat berbilang kaum kerana wujud golongan imigran.

2.2 Selepas Kemerdekaan

Selepas merdeka, kerajaan menekankan pembangunan negara d kawasan luar bandar. Kerajaan mengambil langkah dengan mempelbagai asas ekonomi seperti kelapa sawit, koko, lada hitam dan kayu balak. Kerajaan juga memberi tumpuan kepada eskport barang pembuatan, tekstil, makanan yang diproses dan keluaran hasil getah. Pada peringkat awal, pembangunan ekonomi ditumpukan kepada peningkatan infrastruktur ekonomi, pembangunan, pertanian dan industri gantian-import. Pada akhir tahun 1960an, pembangunan ekonomi diasaskan kepada pembangunan teknologi dan peralihan dari industri gantian import kepada industri berorientasikan eksport. Perubahan yang dilakukan selepas tahun 1970-an bertujuan mengubah struktur sosioekonomi dengan melaksanakan dasar-dasar dan langkah-langkah yang lebih bersifat radikal untuk mencapai perpaduan kaum demi mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu di Malaysia. Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi di Malaysia telah mencapai kejayaan yang dapat diukur dengan kadar Keluaran Dalam Negara Kasar (KDKK) yang baik iaitu sekitar 8 - 9 peratus terutama pada tahun 1980-an dan 1990-an. Integrasi ekonomi amat penting dan dilaksanakan melalui dasar-dasar pembangunan seperti Rancangan Pembangunan Lima Tahun, Dasar Ekonomi Baru dan lain-lain.

-Rancangan Malaysia Pertama (1966 – 1970)
-Rancangan Malaysia Kedua (1971 – 1975)
-Rancangan Malaysia Ketiga (1976 – 1980)
-Rancangan Malaysia Keempat (1981 – 1985)
-Rancangan Malaysia Kelima (1986 – 1990)
-Dasar Ekonomi Baru (DEB)

Dasar Ekonomi Baru (DEB) merupakan satu program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Dato’ Hussein. Matlamat tersurat DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional dan ia telah digubal dalam konteks strategi serampang dua mata unntuk mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Ia juga dpat mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi.

Dasar Ekonomi Baru merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan melalui Rancangan Malaysia Kedua. Menyedari hakikat bahawa pengagihan ekonomi yang seimbang penting demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu, serta mengambil kira kemiskinan  serta ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum lain maka DEB telah dirancang untuk mmperbaiki keadaan ini. Ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berharta adalah berpunca daripada isu kemiskinan. Didapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan dan masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum lain walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik.

DEB dirancang sabagai satu program jangka panjang yang akan berjalan selama 20 tahun bermula dari tahun 1970 hingga tahun 1990. Bagi memastikan matlamat untuk menghapuskan kemiskinan tercapai, strategi ditumpukan untuk menghapuskan kemiskinan di kawasan luar bandar dan kawasan bandar. Berdasarkan banci penduduk 1970, didapati bahawa kira-kira 49.3 peratus daripada semua keluarga yang miskin di Malaysia berpendapatan di bawah garis kemiskinan (pendapatan garis kemiskinan tahun 1970 ialah RM200) dan kira-kira, 86 peratus daripada jumlah itu berada di kawasan luar bandar. Bagi mencapai matlamat, kerajaan telah melaksanakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan awam melalui kemudahan pendidikan, kesihatan, bekalan air dan elektrik.

Di samping itu, keutamaan juga diberikan kepada golongan miskin untuk mendapatkan bantuan seperti program bantuan subsidi baja, biasiswa pelajaran dan buku teks, makanan tambahan kepada kanak-kanak serta program rumah murah. Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi yang dirancang dan dijalankan oleh kerajaan sejak merdeka telah membawa hasil yang sangat positif. Pihak kerajaan berusaha menangani permasalahan ekonomi yang tidak seimbang kesan daripada dasar ekonomi penjajah. Ekonomi yang dahulunya semata-mata berasaskan pertanian telah berubah kepada ekonomi yang beroreintasikan industri, eksport, teknologi maklumat dan k-ekonomi. Kadar pertumbuhan ekonomi dan kualiti hidup rakyat mencatatkan peningkatan positif adalah bukti kejayaan  pembangunan ekonomi Malaysia.


3.0 Hasil Kajian

Tumpuan kajian ialah latar belakang responden, pendapatan, tanggungan, pandangan mereka terhadap perubahan sosioekonomi di Malaysia. Kajian ini adalah untuk mengetahui dengan lebih jelas ekonomi masyarakat di Ayer Keroh. Melalui data kajian yang telah dijalankn dapat dibuktikan bahawa masyarakat di Ayer Keroh terdiri daripada bidang pekerjaan yang berbeza dan pendapatan yang berbeza.

3.1 Bahagian Pertama

3.1.1 Latar Belakang responden

Latar  belakang  demografi  dilakukan  adalah  bagi  mengumpulkan  maklumat  responden iaitu  berkaitan  dengan  umur,  jantina,  status  perkahwinan, pekerjaan, tanggungan dan pendapatan. Responden  yang  terlibat  adalah  terdiri  daripada  penduduk  di sekitar Ayer Keroh.  Faktor latar belakang pekerjaan dan berpendapatan digunakan sebagai pembolehubah dalam kajian ini kerana faktor tersebut adalah berkaitan dengan pandangan mereka tentang perubahan taraf hidup dahulu dan sekarang. Selain itu, status perkahwinan juga dijadikan sebagai pemboleh ubah dalam kajian ini. Hal ini kerana melalui status perkahwinan terdapat tanggungan yang membezakan taraf hidup seseorang itu.


Umur & Jantina
Bangsa
Status Perkahwinan
Pekerjaan
Tanggungan
Pendapatan
Responden 1
55 tahun (L)

Melayu
Berkahwin
Peniaga
3 orang
RM500 sehari
Responden 2
40 tahun (L)


India
Berkahwin
Polis Bantuan
2 orang
RM3161 sebulan
Responden 3
22 tahun (L)

Melayu
Bujang
Pembantu Kedai
Tiada
RM2000 sebulan
                                        Jadual 1: Latar Belakang responden

Jadual 1 menunjukkan temu bual yang dilakukan terdiri daripada lingkungan umur yang berbeza. Selain itu, pendapatan responden juga berbeza berikutan pekerjaan mereka yang berbeza.

3.2 Bahagian Kedua

Berikut merupakan soalan yang diajukan kepada salah satu daripada responden.

Soalan 1: Perbezaan taraf hidup dahulu dan sekarang
Jawapan: Kenaikan barang yang melampau, harga barang yang tidak tetap disebabkan kurangnya pemantauan dilakukan dan menyebabkan peniaga menaikkan harga barang mereka sesuka hati dan kos sara hidup yang tinggi.

Soalan 2: Adakah pendapatan yang diperolehi cukup atau tidak?
Jawapan: Pendapatan yang diperolehi cukup sekiranya seseorang itu tidak mempunyai hutang yang perlu dilangsaikan.

Soalan 3: Pandangan dan nasihat kepada generasi akan datang demi memantapkan sosioekonomi mereka.
Jawapan: Pemimpin negara perlulah terdiri daripada mereka yang jujur, ikhlas dan boleh dipercayai untuk menjadikan negara lebih maju, tiada rasuah dalam isu politik dan generasi akan datang perlu mempunyai inisiatif untuk belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan memantapkan ekonomi mereka untuk masa akan datang.


4.0 Rumusan dan Cadangan

Sebagai  kesimpulannya, sejak  dari  pemerintahan kesultanan  Melaka  hingga ke hari ini, Malaysia terutamanya Semenanjung Tanah Melayu telah melalui banyak perubahan dari  segi  pembangunan  ekonomi  dan  telah  memberikan pengaruh  kepada  hubungan  etnik  serta  kualiti  kesamarataan  dan  keadilan pengagihan kekayaan negara kita. Agak berlainan dengan keadaan di Sabah dan Sarawak, pembangunan ekonomi tidak menimbulkan  krisis  hubungan etnik  yang  serius.  Kaum-kaum di kedua-dua negeri ini masing-masing memainkan peranan dalam menentukan pola  perusahaan.  Disebabkan pola ini, maka telah berlaku sejak abad ke-18 yang mana sistem pertukaran barang (Sistem Butter) di antara “orang-orang darat” yang mengusahakan  sektor pertanian dan “orang-orang laut” yang mengusahakan perikanan. 

Pembangunan ekonomi dan kesannya terhadap hubungan etnik di Malaysia banyak dipengaruhi oleh faktor pemerintahan dan dasar yang dibuat sejak Kesultanan Melaka, dasar Portugis,  Belanda, British dan pihak kerajaan selepas Malaysia mencapai  kemerdekaan. Akibatnya, hubungan etnik di Malaysia menjadi sangat kompleks. Adakalanya membawa kepada tragedi yang tidak diingini. Kini, apa yang penting ialah kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab hendaklah memainkan peranan masing-masing ke arah  meningkatkan lagi kemajuan diri dan  ekonomi  negara  serta  sedia bersaing  dengan  bangsa-bangsa  lain  di  dunia ini  dengan  cara  yang  sihat  di samping  memelihara  hubungan  etnik  di  Malaysia  agar kemakmuran dan keamanan negara dapat dikecapi dan terus terpelihara.


Rujukan

Nazri Muslim dan Nasruddin Yunos. (2006). Hubungan Etnik. Bangi: Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rahimah Abdul Aziz & Mohamad Yusoff Ismail. (2002). Masyarakat, Bahasa dan Perubahan.

http://amirgassi.blogspot.my/2010/10/sejarah-perkembangan-dan-perubahan.html

https://ms.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Malaysia

No comments:

Post a Comment